Logo
Munich Personal RePEc Archive

Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство

Стайков, Ивайло (2012): Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право” на НБУ. [електронен ресурс]. ISSN (online) 1314-5797, No. 2 (2012): pp. 39-66.

[thumbnail of MPRA_paper_113481.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_113481.pdf

Download (536kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предметът на настоящия научен анализ обхваща актуалната правна уредба на административнонаказателната отговорност за маловажни административни нарушения на трудовото законодателство (чл. 415в от КТ) след последните изменения на Кодекса на труда през м. януари 2011 г. Сегашната правна уредба в тази област е съпоставена с предишната. Изследването съдържа коментари на голям брой съдебни решения, като се акцентира върху тълкувателното решение на Върховния административен съд, както по отношение на мотивите му, така и по отношение на неговото значение в светлината на последното изменение на Кодекса на труда.

Abstract: The subject-matter of this scientific analysis covers the up-to-date legal regulation of the penal-administrative, liability for minor administrative violations of labour legislation (Article 415c of the Labour Code) following the most recent amendments of the Labour Code in January 2011. The current legal regulation in this area is compared to the former one. The study contains comments on large number of courts judgments with the special emphasis put on the interpretative decision of the Supreme Administrative Court with regard both to its grounds and to its importance in the light of the most recent amendment of the Labour Code.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.