Logo
Munich Personal RePEc Archive

Принципи на медиацията

Стайков, Ивайло (2008): Принципи на медиацията. Published in: Правен преглед. ISSN 1310-9472. No. 1 (2008): pp. 91-100.

[thumbnail of MPRA_paper_112851.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_112851.pdf

Download (437kB) | Preview

Abstract

Резюме: Законът за медиацията (2004 г.) в своя чл. 2 дефинира медиацията като доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето неутрално лице – медиатор подпомага страните сами да постигнат взаимно приемливо споразумение. В глава втора и в други разпоредби на Закона за медиацията са регламентирани принципите на медиацията. Това са нормативно закрепени основни ръководни начала, които изразяват най-важните идеи, върху които е изградена правната уредба на медиацията. Те до голяма степен са еманация на самата същност на процедурата по медиация и са част от нормативната уредба на този извънсъдебен способ за разрешаване на спорове. Принципите са взаимосвързани и се допълват един друг и затова не може да става въпрос за някаква градация по важност. Принципите на медиацията е необходимо да се познават добре, защото те имат важно научно-теоретично и практическо значение. Научно-теоретическото им значение се изразява в разкриване на съдържанието и обсега им на действие. Практическото им значение е главно с оглед на правоприлагането и при тълкуването на правната уредба на медиацията.

Abstract: The Mediation Act (2004) in its art. 2 defines mediation as a voluntary and confidential procedure for out-of-court settlement of disputes, in which a neutral third party mediator assists the parties to reach a mutually acceptable agreement. Chapter Two and other provisions of the Mediation Act regulate the principles of the mediation. These are normatively established basic guiding principles, which express the most important ideas on which the legal framework of mediation is built. They are largely an emanation of the very essence of the mediation procedure and are part of the legal framework of this out-of-court dispute resolution method. The principles are interrelated and complementary, so there can be no question of any gradation in importance. The principles of the mediation need to be well known because they have important scientific-theoretical and practical significance. Their scientific-theoretical significance is expressed in revealing their content and scope of action. Their practical significance is mainly in terms of law enforcement and in the interpretation of the legal framework of mediation.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.