Logo
Munich Personal RePEc Archive

Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki

Sadowska-Snarska, Cecylia and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2012): Zatrudnienie w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych - czynniki, bariery, dobre praktyki. Published in: (2012)

[thumbnail of MPRA_paper_85006.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_85006.pdf

Download (6MB) | Preview

Abstract

Polish Abstract: Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu badawczo-wdrożeniowego POKL „INNOWACJE RYNKU PRACY - testowanie i wdrażanie nowych metod promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, ginących oraz mało popularnych", realizowanego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.4 Projekty innowacyjne. Celem projektu jest adaptowanie (utworzenie), testowanie, a następnie upowszechnienie (wdrożenie) na terenie województwa podlaskiego do końca czerwca 2013 roku modelu promocji zatrudnienia w zawodach ginących, zawodach mało popularnych oraz w zawodach niszowych. Kluczowym pomysłem na zwiększenie zatrudnienia w tych grupach zawodów jest promocja i zmiana oblicza (recepcji) rzemiosła w atrakcyjnych modelach: - Rzemiosło na miarę; - Rzemiosło Trzeciego Wieku; - e-Rzemiosło. Podjęcie działań w tych grupach zawodów może istotnie przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, należących aktualnie do grup defaworyzowanych na rynku pracy, jak: młodzi absolwenci szkół wyższych (do 27. roku życia), osoby starsze po 50. roku życia, osoby mniej dyspozycyjne (osoby niepełnosprawne, kobiety samotnie wychowujące dzieci).

English Abstract: This publication was created as part of the research and implementation project POKL "INNOVATION OF THE LABOR MARKET - testing and implementation of new methods of employment promotion in niche, disappearing and not popular occupations", implemented under Priority VI. Labor market open to all, Measure 6.4 Innovative projects. the project is to adapt (create), test and then popularize (implement) in the Podlaskie Voivodeship until the end of June 2013 the model of employment promotion in vanishing occupations, underprivileged professions and in niche occupations The key idea to increase employment in these occupational groups is the promotion and changing the face (reception) of craftsmanship in attractive models: - Crafted crafts - Third Age crafts - e-Crafts Taking action in these occupational groups can significantly contribute to increasing the number of unemployed and inactive people currently belonging to disadvantaged groups in the labor market, such as: young graduates of higher education (up to 27 years of age), elderly people over 50, less-available people (people with disabilities, single mothers).

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.