Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Institution

Group by: Creators Name | No Grouping
Jump to: G | M
Number of items: 64.

G

Georgieva, Kalina and Marinov, Eduard (2015): Отворен достъп – дефиниции, правна уредба, предимства. Published in: Education and Research in the Information Society No. ISSN 1314-0752 (May 2015): pp. 265-275.

M

Marinov, Eduard (2019): Субсахарска Африка: поле на борба за ресурси и пазари или новият икономически тигър. Published in: Академично списание Управление и образование No. 1/2019 (June 2019): pp. 114-119.

Marinov, Eduard (2020): Новият шок COVID 19 – въздействие върху международната търговия на глобално и национално ниво. Published in: Сборник с доклади, представени на кръгла маса на тема „Външна търговия и пандемия“ (2021): pp. 44-51.

Marinov, Eduard (2021): Обобщена оценка на конкурентоспособността на Южен Централен район: Приложение на индекса за регионална конкурентоспособност. Published in: Академично списание Управление и образование , Vol. 1/2021, (2021): pp. 26-34.

Marinov, Eduard (2019): Африканската континентална зона за свободна търговия: защо Африка се връща към мултилатерализма. Published in: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“ , Vol. 2019, (2021): pp. 135-147.

Marinov, Eduard (2020): Развитие на европейската политика в областта на миграцията и убежището. Published in: Академично списание Управление и образование , Vol. 1/2020, (2020): pp. 32-41.

Marinov, Eduard (2018): Мястото на България на пазара на електрическа енергия на ЕС. Published in: Годишник „Икономика и бизнес“ на департамент „Икономика“ , Vol. 2018, (2020): pp. 75-87.

Marinov, Eduard (2019): The African Continental Free Trade Area: Why is Africa turning to multilateralism? Published in: Journal of Financial and Monetary Economics No. 6/2019 (2020): pp. 213-222.

Marinov, Eduard (2018): Terms of trade in Bulgarian post-crisis international trade. Published in: Journal of Financial and Monetary Economics No. 5/2018 (2019): pp. 226-234.

Marinov, Eduard (2015): Участието на България в политиката на ЕС за развитие. Published in: Bulgarian Economy in the European Union No. ISBN: 978-619-160-580-4 (2016): pp. 179-183.

Marinov, Eduard (2017): Конкурентни ниши за българския износ в Субсахарска Африка. Published in: Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series А. Public Sciences, Arts and Culture No. ISSN 1311-9400 (January 2018): pp. 50-55.

Marinov, Eduard (2017): Търговията със Субсахарска Африка според българските фирми. Published in: Yearbook "Economy and Business" of Department Economics, 2017 No. ISSN 2534-9651 (October 2018): pp. 102-115.

Marinov, Eduard (2016): Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам – възможности и перспективи за България. Published in: Stefanov, N. (ed.). 2017. Asia and the World – Interrelations and Interactions (2017): pp. 75-80.

Marinov, Eduard (2016): Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: тенденции и перспективи. Published in: Economic Challenges: Migration, Globalization, Sustainability, Policies - International Scientific Conference (2017): pp. 138-145.

Marinov, Eduard (2017): България и Споразуменията за преференциална търговия на ЕС. Published in: Panusheff, E. (ed.). The Bulgarian Economy: 10 Years in the EU (2017): pp. 207-212.

Marinov, Eduard (2017): Външнотърговските отношения на България. Published in: Panusheff, E. (ed.). The Bulgarian Economy: 10 Years in the EU (2017): pp. 196-206.

Marinov, Eduard (2008): Нобеловата награда за икономика за икономика 2007: Теорията за икономическите механизми. Published in: Nauka No. 3/2008, ISSN 0861-3362 (February 2008): pp. 19-26.

Marinov, Eduard (2019): Най-голямата зона за свободна търговия в света. Published in: Икономическо развитие – реалности и перспективи (2020)

Marinov, Eduard (2017): Връзката между помощ за развитие и външна търговия: кратък преглед на икономическата литература. Published in: Икономиката на ХХІ век – корпоративна, национална и международна (2020): pp. 41-55.

Marinov, Eduard (2019): Новата битка за Африка: възможности за Европа и/или за Китай. Published in: Глобални макротенденции и отражението им върху конкурентоспособността на ЦЮИЕ. Петдесето издание от поредицата „Конкурентоспособност на българската икономика“ (2019): pp. 68-81.

Marinov, Eduard (2017): Bulgarian International Trade before and after EU Accession. Published in: Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности. Сборник с научни изследвания на Стопанския факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (2018): pp. 115-122.

Marinov, Eduard (2018): Migrant Typology: Definitions and Current Trends in Bulgaria and Romania. Published in: International Economics Department at BAS. 2019. International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy” – 2018 (2019): pp. 103-110.

Marinov, Eduard (2018): Bulgaria’s Participation in Development Policy: Potential Foreign Economic Benefits. Published in: European Development Policy – Challenges and Opportunities (2018): pp. 56-70.

Marinov, Eduard (2016): Европейска икономическа интеграция. Published in: (2017): pp. 1-128.

Marinov, Eduard (2016): Икономика на публичния сектор – лекционен курс. Published in: (2017): pp. 1-138.

Marinov, Eduard (2019): Провалът на СТО и променящите се модели в световната търговия. Published in: Годишник „Икономика и бизнес“ 2020 , Vol. 5, No. ISSN 2534-9651 (February 2022): pp. 89-98.

Marinov, Eduard (2020): Структурни промени в глобалните модели на търсене. Published in: Годишник „Икономика и бизнес“ 2021 , Vol. 6, No. ISSN 2534-9651 (April 2022): pp. 21-33.

Marinov, Eduard (2019): Новата природа на международната специализация в динамично променящото се световно стопанство. Published in: International Journal of Science and Arts , Vol. 3, No. ISBN 978-954-383-137-1 (2021): pp. 305-321.

Marinov, Eduard (2022): Regional Competitiveness of Bulgarian Regions and their Place in the European Union. Published in: Gligorijević, Ž. and T. Đukić (eds.) Regionalni Razvoj i Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope (July 2022): pp. 37-47.

Marinov, Eduard (2015): Bulgaria’s Trade with Sub-Saharan African Countries. Published in: Papers of BAS: Humanities and Social Sciences , Vol. 2, No. 3-4/2015 (2015): pp. 336-347.

Marinov, Eduard (2015): Integration Potential of African Regional Economic Communities. Published in: Journal of Financial and Monetary Economics , Vol. 2, (2015): pp. 142-151.

Marinov, Eduard (2016): Economic Effects of Open Access to Scientific Publications. Published in: “Science. Business. Society.” International Scientific Journal No. 1/2016 (2016): pp. 30-33.

Marinov, Eduard (2017): Bulgaria And Romania Trade with Sub-Saharan Africa: A Comparison. Published in: Christova-Balkanska, I. and Marinov, E. (eds). 2017. International Scientific Conference Proceedings “Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy” No. ISBN: 978-954-9313-09-3 (July 2017): pp. 163-174.

Marinov, Eduard (2009): Етапи на развитие и договорноправна рамка на икономическите отношения между България и Русия. Published in: Economic Relations between Bulgaria and Russia, ed. E. Panusheff No. ISBN 987-954-400-307-4 (2009): pp. 9-20.

Marinov, Eduard (2007): Нормативна рамка на икономическите отношения между България и Русия. Published in: Biznes kontaktai No. 3/2007, ISSN 1312-109X (2007): pp. 30-31.

Marinov, Eduard (2007): Нормативная рамка экономических отношений между Болгарией и Россией: состояние и основние проблемы. Published in: Economic Relationships between Bulgaria and Russia in the Context of the EU Enlargement (2007): pp. 189-196.

Marinov, Eduard (2013): Impact of the European Union on Regional Integration in Africa. Published in: Financial and Monetary Economics – EFM 2013 No. ISSN 2344-3642 (2013): pp. 229-239.

Marinov, Eduard (2013): Африканската зона за свободна търговия – стъпка към континентална интеграция. Published in: Proceedings of the Ninth International Scientific Conference “Investments in the Future – 2013” No. ISBN 1314-3719 (2013): pp. 266-271.

Marinov, Eduard (2014): Regional Economic Integration in Africa. Published in: Ph.D. Students Forum: Transatlantic Dialogues in the Field of Social Scienses No. ISBN 978-954-07-3755-3 (2014): pp. 9-31.

Marinov, Eduard (2013): Регионалните интеграционни общности в Африка. Published in: Proceedings of Scientific Seminar “The New Economic Geography: Theory and Practice” No. ISBN 978-954-490-434-0 (2014): pp. 143-154.

Marinov, Eduard (2014): Economic Determinants of Regional Integration in Developing Counties. Published in: Proceedings of the 2nd Economics & Finance Conference, Vienna, Austria. Jiri Rotschedl, Klara Čermáková (eds) No. ISBN 978-80-87927-01-4 (June 2014): pp. 363-383.

Marinov, Eduard (2014): Морал и етика в научните изследвания. Published in: Scientific Research Methodology: Training Materials, ed. by R. Chobanova No. DP 01/2013, ISSN 1312-5079 (2014): pp. 101-108.

Marinov, Eduard (2014): Тайните на икономическите индикатори. Published in: Scientific Research Methodology: Training Materials, ed. by R. Chobanova No. DP 01/2013, ISSN 1312-5079 (2014): pp. 21-25.

Marinov, Eduard (2015): Развитие на интеграционните процеси в Африка – от политически към икономически цели. Published in: Geopolitika , Vol. 1/2015, No. ISSN 1312-4579 (January 2015): pp. 119-127.

Marinov, Eduard (2014): Market and Trade Related Determinants of Economic Integration Among Developing Countries. Published in: Journal of Financial and Monetary Economics , Vol. 1/2014, No. 1/2014, ISSN 2392-9685 (February 2015): pp. 180-186.

Marinov, Eduard (2014): Economic Integration Theories and the Developing Countries. Published in: Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, ed. by R. Dautov, P. Gkasis, A. Karamanos, T. Lagkas, A. Prodromidou, A. Ypsilanti No. ISBN 978-960-9416-07-8 (September 2014): pp. 164-177.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения на България с държавите в Африка. Published in: Economics in the Changing World: National, Regional and Global Dimensions, book 1 No. ISBN 978-954-21-0833-7 (т.1) (May 2015): pp. 84-90.

Marinov, Eduard (2014): Регионалната икономическа интеграция в Африка – история и съвременно развитие. Published in: Times of Insecurity and Risks: Development Possibilities and Perspectives, book II No. ISBN 978-619-202-037-8 (May 2015): pp. 302-309.

Marinov, Eduard (2014): Конкурентоспособност на Черноморските региони на ЕС. Published in: The Black Sea Region – Global and Regional Challenges No. ISBN 978–954–715–636–4 : pp. 15-25.

Marinov, Eduard (2015): Основни търговски партньори на България на юг от Сахара. Published in: Investments in the Future - 2015 No. ISSN 1314-3719 (September 2015): pp. 212-217.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения на България с Република Южна Африка. Published in: Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv. Series B. Natural Sciences and Humanities , Vol. XVII, No. ISSN 1311-9192 (November 2015): pp. 247-250.

Marinov, Eduard (2015): Външнотърговски отношения между Европейския съюз и регионалните интеграционни общности в Африка – обобщение на основните изводи. Published in: "Innovations - Engine for Economic Growth" Scientific Conference Proceedings No. ISBN: 978-954-8590-32-7 (2015): pp. 118-134.

Marinov, Eduard (2016): Типология на споразуменията за регионална икономическа интеграция. Published in: Geography and Friends – Proceedings No. ISBN 978-954-326-273-1 (2016): pp. 177-189.

Marinov, Eduard (2016): Защо България загуби пазарите си в Африка – отговорът на българския бизнес. Published in: Development of the Bulgarian Economy – Challenges and Opportunities No. ISBN 978-619-7281-07-1 (2016): pp. 6-13.

Marinov, Eduard (2015): Direction of Bulgarian Foreign Trade – Results of the EU Membership. Published in: The Devlopment of Bulgarian Economy – 25 Years between Expectations and Reality No. ISBN 978-954-23-1105-8 (2015): pp. 95-100.

Marinov, Eduard (2017): Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: (July 2017): pp. 1-154.

Marinov, Eduard (2015): Стокова структура на външната търговия на България с държавите от Субсахарска Африка. Published in: Academic Journal Management and Education , Vol. 1, No. Book 11 (June 2015): pp. 58-62.

Marinov, Eduard (2016): Външнотърговски отношения на България с държавите от Субсахарска Африка: нагласи на българските фирми. Published in: Academic Journal Management and Education No. 1/2016 (June 2016): pp. 52-57.

Marinov, Eduard (2017): Географска структура на търговията на България със Субсахарска Африка. Published in: Academic Journal Management and Education No. 1/2017 (June 2017): pp. 114-119.

Marinov, Eduard (2017): Bulgaria’s Trade Relations with the Main Partners in Sub-Saharan Africa – Trends and Prospects. Published in: Economics 21 Interuniversity Journal No. 1/2017 (April 2017): pp. 87-110.

Marinov, Eduard (2017): Търговски отношения на България с основните партньори от Субсахарска Африка – тенденции и перспективи. Published in: Economics 21 Interuniversity Journal No. 1/2017 (April 2017): pp. 96-122.

Marinov, Eduard (2016): Trade Relations between Central and Eastern European and Sub-Saharan African Countries. Published in: Proceedings of the International Conference Financial Perspectives and Challenges – FiPeC 2016 (June 2016): pp. 195-206.

Marinov, Eduard (2015): Географска структура на външната търговия на България. Published in: Bulgarian Economy in the European Union No. ISBN: .978-619-160-580-4 (2016): pp. 159-164.

Marinov, Eduard and Bobeva, Daniela (2017): Пазарите в Субсахарска Африка – Възможност за диверсификация на българската външна търговия. Published in: Списание на БАН No. 3/2017 (2017): pp. 64-72.

This list was generated on Fri Jul 12 13:34:21 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.