Munich Personal RePEc Archive

За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 65-79.

[img] PDF
MPRA_paper_92542.pdf

Download (229kB)

Abstract

Резюме В настоящият доклад се изследват видовете административен контрол и съответстващата административнонаказатена отговорност за нарушаване на безопасните и здравословни условия на труд, заложени в съвременното българско законодателство. Акцент е актуалната нормативна регламентация, като комплексна гаранция за сигурността на работниците и служителите при престиране на труда им в безопасни и здравословни условия. На база на извършеният анализ се правят изводи и обобщения. Abstract The present paper examines the types of administrative control and the respective administrative penal liability for breaches of the rules for healthy and safe working conditions, regulated in the contemporary Bulgarian legislation. Accent is put on the actual normative regulation as a complex guarantee for safety of the workers and employees during work in healthy and safe conditions. On basis of the analysis the authors make conclusions and summaries.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.