Logo
Munich Personal RePEc Archive

Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej

Plawgo, Bogusław and Bojar, Ewa and Juchniewicz, Małgorzata and Olesiński, Zbigniew and Kaszuba, Krzysztof and Bojar, Matylda and Citkowski, Mariusz and Menan, Łukasz and Nosal-Szczygieł, Elžbieta and Predygier, Agnieszka and Juchnicka, Marta and Klimczuk, Magdalena (2007): Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Published in: (2007)

[thumbnail of MPRA_paper_84999.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84999.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Aksjomatem współczesnych koncepcji rozwoju regionalnego stało się założenie, iž rozwój jest funkcją konkurencyjności. Analizując doświadczenia najwyžej rozwiniętych regionów na świecie można dostrzec ksztaltowanie się w ich ramach specyficznych struktur społeczno-gospodarczych określanych jako klastry czy grona, które w decydującym stopniu przyczyniają się do podnoszenia regionalnej konkurencyjności i w konsekwencji wysokiej dynamiki wzrostu. Rozpatrywanie gospodarki regionalnej z perspektywy klastrów skupia się na powstających powiązaniach pomiędzy przedsiębiorstwami, branžami, sektorami oraz relacjach pomiędzy firmami i instytucjami otoczenia. W ramach koncepcji rozwoju klastrów, przedsiębiorstwa i branże, postrzegane są jako elementy większego systemu, a nie jako wyizolowane podmioty. To nowoczesne podejście implikuje zalecenia pod adresem polityki regionalnej i lokalnej, która powinna obecnie być nastawiona na zwiększanie konkurencyjności regionów poprzez identyfikację najbardziej konkurencyjnych w skali międzynarodowej klastrów i ksztaltowanie warunków sprzyjających ich rozwojowi. Można przyjąć, iż polityka promocji klastrów będzie stawała się najbardziej efektywną formą prowadzenia regionalnej polityki rozwoju.

English Abstract: The axiom for contemporary concepts of regional development is the assumption that development is a function of competitiveness. Analyzing the experience of the highest developed regions in the world, one can notice the formation within them of specific socio-economic structures referred to as clusters or clusters that make a decisive contribution to increasing regional competitiveness and, consequently, high growth dynamics. Consideration of the regional economy from the perspective of clusters focuses on the emerging links between enterprises, industries, sectors and relations between companies and institutions of the environment. As part of the cluster development concept, enterprises and industries are perceived as elements of a larger system, and not as isolated entities. This modern approach implies recommendations for regional and local policy, which should now be aimed at increasing the competitiveness of regions by identifying the most internationally competitive clusters and shaping conditions conducive to their development. It can be assumed that the cluster promotion policy will become the most effective form of running a regional development policy.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.