Logo
Munich Personal RePEc Archive

О квалитету и видљивости друштвених и економских наука Србије

Bukvić, Rajko (2020): О квалитету и видљивости друштвених и економских наука Србије. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 25, No. 1-2 (2020): pp. 49-73.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_101692.pdf

Download (363kB) | Preview

Abstract

Serbian. У раду се разматрају квалитет и видљивост економских и друштвених наука у Србији. Након упознавања с основним подацима о тренутном стању науке, посебно друштвених и економских, исказаном бројем научноистраживачких организација, истраживача и публикованих радова, указује се на неке од проблема који оптерећују научну продукцију и директно утичу на видљивост истраживача, институција и часописа, и то како у оквирима научне заједнице у Србији, тако и у међународним оквирима. Ти су проблеми и одраз, али и узрок нерегуларног стања у (економској) периодици. Главни део рада посвећен је проблемима позиционирања наших часописа, институција и истраживача на међународном нивоу. Истакнуто је неколико признатих портала (MPRA, SSRN, RePEc), са слободним приступом, који садрже изузетно велики број аутора и радова. Положај наших истраживача на тим порталима, као и институција није на завидном нивоу, као ни положај наших часописа на познатој Томсон-Ројтерсовој листи. Да би се положај, односно видљивост наше науке побољшала, потребни су и појединачни напори сваког истраживача, али и институционални, односно организациони рад на другим нивоима. Као претпоставка за све то ипак се истиче добро осмишљена научна политика, која мора да превазиђе неке од актуелних проблема повезаних пре свега с вредновањем рада истраживача. English. The paper considers the quality and visibility of the economic and social sciences in Serbia. After the basic data about the current status of the science, especially social and economic, through the number of research institutions, researchers and published works, it was indicated on the some problems that ballast the science production and directly influence to visibility of the researchers, institutions and journals, in Serbia and so at international level. These problems are at the same time the mirror and the cause of the irregular status in (economic) periodicals. The main part of the paper is devoted to positioning of our journals, institutions and researchers at the international level. It were emphasized some recognized portals (MPRA, SSRN, RePEc), the access on that is free, and they content many authors and papers. The status of our researchers on these portals, as the status of institutions, is not enviable, as the status of our journals on famous Thomson-Reuters list. To make the status, i.e. visibility of our science better, it is necessary the personal efforts of all researchers, but also the institutional, i.e. organizational work at the other levels. The assumption for all that it was emphasized the good conceptualized science policy, that must overcome some of the actual problems, first of all problems associated with evaluation of the researchers’ work.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.