Logo
Munich Personal RePEc Archive

Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Juchnicka, Marta and Citkowski, Mariusz (2011): Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki. Published in: (2011)

[thumbnail of MPRA_paper_84988.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84988.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Niniejsza publikacja jest zbiorem „dobrych praktyk" przedsiębiorczości akademickiej zidentyfi kowanych nie tylko w Polsce ale także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Chinach, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Szwecji, Kanadadzie i Wielkiej Brytanii. Praktyki pochodzą z różnych sektorów gospodarki takich jak: biotechnologia, medycyna, farmacja, biofarmacja, elektronika i automatyka, półprzewodniki, nanotechnologia, elektronika, elektromechanika, analiza środowiskowa, informatyka, internet, multimedia i komunikacja. Wskazano także przykłady „przedsiębiorczych uniwersytetów", w przypadku których mamy do czynienia z świadomym nastawieniem całych społeczności akademickich na rozwój przedsiębiorczości w wielu sektorach gospodarczych jako podstawy własnej strategii rozwoju. Choć zaprezentowane przykłady mogą się wydawać odległe, to łączy je umiejętność przekuwania wiedzy generowanej w sferze nauki na sukcesy ekonomiczne. Korzyści osiągają nie tylko bezpośredni przedsiębiorcy akademiccy, ale także innowacyjne przedsiębiorstwa, regiony czy kraje oraz same uczelnie.

English Abstract: This publication is a collection of "good practices" of academic entrepreneurship identified not only in Poland, but also in the United States, Germany, China, Switzerland, Belgium, Italy, Sweden, Canada and the UK .. The practices come from various sectors of the economy such as: biotechnology, medicine, pharmacy, biopharmaceutics, electronics and automation, semiconductors, nanotechnology, electronics, electromechanics, environmental analysis, IT, internet, multimedia and communication. Examples of "enterprising universities" are also indicated, where we are dealing with the conscious attitude of entire academic communities at development of entrepreneurship in many economic sectors as the basis of own development strategy. Although the presented examples may seem distant, they are connected by the ability to translate knowledge generated in the sphere of science into economic successes. Not only direct academia benefits, but also innovative enterprises, regions or countries and universities themselves.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.