Logo
Munich Personal RePEc Archive

Предизвикателства пред висшите училища, свързани с академичното развитие

Dimitrova, Darina (2019): Предизвикателства пред висшите училища, свързани с академичното развитие. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 349-357.

This is the latest version of this item.

[img] PDF
MPRA_paper_92147.pdf

Download (237kB)

Abstract

Резюме: В доклада се прави изследване на същността на академичното развитие в контекста на критичен анализ на последните изменения и допълнения на ЗРАСРБ от 3 Април 2018 г. Акцент се поставя на наукометричните изисквания към публикационната дейност, като основна предпоставка за академичното израстване. Abstract: The report examines the essence of the academic development in the context of critical analysis of the last amendments and supplements of the Development of Academic Staff in the Republic of Bulgaria Act dated 3 April 2018. Accent is put on the science-metric requirements for the publications as a basic precondition for the academic development.

Available Versions of this Item

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.