Munich Personal RePEc Archive

Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища

Dimitrova, Darina (2017): Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 127-137.

This is the latest version of this item.

[img] PDF
MPRA_paper_90989.pdf

Download (244kB)

Abstract

Резюме Наред с основната учебна и научноизследователска дейност, висшите училища могат да развиват и стопанска дейност, пряко свързана с основната. В доклада се разглеждат правните аспекти на стопанската дейност на висшите училища, като е направен анализ на Закона за висшето образование след измененията и допълненията от 01.03.2016г. Акцентът в доклада е върху стопанската дейност на държавните висши училища в качеството им на бюджетни организации. Abstract Along with the basic educational and scientific research activity the higher schools may develop economic activity, directly related to the basic activity. The report handles the legal aspects of the economic activity of the higher schools analyzing the Higher education act after the amendments and supplements dated 01.03.2016. The accent is put on the economic activity of the public higher schools in their capacity of budget organizations.

Available Versions of this Item

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.