Logo
Munich Personal RePEc Archive

Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Bagińska, Anna and Juchnicka, Marta (2011): Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju. Published in: (2011)

[thumbnail of MPRA_paper_84989.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84989.pdf

Download (754kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: W warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy niezbędne jest poszukiwanie sposobów intensyfi kowania procesów kreowania nowej wiedzy i jej transferu do gospodarki. Wyzwanie to odnosi się bezpośrednio do przedsiębiorstw, które muszą rywalizować na coraz bardziej konkurencyjnym i globalnym rynku. Jednak nie mogą one sprostać tym zadaniom bez odpowiedniego wsparcia ze strony sektora nauki. Ważną i sprawdzoną na świecie formą współpracy i transferu wiedzy z uczelni do gospodarki jest przedsiębiorczość akademicka. Istotą tej praktyki jest wykorzystywanie wiedzy generowanej w nauce w sektorze komercyjnym, co przynosi korzyści zarówno dla nowo powstających lub zaangażowanych fi rm, jak i dla uczelni. Przedsiębiorstwa tworzone lub w innych formach wspierane przez pracowników naukowych, doktorantów czy studentów są w stanie osiągać najwyższą innowacyjność. Uczelnie korzystają z dodatkowych środków na badania, zdobywają możliwości praktycznego kształcenia i - co nie bez znaczenia - pozytywnie kształtują swój wizerunek, także w oczach przyszłych studentów. Wydaje się, że z punktu widzenia potrzeb polskiej gospodarki, jak i uczelni wyższych potrzebne jest zacieśnianie wzajemnej współpracy, w tym pobudzanie przedsiębiorczości akademickiej.

English Abstract: In the conditions of the development of a knowledge-based economy, it is necessary to look for ways to intensify the processes of creating new knowledge and its transfer to the economy. This challenge applies directly to enterprises that have to compete in an increasingly competitive and global market. However, they can not cope with these tasks without proper support from the science sector. An important and proven in the world form of cooperation and transfer of knowledge from universities to the economy is academic entrepreneurship. The essence of this practice is the use of knowledge generated in science in the commercial sector, which brings benefits to both newly emerging or involved companies, as well as universities. Enterprises created or in other forms supported by scientific employees, PhD students or students are able to achieve the highest innovation. Universities use additional resources for research, acquire opportunities for practical education and - which is not without significance - positively shape their image, also in the eyes of future students. It seems that from the point of view of the needs of the Polish economy as well as universities, it is necessary to tighten mutual cooperation, including stimulating academic entrepreneurship.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.