Logo
Munich Personal RePEc Archive

Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство

Atanasov, Atanas and Marinova, Rumyana (2014): Използването на информационните технологии в обучението по счетоводство. Published in: Сборник с доклади от научна конференция, 12 - 13 Септ. 2014, Варна, Наука и икономика (2014): pp. 274-294.

[thumbnail of MPRA_paper_91839.pdf] PDF
MPRA_paper_91839.pdf

Download (823kB)

Abstract

Резюме Днес използването на електронното обучение се определя от характеристиката на съвременния студент, а също и от учебния материал – неговата новост, голям обем и изключителна степен на сложност. Считаме, че използването на правилно подбран набор от средства на ИТ ще се превърне в предизвикателство както за преподавателя, така и за обучавания студент, при провеждане на пълноценно съвремененно занятие по счетоводство. Целта на настоящия доклад е да се извърши критичен анализ на възможностите за ефективно използване на информационните технологии при създаването на работещи модели за обучение по счетоводство. Основната ни хипотеза е, че прилагането на ИТ в обучението по счетоводство позволява да се разкрие обучението не като процес на пасивно консумиране на съдържание, а като процес, базиран на дейности, провеждащ се в интерактивна среда и работни ситуации. Така студентите и преподавателите са активно въвлечени при съвместното решаване на конкретни задачи и влияят на поведението си посредством двупосочна комуникация. По този начин много по-лесно би се реализирала концепцията за обучение, основано на компетентности, което според нас следва да бъде акцента в бъдещата работа на преподавателите, без това да игнорира съдържателния аспект на университетското преподаване. В заключение се подчертава, че основната цел на обучението по счетоводство е да произвежда високо квалифициран, ИТ грамотен счетоводен специалист, подготвен за изпълнение на бизнес изискванията на все по-динамично развиващата се бизнес среда. Непознаването или нежеланието за използване на ИТ ще лиши нашите студенти от конкурентно предимство на пазара на труда. Крайният избор за начина на преподаване и учене и смисълът от използването на ИТ в обучението по счетоводство се виждат в светлината на изменящата се реалност. Важно е студентите да осъзнават, че ако днес има верни отговори, те може да бъдат неверни утре поради промяната в информационния климат, засягащ набавянето на информация или решаването на конкретни задачи. Това прави ИТ още по-важен елемент от обучението, който би повишил конкурентните предимства на студентите.

Abstract Nowadays, the use of e-learning is determined by the characteristics of the modern student, as well as by the curriculum - its novelty, its large volume and its exceptional level of complexity. We believe that using a properly selected set of IT tools will become a challenge for both the lecturer and the student in a fully-fledged accountancy education. The purpose of this report is to undertake a critical analysis of the possibilities for efficient use of information technology in the creation of working models for accounting training. Our main hypothesis is that IT implementation in accounting education allows learning to be disclosed not as a passive content process, but as a process based on activities taking place in an interactive environment and work situations. Thus, students and teachers are actively involved in jointly solving specific tasks and influence their behavior through bidirectional communication. In this way, the competence-based training concept would be much easier to implement, which, in our view, should be the focus of future teachers' work without ignoring the substantive aspect of university teaching. Finally, it is emphasized that the main goal of accounting training is to produce a highly qualified, IT literate accountant, prepared to meet the business requirements of an increasingly dynamic business environment. Unknowing or reluctance to use IT will deprive our students of a competitive advantage in the labor market. The ultimate choice for teaching and learning and the use of IT in accounting education are seen in the light of changing reality. It is important for students to realize that if there are correct answers today, they may be untrue tomorrow because of the change in the information climate affecting the provision of information or the solving of specific tasks. This makes IT an even more important element of learning that would increase student competitive advantage.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.