Logo
Munich Personal RePEc Archive

Zarządzanie operacyjne

Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Marczewska, Magdalena (2016): Zarządzanie operacyjne. Published in: Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych (2016): pp. 80-100.

[thumbnail of MPRA_paper_85007.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85007.pdf

Download (229kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Zarządzanie operacyjne składa się z zarządzania procesami i zarządzania projektami. Zarządzanie procesami dotyczy zarządzania łańcuchem sekwencyjnych, powtarzalnych działań, których celem jest zaspokojenie oczekiwań wewnętrznych lub zewnętrznych klientów. Zarządzanie procesami obejmuje: analizy, doskonalenie oraz stosowanie usprawnionych procesów (Benner i Tushman, 2003, s. 240). Zarządzanie projektami dotyczy natomiast ciągów niepowtarzalnych czynności. Jest to dziedzina, która zajmuje się zastosowaniem wiedzy, umiejętności, narzędzi, technik i metod do osiągnięcia założonych w projekcie celów i spełnienia jego wymagań (Project Management Institute, 2008, s. 6). Zarządzanie operacyjne pojawiło się w literaturze przedmiotu na przełomie lat 50. i 60. XX wieku, choć jego historia sięga czasów rewolucji przemysłowej. Dotyczy w dużej mierze zarządzania procesami i obejmuje wszystkie działania związane z zarządzaniem czynnikami produkcji i zasobami przeznaczonymi do wytwarzania produktów i usług oraz dostarczania ich do klientów (Slack, Chambers i Johnston, 2010, s. 4-12). Na przestrzeni lat można wyróżnić różne rodzaje praktyk operacyjnych, do których należą: praca rzemieślnicza (ang. craft-based work) oraz specjalizacja pracy (ang. specialized work) (Brown i in., 2001, s. 21). Przed rewolucją przemysłową produkcja odbywała się

English Abstract: Operational management consists of process management and project management. Process management applies to chain management of sequential, repetitive activities whose purpose is to satisfy the expectations of internal or external customers. Process management includes: analysis, improvement and application of streamlined processes (Benner and Tushman, 2003, p. 240). Project management concerns strings of unique activities. It is an area that deals with the application of knowledge, skills, tools, techniques and methods to achieve the goals set in the project and meet its requirements (Project Management Institute, 2008, p. 6). Operational management appeared in the literature of the subject at the turn of the 1950s and 1960s, although its history dates back to the industrial revolution. It relates to a large extent to process management and covers all activities related to the management of production factors and resources dedicated to the production of products and services and their delivery to clients (Slack, Chambers and Johnston, 2010, pp. 4-12). Over the years, different types of operational practices can be distinguished, which include craft-based work and specialized work (Brown et al., 2001, p. 21). Before the industrial revolution, production took place

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.