Logo
Munich Personal RePEc Archive

ZWIĄZKI MIĘDZY POZIOMEM ROZWOJU GMIN A ICH KONDYCJĄ FINANSOWĄ – WYBRANE ASPEKTY

Olejniczak, Jarosław (2013): ZWIĄZKI MIĘDZY POZIOMEM ROZWOJU GMIN A ICH KONDYCJĄ FINANSOWĄ – WYBRANE ASPEKTY. Published in: Ekonomiczno-zarządcze problemy w gospodarce Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego , Vol. 1, No. 3 (October 2013): pp. 105-118.

[thumbnail of MPRA_paper_92553.pdf] PDF
MPRA_paper_92553.pdf

Download (652kB)

Abstract

Prowadzona w ostatnich latach dyskusja dotycząca wprowadzania nowego systemu redystrybucji poziomej środków finansowych miedzy gminami koncentruje się głównie na poszukiwaniu możliwości lepszego określenia jej kryteriów. Tezą postawioną w artykule jest możliwość zastąpienia wskaźników czysto finansowych kryterium poziomu rozwoju, które w sposób wierniejszy oddaje zapotrzebowanie na środki w poszczególnych obszarach gospodarki finansowej gmin. W celu weryfikacji tezy przeprowadzona została analiza związku wskaźników rozwoju gmin wiejskich z ich kondycją finansową. Dokonano porównania wyliczonych wskaźników rozwoju z wybranymi wskaźnikami służącymi ocenie kondycji finansowej gmin. Badania wykazały, iż większość wskaźników opisujących sytuację finansową badanych gmin nie wykazuje korelacji z wyznaczonym poziomem ich rozwoju. Istotną korelację wykazują jedynie wskaźniki związane z poziomami dochodów własnych oraz transferów na mieszkańca. Analiza rozkładu terytorialnego badanych cech wskazuje na istotne różnice między województwami, przy czym znacznie lepsze wskaźniki rozwoju i wskaźniki finansowe odnotowywane są w województwach Polski zachodniej i południowo-zachodniej. Zasadnym zatem wydaje się postulat uwzględniania pozafinansowych kryteriów oceny zapotrzebowania gmin na uzupełniające dochody środki finansowe, ze względu na fakt, iż uzyskiwanie korzystnych wskaźników finansowych nie jest jednocześnie gwarancją uzyskania akceptowalnego przez mieszkańców (na tle innych gmin) poziomu rozwoju gminy.

The aim of the article is to discuss the possibility of replacing existing criteria of redistribution (mainly as financial indicators) by the criteria of the level of development. In order to verify the thesis of article an analysis of the association of rural development indicators and local government financial indicators has been carried out. A comparison have shown that most of the indicators of the financial situation of the municipalities have no correlation with the prescribed level of their development. There is only a significant correlation of development level with two indicators - related to their income levels and per capita transfers. The analysis of the territorial distribution indicates significant differences between the regions. Those local governments with a much better development indicators and financial ratios are located in the west and south-west regions of Poland. In conclusion it can be observed that it seems to be reasonable to take into consideration non-financial criteria to assess the need for additional municipal support (redistribution) grants, due to the fact that getting a favorable financial indicators, is not also a guarantee of obtaining acceptable to the population (compared to other municipalities) the level of development of the community.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.