Logo
Munich Personal RePEc Archive

Показатељи тржишне концентрације и њихова дискриминаторна моћ: пример банковног сектора Србије

Bukvić, Rajko (2020): Показатељи тржишне концентрације и њихова дискриминаторна моћ: пример банковног сектора Србије. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 25, No. 3-4 (2020): pp. 187-203.

[img]
Preview
PDF
MPRA_paper_105218.pdf

Download (391kB) | Preview

Abstract

Serbian. У раду се приказују и анализирају основни показатељи који се користе у анализама концентрације на тржишту. Приказани су стандардни коефицијенти (CRn и HH), нешто ређе коришћени (Ђинијев, Розенблатов и Тајдман-Холов, те коефицијент ентропије), као и Линда-индекси и приступ заснован на Гаусовој кривој распореда удела тржишних учесника. Анализа резултата који се добијају на основу тих индекса извршена је на примеру банковног сектора Србије (без Косова и Метохије), за године 2016–2019. Коришћени су подаци из завршних рачуна банака за пет билансних величина (укупна актива, депозити, капитал, кредити и друга потраживања и пословни приход). Добијене вредности показатеља илуструју неједнозначност резултата, и то како кад је реч о примењеним индексима, тако и у односу на примењену билансну величину. Све то указује на потребу да се у будућим анализама користи већи број показатеља и већи број билансних величина, као и да се тумачењу резултата приступа уз неопходну пажњу. English. The paper shows and analyzes the main indicators that are used in the analyses of of the market concentration. It were demonstrated standard coefficients (CRn and HH), more rarely used (Gini, Rosenbluth and Tideman-Hall, and entropy coefficient), and the Linda indices and approach based on the Gaus’ curve of the distribution of market shares. The analysis of the results was made on the example of banking sector of Serbia (without Kosovo and Metohija), for the years 2016–2019. It were used the banks’ balances five aggregates (total assets, deposits and other liabilities, capital, loans and receivables, and operating income). The values of indicators illustrate ambiguity of results, both in the case of used indices, as well as the used balance aggregate. All of these indicate the need of the use in future analyses many indicators and aggregates, and the need to interpret the results with necessary attention.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.