Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Group by: Date | Item ID
Number of items: 39.

92404

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа. Published in: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж (2018): pp. 172-184.

92406

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Необходимост от нов модел за определяне на минималната работна заплата и минималния осигурителен доход. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2018): pp. 16-21.

92499

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Тенденции при антидискриминационните политики в сферата на здравното осигуряване в условията на дигиталното общество. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 255-261.

92542

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): За някои особености на административния контрол и административнонаказателната отговорност за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 65-79.

92640

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Отпуск при временна неработоспособност – специфики, реализация и осигурително обезпечаване. Published in: Диалог No. 1 (2018): pp. 15-41.

92819

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Защита правата на потребителите при доброволното осигуряване. Published in: Качество на стоките и защита на потребителите (2018): pp. 74-87.

94653

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2017): Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Published in: Известия , Vol. 61, No. 4 (2017): pp. 275-290.

95253

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Administrative penal liability for violations of the labour migration and labour mobility act. Published in: Globalization, the State and the Individual (Conference Edition) (2019): pp. 103-109.

96063

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): За някои особености на контрола при възстановяване на разходи за трансгранично здравно обслужване. Published in: Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят (2019): 438 -448.

97684

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Институтът на извънредния труд в българското трудово право – традиции и потребност от промени в съвременна среда. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 300 -313.

98252

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България. Published in: Бизнес и право (Business and law) No. 3 (2019): pp. 15-41.

98954

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Изграждане на Националната здравноинформационна система - тенденции и правна рамка. Published in: Медицински мениджмънт и здравна политика , Vol. LI, No. 1 (2020): pp. 28-37.

99142

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2011): Юридическа отговорност и контрол за спазване на трудовото и осигурително законодателство. Published in: Библиотека „Проф. Цани Калянджиев“ (2011): pp. 1-256.

99177

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Rachev, Radoslav (2017): Актуални правни аспекти на трудовите договори и свързани с тях правни институти. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2017): pp. 1-204.

99263

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2018): Правен режим на почивките и отпуските. Published in: Издателство „Наука и икономика” (2018): pp. 1-220.

99337

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2019): Социален диалог и образование – традиции и съвременни потребности на пазара на труда. Published in: Стратегии на образователната и научната политика , Vol. 27, No. 5 (2019): pp. 463-475.

99715

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудово и осигурително право. Published in: Наука и икономика (2020): pp. 1-304.

100728

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трансформация на правната връзка работодател – работник в резултат на влиянието на дигитализацията. Published in: De Jure No. 1 (2020): pp. 11-18.

100887

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправните принципи – еволюция и трансформация в ерата на дигитализация и използването на изкуствен интелект. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 22 -35.

101066

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana (2019): Принципите на свобода на труда и свобода на договаряне. Published in: Общество и право No. 7 (2019): pp. 4-18.

102633

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Трудовоправна рамка на образователните политики за конкурентност на пазара на труда. Published in: Професионално образование , Vol. 22, No. 4 (2020): pp. 408-420.

104029

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Vladova-Ivanova, Violeta (2020): Трудово и осигурително право - задачи, казуси, тестове. Published in: Direct Services (2020): pp. 1-165.

104149

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Работодателският контрол в контекста на дигитализацията. Published in: Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства (2020): pp. 48-53.

104632

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Правни аспекти на баланса между личен и професионален живот. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 330-337.

106820

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Отговорността при инциденти на работното място, свързани с употреба на изкуствен интелект – съвременни предизвикателства пред законодателя. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVII, (2020): pp. 230-239.

106863

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Потребност от нормативна регламентация на социалната икономика в България. Published in: Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката (2020): pp. 24-32.

107711

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): Съвременни тенденции във философията на трудовите и осигурителни права. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2020): pp. 9-14.

107860

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): За функциите на трудовото и осигурително право в условията на пандемия. Published in: Проблеми на трудовото и осигурителното право. Сборник с доклади от националната научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев (2021): pp. 279-292.

107904

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): Цифровата трансформация в здравеопазването в контекста на правото на достъп до медицинска помощ. Published in: Медицинско право и здравеопазване No. 1 (2021): pp. 20-37.

108871

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2020): За свободата и дисциплината в трудовото право - съвременни аспекти в дигиталната ера. Published in: Бизнес и право No. 3 (2020): pp. 55-75.

109192

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): Влияние на новата индустриална революция върху трудовоправните отношения в сферата на заетостта в селското стопанство. Published in: Устойчиво управление на поземлените ресурси – съвременни практики и решения (2021): pp. 144-152.

110478

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2021): Основи на публичното право. Published in: Наука и икономика (2021): pp. 1-308.

111718

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): За нуждата от качествени измерения на правото на почивка. Published in: Управление на човешките ресурси (2021): pp. 139-145.

111726

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2021): Екосистема на доверие при използване на изкуствен интелект в трудовите отношения. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 4, : pp. 365-376.

113246

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2022): The labour inspectorate as a supervisory authority on compliance with labour legislation. Published in: Economics & Law , Vol. IV, No. I (2022): pp. 120-133.

115533

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana and Blagoycheva, Hristina and Dimitrova, Darina and Nedyalkova, Plamena and Bogdanov, Hristosko (2022): Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване на трудовото законодателство. Published in: Издателство „Наука и икономика“ (2022): pp. 1-256.

116282

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina (2022): Трудово и осигурителноправни аспекти на работата през платформа – предизвикателства и възможни законодателни решения. Published in: Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies No. 2 (2022): pp. 35-52.

116809

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina and Dimitrova, Diana and Tsvetkovska, Milena and Vladova-Ivanova, Violeta and Mateeva, Zhivka (2023): Специалност „Съдебна администрация“ професия с много възможности. Published in: Кратък наръчник за кандидатстване в специалност „Съдебна администрация“ в Икономически университет – Варна (2023): pp. 1-31.

117116

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Danev, Vladimir (2023): Дисциплинарната отговорност – материалноправни и процесуални аспекти: Кратък теоретико-практически курс за студенти в Икономически университет – Варна. Published in: ФИЛ ООД (2023): pp. 1-76.

This list was generated on Sun Jun 4 19:04:00 2023 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.