Logo
Munich Personal RePEc Archive

Raport końcowy. Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW?

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2013): Raport końcowy. Ewaluacja pt. Jak zmieniają się klastry dzięki wsparciu z PO RPW? Published in: (2013)

[thumbnail of MPRA_paper_84991.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84991.pdf

Download (3MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Celem ogólnym ewaluacji było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat efektów wsparcia udzielonego w ramach poddziałania I.4.3 PO RPW. Dla realizacji celu badawczego wykorzystano szereg metod i technik badawczych służących formułowaniu odpowiedzi na pytania badawcze. Wśród nich znalazły się: analiza danych wtórnych, badania ilościowe na populacji członków klastrów, badania statystyczne z wykorzystaniem wskaźnika lokalizacji (obliczenia wskaźnika lokalizacji ze zmienną w postaci liczby podmiotów oraz ze zmienną w postaci pracujących oraz dynamiki tych wskaźników); badania jakościowe (zogniskowane wywiady grupowe FGI, pogłębione wywiady indywidualne IDI); burza mózgów (panel ekspertów). Ponadto, wybrane struktury klastrowe analizowano z wykorzystaniem metody studium przypadku.

English Abstract: The overall goal of the evaluation was to obtain in-depth knowledge on the effects of support provided under Sub-measure I.4.3 of OP DEP. To achieve the research objective, a number of research methods and techniques were used to formulate answers to research questions. These included: analysis of secondary data, quantitative research on the population of cluster members, statistical surveys using the location indicator (calculations of the location indicator with variable in the form of the number of entities and the variable in the form of employees and the dynamics of these indicators); qualitative research (focus group interviews FGI, in-depth individual interviews IDI); brainstorming (expert panel). In addition, selected cluster structures were analyzed using the case study method.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.