Logo
Munich Personal RePEc Archive

Raport końcowy z badania marketingowego ex-ante w ramach realizacji Programu Promocji Polski Wschodniej działania I.4, Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Zarzecki, Marcin and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Wiśniewski, Rafał and Jaroszek, Karolina and Puchalska, Katarzyna and Turkowski, Karol (2010): Raport końcowy z badania marketingowego ex-ante w ramach realizacji Programu Promocji Polski Wschodniej działania I.4, Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Published in: (2010)

[thumbnail of MPRA_paper_84974.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84974.pdf

Download (9MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Pierwsza część raportu stanowi prezentację koncepcyjnych i metodologicznych założeń badania, problemów badawczych oraz pól problemowych zidentyfikowanych w trakcie fazy operacyjno-terenowej procesu badawczego. Bazując na Szczegółowych założeniach technicznych realizacji badania - metodologii pomiaru oraz procedurach realizacji badania uzupełnionych o informacje fieldwork, przeprowadzono ewaluację algorytmu procesu badawczego oraz zastosowanego instrumentarium pomiarowego. Formularze narzędzi oraz wybrane elementy raportu tabelarycznego stanowią załączniki dokumentacyjne do raportu. Rozdział drugi jest prolegomeną kontekstową ukazującą intencje i dyrektywy zawarte w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Wraz z ogólną charakterystyką strategii Programu, przestawiono Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej realizowany w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Komponent Promocja i Priorytetu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej). Podpunkty analizy deskryptywnej obejmują założenia Ewaluacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej oraz strategię komunikacji marketingowej Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej na lata 2009-2015. Rozdział trzeci zawiera charakterystyki ekonomiczno-społeczne makroregionu Polska Wschodnia. Analiza koncentruje się na czynnikach atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych województw makroregionu oraz na pierwotnej identyfikacji barier inwestycyjnych. W rozdziale czwartym, centralnym dla raportu, przedstawiono wyniki badań empirycznych field research. W oparciu o zgromadzone dane IDI i analizę statystyczną zbiorów CATI naszkicowano bazowy wizerunek makroregionu oraz zasugerowano wybór efektywnych kanałów i narzędzi komunikacji marketingowej. Podsumowanie zawiera rekomendacje dla działań wspierających rekonstrukcję strategii wizerunkowej Polski Wschodniej. W Aneksie zawarto tabele prezentujące rozkłady częstości empirycznej wskazań. Cel niniejszego opracowania jest zatem dwu-kierunkowy - sprawozdawczy wobec zrealizowanego badania oraz analityczny wobec uzyskanych danych empirycznych. W pierwszym sensie, stanowi ono podsumowanie struktury metadanych badań typu CATI, IDI oraz desk research (DR). W aspekcie drugim, bazując na wynikach pomiarów, prezentuje opis oraz interpretację wskaźników w celu aplikacji rezultatów analiz do działań systemowych Zleceniodawcy.

English Abstract: The first part of the report presents the conceptual and methodological assumptions of the research, research problems and problem fields identified during the operational and field phase of the research process. Based on the detailed technical assumptions of the research - measurement methodology and procedures for the implementation of the study, supplemented with fieldwork information, evaluation of the test process algorithm and the applied measurement instrument were carried out. The tool forms and selected elements of the tabular report are documentary attachments to the report. The second chapter is a context prolegomena showing the intentions and directives included in the Operational Program Development of Eastern Poland. Along with the general characteristics of the Program's strategy, the Economic Promotion of Eastern Poland Program was presented as part of measure 1.4 of the Operational Program Development of Eastern Poland (Component of Promotion and Priority of the Operational Program Development of Eastern Poland). The sub-points of the descriptive analysis include the assumptions of the Evaluation of the Eastern Poland Economic Promotion Program and the marketing communication strategy of the Eastern Poland Economic Promotion Program for the years 2009-2015. The third chapter contains economic and social characteristics of the Eastern Poland macroregion. The analysis focuses on the investment attractiveness of individual Voivodeships of the macroregion and on the initial identification of investment barriers. The fourth chapter, central to the report, presents the results of field research. Based on the collected IDI data and statistical analysis of CATI collections, the basic image of the macro-region was sketched and the selection of effective channels and tools of marketing communication was suggested. The summary contains recommendations for actions supporting the reconstruction of the image strategy of Eastern Poland. The annex contains tables presenting the frequency distributions of empirical indications. The purpose of this study is therefore two-directional - reporting on the conducted study and analytical to the obtained empirical data. In the first sense, it is a summary of the metadata structure of CATI, IDI and desk research (DR). In the second aspect, based on the measurement results, it presents a description and interpretation of indicators in order to apply the results of analyzes to the customer's system operations.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.