Logo
Munich Personal RePEc Archive

Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Rola uczelni wyższych w procesie transferu wiedzy do przedsiębiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, seria Zarządzanie i Marketing No. 17 (2010): pp. 149-168.

[thumbnail of MPRA_paper_84997.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84997.pdf

Download (186kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: W artykule przedstawiono różne formy transferu wiedzy z uczelni do gospodarki, jak równiež rodzaje strategii zarządzania tym zasobem. Szczególną uwagę poświęcono roli uczelni wyższych, które - jak się wydaje - oprócz działalności w dziedzinie edukacji po-winny zintensyfikować działania w zakresie badań i przedsiębiorczości. Wskazano główne bariery w procesie rozpowszechniania wiedzy tworzonej na uniwersytetach, jak równiež wagę tworzenia przez uczelnie podmiotów takich jak centra transferu technologii czy inku-batory przedsiębiorczości w ich przezwycięžaniu. Podsumowanie stanowi ukazanie działal-ności w tych trzech obszarach: edukacji, badań i przedsiębiorczości przez Uniwersytet Twente w Enschede w Holandii, który može być ciekawym przykładem do naśladowania dla polskich uczelni.

English Abstract: The article presents various forms of knowledge transfer from university to economy, as well as types of management strategies for this resource. Particular attention was paid to the role of universities, which - as it seems - apart from activities in the field of education, it ought to intensify research and entrepreneurship activities. The main barriers in the process of dissemination of knowledge created at universities are indicated, as well as the importance of universities creating entities such as technology transfer centers or entrepreneurial incubators in their overcoming. The summary presents the activities in these three areas: education, research and entrepreneurship by the University of Twente in Enschede in the Netherlands, which can be an interesting example to follow for Polish universities.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.