Logo
Munich Personal RePEc Archive

Заетост на жените в горския сектор в държави-членки на ЕС по Дунавския регион

Георгиева, Даниела (2021): Заетост на жените в горския сектор в държави-членки на ЕС по Дунавския регион. Published in: Списание за наука „Ново знание“ No. 10-1 (2021) : pp. 32-51.

[thumbnail of MPRA_paper_112233.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112233.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Основна цел на разработката е да се анализира степента на участие на представители от женския пол в горския сектор в България и в другите държави-членки на ЕС по Дунавския регион. Обект на по-задълбочен анализ са заетите лица от женски пол в отраслите – „горско стопанство и дърводобив“; „производството на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, производство на изделия от слама и материали за плетене“; „производство на хартия и хартиени изделия“; „производството на мебели“. Основната авторова хипотеза е, че участието на жените в горския сектор в държавите-членки на ЕС по Дунавския район е слабо. Текущо възприетите мерки за мотивиране на тяхното участие не дават съществени резултати. Те са предимно насочени към обучения, които обаче не отразяват реалните причини за липсата на интерес на жените в сектора. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителен методи, както и на методите на анализ и синтез. Резултатите от разработката подпомагат литературата като представят повече данни за заетостта на жените в горския сектор, както и добри практики от изследваните държави.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.