Logo
Munich Personal RePEc Archive

Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Juchnicka, Marta and Sosnowicz, Agnieszka and Żynel-Etel, Justyna and Grabska, Anna and Leszko, Kamil (2010): Startery podlaskiej gospodarki - analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego. Sektor produkcji bielizny. Published in: (2010)

[thumbnail of MPRA_paper_85001.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85001.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Projekt miał na celu zidentyfikowanie i zdiagnozowanie gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego oraz wskazanie i przeanalizowanie tych obszarów, które w gospodarce ogólnoświatowej wykazują duży potencjał rozwojowy, a w województwie podlaskim nie występują bądź występują w postaci zalążkowej. Przeprowadzona analiza ma zrealizować następujące cele: 1) Ustalić główne determinanty oraz bariery rozwojowe występujące w przedmiotowych obszarach wzrostu. 2) Przedstawić prognozy przyszłości rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim z uwzględnieniem jego zagrożeń i szans rozwojowych. 3) Przedstawić warunki konieczne do spełnienia dla pomyślnego rozwoju danego obszaru w województwie podlaskim. 4) Dostarczyć obiektywnych i wyczerpujących informacji, niezbędnych przedsiębiorstwom w procesie planowania strategicznego i określania ich pozycji konkurencyjnej. 5) Poprzez identyfikację barier rozwojowych wskazać podmiotom sfery regulacji (w tym instytucjom rynku pracy, władzom lokalnym i regionalnym) kierunki działań zmierzające do ich ograniczenia. 6) Dostarczyć informacji w zakresie istniejących form o możliwości wsparcia obszaru ze środków krajowych i unijnych.

English Abstract: The project aimed at identifying and diagnosing economic areas of growth and innovation in the Podlaskie Voivodeship, as well as identifying and analyzing those areas which in the global economy show high development potential, and in the Podlaskie Voivodeship they do not exist or occur in seed form. The analysis carried out is to achieve the following objectives: 1) Determine the main determinants and development barriers occurring in these areas of growth. 2) Provide forecasts of the future development of a given area in the Podlaskie Voivodeship with regard to its threats and development opportunities. 3) Present the conditions necessary to meet the successful development of a given area in the Podlaskie Voivodeship. 4) Provide objective and comprehensive information necessary for companies in the strategic planning process and determining their competitive position. 5) By identifying development barriers, indicate the entities of the regulatory sphere (including labor market institutions, local and regional authorities) the directions of actions aimed at their reduction. 6) Provide information on existing forms about the possibility of supporting the area from national and EU funds.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.