Logo
Munich Personal RePEc Archive

Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи. Published in: Административно правосъдие. ISSN 0861-5268 , Vol. VIII, No. 4, pp. 31-52 and No. 5, pp. 28-34 (2005)

[thumbnail of MPRA_paper_106475.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_106475.pdf

Download (419kB) | Preview

Abstract

Резюме: В разпоредбата на чл. 24 от Закона за защита срещу дискриминацията се урежда един частен въпрос – забраната и защитата от полова и етническа дискриминация в аспекта му на т.нар. насърчителни (утвърждаващи) мерки. Идейната философия на насърчителните мерки се появява най-напред по отношение на различията на основата на раса и етнос, както и половите различия в обществото (т.нар. джендър-проблем), но впоследствие те намират приложение и спрямо различното третиране в трудовата и социалната сфера и на някои други групи в уязвимо социално положение. В чл. 24 от закона заедно са регламентирани насърчителните мерки спрямо лица, принадлежащи към по-слабо представения пол или етнически групи в предприятието. Нормата е насочена към гарантиране и реално практическо прилагане на принципа за равнопоставеност, както и изключване на неравното третиране на физическите лица на основата на два дискриминационни признака – пол и етническа принадлежност. Нейното приложно поле е свързано с елиминирането на някои възможни проявни форми на полова и етническа дискриминация. В ал. 1 на чл. 24 е уредено юридическото задължение на работодателя да предприема насърчителни мерки за гарантиране на равните възможности на двата пола или на представители на различни етнически групи при постъпването на работа, т.е. при учредяване на индивидуалното трудово правоотношение. Втората алинея е посветена на насърчителните мерки, които трябва да предприеме работодателят във връзка с професионалното развитие и участието в трудовата дейност на работници или служители, принадлежащи към по-слабо представения пол или етническа група. Нормите в двете алинеи на чл. 24 се отнасят към различни етапи от съществуването на индивидуалното трудово правоотношение. В статията са разгледани отделни аспекти на насърчителните мерки като елемент от цялостната материалноправна защита срещу полова и етническа дискриминация.

Abstract: In the provision of Art. 24 of the Law on Protection against Discrimination regulates a private issue – the prohibition and protection against gender and ethnic discrimination in its aspect of the so-called promotion (affirmative) actions. The conceptual philosophy of incentives appears first with regard to differences based on race and ethnicity, as well as gender differences in society (the so-called gender problem), but subsequently they also apply to different treatment in the labour and social spheres and some other vulnerable groups. In Art. 24 of the law together regulate the promotion (affirmative) actions against persons belonging to the less represented sex or ethnic groups in the enterprise. The norm is aimed at ensuring and real practical application of the principle of equality, as well as the exclusion of unequal treatment of individuals on the basis of two discriminatory grounds – gender and ethnicity. Its scope is related to the elimination of some possible manifestations of gender and ethnic discrimination. In para. 1 of Art. 24 regulates the legal obligation of the employer to take promotion (affirmative) actions to ensure equal opportunities for both sexes or representatives of different ethnic groups when starting work, i.e. upon establishment of the individual employment relationship. The second paragraph is devoted to the promotion (affirmative) actions to be taken by the employer in connection with the professional development and participation in the work of employees belonging to the under-represented sex or ethnic group. The norms in the two paragraphs of Art. 24 refer to different stages of the existence of the individual employment relationship. The article examines certain aspects of promotion (affirmative) actions as an element of the overall substantive protection against gender and ethnic discrimination.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.