Logo
Munich Personal RePEc Archive

Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията)

Стайков, Ивайло (2005): Забраната за дискриминация и задължението на работодателя да осигурява равни условия на труд (чл. 13, ал. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията). Published in: Правата на човека. ISSN 1311-9516 , Vol. IX, No. 4 (2005): pp. 30-49.

[thumbnail of MPRA_paper_106347.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_106347.pdf

Download (399kB) | Preview

Abstract

Резюме: През септември 2003 г. Народното събрание прие Закон за защита срещу дискриминацията. Законът има за предмет на правна уредба защитата срещу всички форми на дискриминация и начините за нейното предотвратяване (чл. 1). В чл. 4, ал. 1 от закона е регламентирана забрана за всяка форма на дискриминация на основата на голям брой дискриминационните признаци. Забраната действа спрямо всички правни субекти, а защитата срещу всякаква форма на дискриминация се разпростира спрямо всички физически лица на територията на Република България. Също така забраната за дискриминация се отнася за упражняването и защитата на всички предвидени в Конституцията и законите права и свободи, т.е. тя е в сила във всички сфери на обществения живот, вкл. и в трудовите отношения. Съгласно чл. 13, ал. 1 от закона работодателят е длъжен да осигури еднакви условия на труд на всички работници и служители в неговото предприятие, без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1 от закона. Тази норма е най-общата откъм съдържание на юридическото задължение на работодателя да не извършва дискриминационни актове спрямо работници и служители при съществуване на трудовото правоотношение. Тя концентрира в себе си цялата идея за забрана на дискриминация на работника и служителя при динамичното развитие на индивидуалното трудово правоотношение. Този извод се налага от анализа на разпоредбите на чл. 12-28 от Закона за защита срещу дискриминацията. Материалноправната защита срещу дискриминация се свързва с различните етапи от съществуването на динамичното индивидуално трудово правоотношение – възникване, изпълнение и прекратяване. Антидискриминационните правни норми се отнасят до почти всички основни правни институти на трудовото право.

Abstract: In September 2003, the National Assembly passed the Law on Protection against Discrimination. The law regulates the protection against all forms of discrimination and the ways to prevent it (Article 1). In Art. 4, para. 1 of the law regulates the prohibition of any form of discrimination on the basis of a large number of discriminatory features. The prohibition applies to all legal entities, and the protection against any form of discrimination extends to all natural persons on the territory of the Republic of Bulgaria. The prohibition of discrimination also applies to the exercise and protection of all rights and freedoms provided for in the Constitution and laws, i.e. it is valid in all spheres of public life, incl. and in labour relations. According to Art. 13, para. 1 of the law the employer shall be obliged to provide equal working conditions to all workers and employees in his enterprise, regardless of the signs under art. 4, para. 1 of the law. This norm is the most general in terms of the content of the legal obligation of the employer not to commit discriminatory acts against employees in the existence of the employment relationship. It concentrates in itself the whole idea of prohibiting discrimination of the employee in the dynamic development of the individual employment relationship. This conclusion is required by the analysis of the provisions of Art. 12-28 of the Law on Protection against Discrimination. Substantive protection against discrimination is associated with the various stages of the existence of a dynamic individual employment relationship – the emergence, implementation and termination. Anti-discrimination legal norms apply to almost all major legal institutes of labour law.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.