Logo
Munich Personal RePEc Archive

Международноправна уредба на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора

Стайков, Ивайло (2015): Международноправна уредба на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора. Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 16-17 юли 2015 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: ИК на НВУ „В. Левски”. ISSN 1314-1937 (2015): pp. 61-72.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_112269.pdf

Download (418kB) | Preview

Abstract

Резюме: Предмет на настоящото научно изследване е международноправната уредба на дейността на етичните комисии в областта на научните медицински изследвания върху хора. Във вътрешното българско законодателство правната уредба на тази проблематика се съдържа в чл. 203-204 от Закона за здравето от 2004 г. Действащата вътрешноправна уредба е предмет на отделен научен анализ. За пълнота на изложението са посочени само относимите вътрешноправни разпоредби, чрез които се инкорпорира в националното законодателство разглежданата международноправна уредба.

Abstract: The subject of the present scientific research is the international legal regulation of the activity of the ethical commissions in the field of scientific medical research on humans. In the domestic Bulgarian legislation the legal framework of this issue is contained in Art. 203-204 of the Health Act of 2004. The current domestic legal framework is the subject of a separate scientific analysis. For the sake of completeness, only the relevant domestic law provisions are indicated, which incorporate into the international legal framework the international law in question.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.