Logo
Munich Personal RePEc Archive

Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz (2010): Klastry jako potencjał rozwoju - województwo podlaskie. Published in: (2010)

[thumbnail of MPRA_paper_84985.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84985.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Doświadczenia światowe wykazują, że przedsiębiorstwa działające w klastrach, dzięki sieci wzajemnych powiązań, jak i ścisłej współpracy z instytucjami ze sfery nauki, edukacji czy administracji, stają się bardziej konkurencyjne i osiągają większe sukcesy. Rozwój klastrów wpływa nie tylko na rozwój firm, ale i całych regionów, gdzie są zlokalizowane. Pozwalają one bowiem lepiej wykorzystać wewnętrzne potencjały rozwoju regionalnego, jak i przyciągać zewnętrznych inwestorów. W istocie same klastry i branże, w których działają, można traktować jako najważniejszy endogeniczny potencjał rozwoju określonych regionów. Z tej perspektywy warto analizować także możliwości wykorzystania idei klastrów do dynamizowania rozwoju województwa podlaskiego. Badania statystyczne przy wykorzystaniu wskaźnika lokalizacji pozwalają zidentyfikować regionalną specjalizację branżową zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Analiza przeprowadzona według powiatów oraz branż wskazuje na istotną rolę, jaką w chwili obecnej odgrywają w województwie branże: spożywcza, drzewno-meblowa, metalowa, turystyczna oraz piekarnicza. Przy czym dwie ostatnie cechuje w skali województwa i poszczególnych powiatów niewielka dynamika rozwoju lub stagnacja. W pozostałych przypadkach stopień koncentracji branż, jak i dynamika rozwoju, są zróżnicowane dla poszczególnych powiatów województwa podlaskiego, jednak generalnie tworzą obiektywnie korzystne warunki do rozwoju struktur klastrowych. Dodatkowo istotne z punktu widzenia procesów rozwojowych branże można podzielić na trzy grupy: branże teraźniejszości, branże przyszłości oraz branże „znaki zapytania".

English Abstract: World experience shows that enterprises operating in clusters, thanks to the network of mutual connections, as well as close cooperation with institutions from the sphere of science, education or administration, become more competitive and achieve greater successes. The development of clusters affects not only the development of companies, but also the entire regions where they are located. They allow better use of internal regional development potentials and attract external investors. In fact, the clusters themselves and the industries in which they operate can be treated as the most important endogenous development potential of specific regions. From this perspective, it is also worth analyzing the possibilities of using the idea of ??clusters to dynamize the development of the Podlaskie region. Statistical surveys using the location indicator allow to identify regional industry specialization both in static and dynamic approach. The analysis carried out according to poviats and industries indicates the important role currently played by the food, wood and furniture, metal, tourist and bakery sectors in the Voivodeship. The last two are characterized by a small dynamics of development or stagnation in the scale of the Voivodeship and individual poviats. In other cases, the degree of concentration of industries, as well as the dynamics of development, are diversified for individual poviats of the Podlasie Voivodeship, but in general they create objectively favorable conditions for the development of cluster structures. In addition, industries that are important from the point of view of development processes can be divided into three groups: the current industry, the future industry and the "question marks" industries.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.