Munich Personal RePEc Archive

Новите промени в АПК – стъпка към едно по-ефективно административно правораздаване

Dimitrova, Diana (2019): Новите промени в АПК – стъпка към едно по-ефективно административно правораздаване. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 413-424.

This is the latest version of this item.

[img] PDF
MPRA_paper_92151.pdf

Download (260kB)

Abstract

Резюме В доклада са разгледани някои от промените, направени в Административнопроцесуалния Кодекс, свързани с въвеждането на електронни съобщения при комуникацията между страните като стъпка към електронното правосъдие. Акцент е поставен върху регулацията в общите разпоредби на кодекса, направено е сравнение с разпоредбите на Гражданския Процесуален Кодекс. На база на извършения анализ са направени изводи и обобщения. Abstract The report examines some of the amendments in the Code of Administrative Procedure, related to the introducing of electronic messages in the communication between the parties as a step to the electronic justice. Accent is put on the regulation in the general rules of the Code, the author makes parallel to the regulation in the Code of Civil Procedure. Based on the analysis are made conclusions and summaries.

Available Versions of this Item

UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.