Logo
Munich Personal RePEc Archive

Треба ли компанијама управљати у интересу акционара?

Bukvić, Rajko and Rajnović, Ljilјana (2018): Треба ли компанијама управљати у интересу акционара? Published in: Korporativno upravljanje u Srbiji, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd (2018): pp. 93-105.

[thumbnail of MPRA_paper_88250.pdf]
Preview
PDF
MPRA_paper_88250.pdf

Download (460kB) | Preview

Abstract

Serbian. Једна од основних и широко заступаних поставки корпоративног управљања јесте управљање предузећима у интересу акционара, односно власника предузећа. Овај концепт заснован је на аргументима да власници имају најјачи интерес у предузећу и да од тог интереса директно зависи ефикасност пословања, док су истовремено интереси акционара најмање заштићени међу интересима свих конституената. У неким земљама тај концепт уздигнут је до апсолута (у САД као једини интерес који треба штитити истиче се интерес акционара), али и тамо где то није случај, односно где се респектују и интереси других конституената, интерес акционара је неприкосновен и истиче се у први план. У раду се разматрају основи и модалитети којима се у различитим земљама и различитим условима мотивише такав облик корпоративног управљања, као и консеквенце које такви захтеви и њихово испуњавање производе. Посебно се указује на крах концепције максимизације тржишних вредности акција, која је била изузетно популарна у последњим деценијама 20. и почетком овог века.

One of the basic and widely represented corporate governance settings is corporate governance in the interests of shareholders, or company owners. This concept is based on the arguments that the owners have the strongest interest in the company and that the efficiency of the business depends directly on this interest, while at the same time the interests of shareholders are at least protected among the interests of all constituents. In some countries, this concept has been elevated to the absolute (in the United States as the only interest to be protected, the interest of shareholders is emphasized), but where this is not the case, or where the interests of other constituents are respected, the interest of the shareholders is inviolable and stands out in the first plan. The paper discusses the basis and modalities that motivate different forms of corporate governance in different countries and different conditions, as well as the consequences that such requirements and their fulfillment produce. In particular, the crash of the concept of maximizing the market value of shares, which was extremely popular in the last decades of the 20th and the beginning of this century, is particularly indicative.

Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.