Logo
Munich Personal RePEc Archive

Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Стайков, Ивайло (2011): Трудовоправни аспекти на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Published in: Съвременното право – проблеми и тенденции. Сборник с доклади от Националната научно-практическа конференция по случай 20-годишнината на сп. „Съвременно право”, гр. София, 19 октомври 2010 г. София: Сиби. ISBN 978-954-730-662-2 (2011): pp. 347-367.

[thumbnail of MPRA_paper_107205.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_107205.pdf

Download (469kB) | Preview

Abstract

Резюме: В брой 38 от 21 май 2010 г. на „Държавен вестник” е обнародван Законът за развитието на академичния състав в Република България. Освен правната материя, който по същество се урежда в него – обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България, законът съдържа и множество трудовоправни норми. Правно-отрасловата им принадлежност се определя от предмета им на правно регулиране – отделни аспекти на трудовите отношения в сферата на висшето образование и научната дейност. Предмет на теоретичен анализ в настоящото изследване са някои законови разпоредби, които уреждат различни трудовоправни аспекти в тази област.

Abstract: At number 38 of May 21, 2010 of the State Gazette (Official issue of the Republic of Bulgaria) promulgated the Law on the development of academic staff in the Republic of Bulgaria. Besides the legal matter, which is essentially regulated in it - public relations related to scientific degrees and academic positions in the Republic of Bulgaria, the law also contains a number of labour law norms. Their Legal-sectoral affiliation is determined by their subject of legal regulation - certain aspects of labour relations in the field of higher education and research. The subject of theoretical analysis in the present study are some legal provisions that regulate various labour law aspects in this area.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.