Logo
Munich Personal RePEc Archive

Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция

Георгиева, Даниела (2019): Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция. Published in: Икономика 21 , Vol. 2/2019, (December 2019): pp. 37-63.

[thumbnail of MPRA_paper_98290.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_98290.pdf

Download (957kB) | Preview

Abstract

Цел на настоящото изследване е да се очертаят базовите дигитални компетенции, които счетоводителите следва да притежават при упражняване на професията си. По-конкретно от обхвата на длъжностите (по НКПД – 2011), на които едно лице може да бъде назначено, са избрани - главен счетоводител, оперативен счетоводител и отчетник (счетоводство). Целта е да се направи сравнителен анализ между отделните класове по НКПД – 2011 и основните дигитални компетенции в зависимост от приоритетно изпълняваните задачи от лицта. Възприетият изследователски метод се основава на анализ на въведените в националната и международната нормативна рамка изисквания за притежавани компетенции и изпълнявани задължения по вид длъжност. В допълнение е направен анализ и на предложени в икономическа литература класификации и видове компетенции. Авторовите анализи са направени с подкрепата на национална научна програма на МОН „Млади учени и постдокторанти“. Направените изводи и съждения способстват за по-доброто разбиране от страна на работници, работодатели и образователни институции относно необходимите дигитални знания и умения, които упражняващите съответната длъжност следва да притежават.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.