Logo
Munich Personal RePEc Archive

Глобалните вериги на стойността в селското стопанство по примера на Българските земеделски производители

Georgieva, Daniela and Mitkova, Milena and Georgieva, Teodora (2022): Глобалните вериги на стойността в селското стопанство по примера на Българските земеделски производители. Published in: KNOWLEDGE – International Journal , Vol. 1, No. 55 (December 2022): pp. 51-56.

[thumbnail of MPRA_paper_115748.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_115748.pdf

Download (485kB) | Preview

Abstract

Политическата и здравна обстановка в националени глобален аспект доведе до силната зависимост на Европа от чужди пазари, най-вече в ключови сектори като земеделието. Визия на Европейският съюз е развитието на местни вериги за създаване на стойност, с цел да се създадат по-тесни връзки между селските и градските общности. В този контекст възможностите на технологиите за изкуствен интелект са перспективата за развитие на селското стопанство и веригата за доставка на храни. По отношение на веригата за доставки ЕС очертава необходимост от иновации (например в прецизно земеделие), чрез които да се намалят „високите разходи“ при разработването и употребата на някои технологии. Основна цел на настоящата разработка е да се проучат нагласите на български земеделски производители относно прилагането на иновации, като фактор за участието им в глобална верига на стойността. Възприетите изследователски методи се основават на логическия, дедуктивния и сравнителен методи, както и на методите на анализ и синтез. За целите на емпиричното изследване са осъществени индивидуални, дълбочинни, неструктурирани интервюта на земеделски производители в България. Резултатите от интервютата са показателни за това, че българските земеделски производители, обект на анализ, произвеждат продукция в количество достатъчно за местния пазар, поради което те нямат необходимост да участват във глобална верига на стойността. Съществува обаче липса на осведоменост относно ползите от внедряването на иновации и ефективността в дългосрочен план от участието на производителите в глобалните вериги. Основни бариери пред въвеждане на иновации са липсата на финансов ресурс, липсата на „необходимост“ или липсата на достатъчно компетенции за използването им. Очертаните препоръки в края на разработката са насочени към конкретни предложения относно увеличаване на информираността по проблематиката, предлагане на нововъведения и дигитални инструменти, които да са съобразени с нивото на дигитални компетенции и умения на земеделските производители. В допълнение е необходимо и предлаганите на пазара технологии и иновативни решения да бъдат съобразени с потребностите на микро, малките и средни стопанства, така че те да са достъпни и ефективни за производителите.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.