Logo
Munich Personal RePEc Archive

Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2010): Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy. Published in: Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne (2010): pp. 121-140.

[thumbnail of MPRA_paper_85009.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85009.pdf

Download (488kB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Proces demograficznego starzenia się ludności dotyczy większości krajów rozwiniętych. Obecnie poziom starości demograficznej jest bardziej zaawansowany w wielu krajach europejskich niż w Polsce, jednak zjawisko to przybiera na sile również w Polsce, włączając w to województwo podlaskie. Jak wynika z długookresowych prognoz demograficznych, problem starzejącego się społeczeństwa nie wygasa, a przybiera na sile. Wydłużająca się średnia długość życia powoduje, że następuje wzrost zapotrzebowania na szereg usług charakterystycznych dla wieku podeszłego, w tym usług rehabilitacyjnych. Zwiększająca się skala emigracji zarobkowych, zanik tradycyjnej wielopokoleniowej rodziny wiejskiej - to dodatkowe czynniki wymuszające wzrost zainteresowania kwestią opieki nad przedstawicielami starszego pokolenia. Potrzeby na ten rodzaj usług w różny sposób zaspokajane są w skali poszczególnych krajów. Różnice między modelami świadczenia usług geriatrycznych dotyczą samych rozważań systemowych, sposobów finansowania, zakresu świadczonych usług. Brak jest jednego optymalnego rozwiązania.

English Abstract: The demographic aging process affects the majority of developed countries. Currently, the level of demographic old age is more advanced in many European countries than in Poland, but this phenomenon is also growing in Poland, including the Podlaskie Voivodeship. According to long-term demographic forecasts, the problem of an aging society does not expire and grows stronger. The prolonged life expectancy means that there is an increase in the demand for a number of services characteristic of old age, including rehabilitation services. The increasing scale of economic emigration, the disappearance of the traditional multigenerational rural family - these are additional factors that force the growing interest in the issue of care for representatives of the older generation. The needs for this type of services are met in various ways on a national scale. The differences between the models of providing geriatric services relate to systemic considerations, methods of financing and the scope of services provided. There is no one optimal solution.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.