Logo
Munich Personal RePEc Archive

Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия

Dimitrova, Darina (2016): Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2016): pp. 63-69.

[img] PDF
MPRA_paper_92011.pdf

Download (232kB)

Abstract

Резюме: В настоящата работа се изследва и анализира институтът на академичната автономия през три основни периода в развитието на българското законодателство в областта на висшето образование от Освобождението до днес. Акцентира се върху съвременните правни аспекти на академичната автономия в трите ѝ форми - академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на висшето училище. Открояват се съвременните тенденции в развитието на академичната автономия висшите училища след последните промени в Закона за висшето образование. Abstract: The present report researches and analyzes the institute of academic autonomy in three main periods of the development of Bulgarian legislation in the area of Higher education from the Liberation until present days. The accent is put on the current legal aspects of academic autonomy in its three forms – academic freedoms, academic self-government and inviolability of the territory of the higher schools. Highlighted are the contemporary trends of the academic autonomy’s development after the latest amendments of the Higher education act.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.