Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения

Стайков, Ивайло (2012): Правото на вероизповедание през призмата на забраната за дискриминация в трудовите отношения. Published in: Юбилеен сборник от Международната научна конференция „Право, управление и медии през ХХІ век” по случай 20-годишнината на Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 16-17.05.2012 г. Том І. Благоевград: УИ „Н. Рилски". ISBN 978-954-680-838-7. (2012): pp. 196-206.

[thumbnail of MPRA_paper_106614.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_106614.pdf

Download (510kB) | Preview

Abstract

Резюме: Дискриминацията е обществено явление. Тя се проявява в обществените отношения между хората – било между отделни индивиди, било между социални групи. Дискриминацията има място, когато се провежда различие между отделната личност и другите личности, което води до несправедливо отношение към личността на основата на това, че тя принадлежи или другите считат, че тя принадлежи към социална група, дефинирана по определен признак. Религиозната толерантност е позитивният израз на забраната за дискриминация въз основа на дискриминационния признак „религия”. Религиозната толерантност може да се разглежда като един от характерните белези на съвременните демократична държава и демократично общество. Тя е необходима във всички сфери на обществения живот, в т.ч. и на трудовите отношения. Затова трудовото право и антидискриминационното законодателство отчитат и дават съответната позитивно-правна уредба на забраната за дискриминация и осигуряване на правото на вероизповедание. Предмет на научното изследване е съотношението между конституционно установеното право на вероизповедание и забраната за дискриминация в трудовите отношения.

Abstract: The discrimination is a social phenomenon. It manifests itself in social relations between people – either between individuals or between social groups. Discrimination occurs when a distinction is made between an individual and other individuals, leading to an unfair treatment of the individual on the basis that he or she belongs or that others believe that he or she belongs to a social group defined by a particular characteristic. Religious tolerance is the positive expression of the prohibition of discrimination on the basis of the discriminatory attribute "religion". Religious tolerance can be seen as one of the hallmarks of a modern democracy and a democratic society. It is needed in all spheres of public life, incl. and labour relations. Therefore, labour law and anti-discrimination legislation take into account and provide the relevant positive legal framework for the prohibition of discrimination and ensuring the right to religion. The subject of the research is the relationship between the constitutionally established right to religion and the prohibition of discrimination in employment.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.