Logo
Munich Personal RePEc Archive

Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego

Klimczuk, Andrzej (2012): Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego. Published in:

[thumbnail of MPRA_paper_69800.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_69800.pdf

Download (299kB) | Preview

Abstract

Polish abstract: W opracowaniu przybliżono wybrane przesłanki do podejmowania prób animowania i podtrzymywania warunków pokojowego i twórczego współżycia między różnymi narodami i grupami etnicznymi. Wskazano na pojęcia miasta zróżnicowanego kulturowo i wielokulturowego. Wskazano na pozytywne i negatywne strony tych zróżnicowania kulturowego i możliwości zarządzania nim. Przybliżono ogólnie koncepcję kapitału społecznego oraz przedstawiono listę oddolnych technik budowania jego zasobów. Techniki te nie mają charakteru listy wyczerpującej – służą raczej pobudzeniu do działania, zmiany codziennych przyzwyczajeń jednostek i grup oraz inspirowania i poszukiwania nowych rozwiązań.

English abstract: The study presents selected reasons for attempting to animate and sustain conditions for peaceful and creative coexistence between different peoples and ethnic groups. Indicated on the notion of the city culturally diverse and multicultural. They pointed to the positive and negative sides of the cultural diversity and manageable. Approximated general concept of social capital as well as a list of bottom-up techniques to build its resources. These techniques are not an exhaustive list - are more stimulating for action, change the daily habits of individuals and groups, and to inspire and develop new solutions.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.