Logo
Munich Personal RePEc Archive

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej

Skierniewski, Tomasz and Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Jaroszek, Karolina and Juchnicka, Marta and Puchalska, Katarzyna and Turkowski, Karol and Zych, Mateusz and Zynel-Etel, Justyna and Młodożeniec, Marek (2010): Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej. Published in: (2010)

[thumbnail of MPRA_paper_84992.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_84992.pdf

Download (17MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej", realizowanego na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Badanie przeprowadzono w okresie od 21 sierpnia 2009 r. do 15 kwietnia 2010 r. na terenie pięciu województw Polski wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego. Celem głównym badania była ocena realizacji polityki spójności w perspektywie 2004-2006 w regionach Polski wschodniej pod kątem zwiększenia ich możliwości i dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza objęła zarówno ocenę wpływu projektów realizowanych w czasie poprzedniego okresu programowania (2004-2006) w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych (ocena m.in. pod względem tnvalości efektów projektów, komplementamości prowadzonych działań), jak i ocenę efektów wdrażania (skala realizowanych przedsięwzięć, wartość finansowa) oraz ocenę systemu koordynacji działań (ocena sprawności systemu wspomagającego i wdrażającego interwencje w ramach NPR na terenie wojewckiztw Polski wschodniej). W tym celu badaniem objęto krajowe, regionalne i lokalne dokumenty programowe i strategiczne, jak również wnioski o dofinansowanie i sprawozdania z realizacji projektów przeprowadzonych na obszarze Polski wschodniej zakończonych do dnia 31.12.2008 r.

English Abstract: This report is a summary of the evaluation study entitled "Assessment of the impact of cohesion policy implementation in the 2004-2006 perspective on increasing the opportunities for socio-economic development of Eastern Poland regions", implemented at the request of the Department of Structural Policy Coordination of the Ministry of Regional Development .The study was conducted from August 21, 2009 to April 15, 2010 at in five provinces of eastern Poland: Lublin, Podlasie, Podkarpacie, Warmian-Masurian and Świętokrzyskie. The main objective of the study was to assess the implementation of cohesion policy in the 2004-2006 perspective in the regions of Eastern Poland in terms of increasing their opportunities and dynamics of socio-economic development. The analysis covered both the assessment of the impact of projects implemented during the previous programming period (2004-2006) under Sectoral Operational Programs (evaluation in terms of durability of project effects, complementarity of activities), as well as assessment of implementation effects (scale of implemented projects, value financial) and evaluation of the system of coordination of activities (assessment of the efficiency of the system supporting and implementing interventions under the NDP in the Voivodeships of eastern Poland). To this end, the study covered national, regional and local program and strategic documents, as well as applications for co-financing and reports on the implementation of projects carried out in Eastern Poland completed until December 31, 2008.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.