Logo
Munich Personal RePEc Archive

Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Published in: Юридически сборник , Vol. 25, (2018): pp. 86-97.

[img] PDF
MPRA_paper_90995.pdf

Download (348kB)

Abstract

Резюме: В статията се изследва административният контрол, осъществяван върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в България. Видовото разнообразие на административния контрол е основа за анализ на специалните нормативните източници в разглежданата сфера, като на база на това се правят обобщения, предложения и препоръки. Акцентът в изследването е поставен на анализа на актуалната нормативна уредба, регламентирана със Закона за развитието на академичния състав в Република България, предвид последните изменения и свързаните с това с процедурни норми за административно обжалване. Abstract: The paper examines the administrative control, performed over the procedures for conferral of higher education degree and holding academic posts in Bulgaria. The diversity of types of administrative control is a base for analysis of the special normative sources in this sphere and on this basis the author make summaries, proposals and recommendations. The accent of the examination is on the analysis of the actual normative regulation in the Development of the academic staff in the Republic of Bulgaria act, referred to the last amendments and the related procedure norms for administrative appeal.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.