Munich Personal RePEc Archive

Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие

Andreeva, Andriyana (2017): Институтът на почивка в българското трудово право - традиция и съвремие. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 8-13.

[img] PDF
MPRA_paper_92806.pdf

Download (241kB)

Abstract

В доклада се изследва еволюцията в института на почивка в българското трудово право, като анализът се базира на източниците в тяхната съвкупност, както българки така и международни. На основата на традициите в националното ни право се прави анализа на съвременните текстове и се отправят критики и препоръки.

The report examines the evolution in the institute of rest in the Bulgarian Labour law, the analysis is based on the sources in their aggregation – Bulgarian and International. Based on the traditions in our national law the author analyses the contemporary texts and makes critiques and recommendations.

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.