Logo
Munich Personal RePEc Archive

Правомощия и актове на общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (административноправни аспекти)

Dimitrova, Darina (2017): Правомощия и актове на общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (административноправни аспекти). Published in: Известия на съюза на учените - Варна. Серия "Хуманитарни науки" No. 1 (2017): pp. 25-30.

[img] PDF
MPRA_paper_90980.pdf

Download (265kB)

Abstract

Резюме: В настоящата работа се изследват правомощията и характерът на актовете на Общото събрание, като върховен орган за управление на висшето училище. Направен е анализ относно това дали тези актове притежават белезите на административни такива, с оглед на допустимостта за съдебно-административен контрол на съответните актове. Abstract: The present work examines the powers and the character of the acts of the General Assembly as the supreme body of governance of the higher school. It analyzes whether these acts are administrative acts considering the admissibility of their judicial-administrative control.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.