Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | K | T
Number of items: 13.

B

Bashevska, Marija (2014): "Политиките на пазарот на труд и сиромаштијата во Македонија, 2008 - 2013".

K

Kovachev, Goran (2013): Истражување за подобрување на ефикасноста и ефективноста во распределбата на средствата од ИПАРД програмата. Published in: Center for Economic Analyses No. Documents (July 2013): pp. 1-51.

Kovachev, Goran (2012): Агроиндустриски комплекс : финансирање и конкурентност. Published in: NUB St. Kliment Ohridski - Skopje, Macedonia No. ISBN 978-608-65030-1-7 (March 2012): pp. 1-573.

Kovachev, Goran (2011): Финансирање на извозната конкурентност на македонскиот агроиндустриски комплекс. Published in: Bulletin of the University Sts. Cyril and Methodius - Skopje No. 1011 (1 July 2011): pp. 18-27.

Kovachev, Goran (2009): Македонска агроиндустрија: извоз без алтернатива. Published in: Grafoprint - Veles No. ISBN 978-608-65030-0-0 (March 2009): pp. 1-306.

Kovachev, Goran (2008): Поттикнување на извозната ориентација на агроиндустрискиот комплекс на Република Македонија. Published in: Bulletin of accepted Papers (June 2008): pp. 72-75.

Kovachev, Goran (2006): Уредување на трговијата со земјоделски производи во ГАТТ и СТО. Published in: International Trade and WTO Course (November 2006): pp. 1-34.

Kovachev, Goran (2003): Извоз на технолошко-интензивни производи како конкурентска предност на новоиндустријализираните земји - со осврт на Република Кореја. Published in: Competitiveness and Industrial Policy Course (June 2003): pp. 1-37.

Kovachev, Goran (2001): Нафтата како енергенс - минато, сегашност, иднина. Published in: University Sts. Cyril and Methodius, Faculty of Economics - Skopje No. Graduation Paper (October 2001): pp. 1-36.

Kovachev, Goran and Garvanlieva Andonova, Vesna and Dimovska, Gabriela (2017): Регионален стратешки документ за општествено вклучување на младите невработени од Североисточниот плански регион преку пазарот на трудот: со акциски план. Published in: CEA Journal , Vol. 1, No. ISBN 978-608-4731-33-7 (July 2017): pp. 1-70.

Kovachev, Goran and Popovska, Anita and Naumov, Ognen and Sazdov, Vladimir and Todorov, Nikola (2004): Компаративна економска анализа Македонија vs. Белгија. Published in: International Trade Analysis Course (September 2004): pp. 1-50.

Kovachev, Goran and Velkovska, Ivana and Garvanlieva Andonova, Vesna and Nikolov, Marjan (2020): Привлекување на странските инвестиции во регионот на Западен Балкан и државната помош: трка до дното или неопходност? Published in: (June 2020): pp. 1-60.

T

Trenovski, Borce and Risteski, Hristijan (2010): Анализа на ефектите од економската криза во Грција врз Македонската економија. Published in: CEA research monograph (June 2010): pp. 1-58.

This list was generated on Fri Dec 8 01:06:15 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.