Logo
Munich Personal RePEc Archive

Утврђивање типова тржишних структура у југословенској прехрамбеној индустрији

Bukvić, Rajko (2002): Утврђивање типова тржишних структура у југословенској прехрамбеној индустрији. Published in: Zbornik radova Više poslovne škole u Novom Sadu No. 4 (2002): pp. 35-47.

[thumbnail of MPRA_paper_99087.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_99087.pdf

Download (478kB) | Preview

Abstract

Serbian. У раду се анализирају облици тржишних структура (конкуренције) у прехрамбеној индустрији Југославије, која се иначе сматрају једним од конкурентскијих делова привреде. Анализа је заснована на подацима Завода за обрачун и плаћање и Завода за статистику, и на коришћењу стандардних методолошких поступака за мерење концентраuије понуде (коефиuијенти концентрације Kn и ХХ индекси). Показано је дa је у овим индустријским гранама (производња прехрамбених производа, производња пића, производња сточне хране и производња и прерада дувана) степен концентрације понуде веома висок, са јаким монополским и олигополским структурама у производњи већине производа. Примена кластер анализе резултирала је прецизним класификовањем тржишта појединачних производа из овог сектора у четири велике групе : (1) монополи, (2) дуополи и квази олнгополи. (3) олигополи и (4) конкуренција, са даљим поделама у оквиру ових кластера. Садржај кластера, односно број производа у оквиру сваког од кластера потврђује да су најзаступљеније монополске и олиrополске структуре, док су конкурентске структуре присутне у нешто мање од десет одсто (свега 20) од укупно анализираних 218 производа из овог сектора. Ови резултати потврђују да наше тржиште индустријских прехрамбених производа није засићено, односно да пружа значајан простор за даљи развој ове индустрије, и то како у смислу повећања броја произвођача и освајања нових производа, тако и у смислу интензивирања размене ових производа на просторима балканских земаља, али и у већем окружењу. English. The article considers the patterns of market structures (competition) in Yugoslav food industry. This industry means as one of the most competitively part of Yugoslav economy. The analysis is based on the official statistical data of ZOP and Statistical Bureau, by the using of standard methodological method for the measurement of supply concentration (concentration coefficients Kn and HH indices). It is showed that in this industry (manufacture of food products, beverages and tobacco) the supply concentration is very high, with strong monopolistic and oligopolistic structures in production of many product. As the results of the cluster analysis was precise classification of markets of products in this manufacture into four great groups: (1) monopolies, (2) duopolies and quasi-oligopolies, (3) oligopolies and (4) competition, with further divisions within these clusters. Contents of clusters, e.g. the number of products within each of clusters accept most frequencies of monopolistic and oligopolistic structures, but competition structures only in less than 10% (20 products) from 218 products are present. These results accept the conclusion that the market of food production in Yugoslavia isn't satisfied, and that gives the possibilities for further development of this industry, e.g. the improvement of new production and expansion of exchange of food products on the Balkans and with other countries.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.