Logo
Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "E64 - Incomes Policy ; Price Policy"

Group by: Creators Name | Language
Number of items at this level: 78.

Arabic

ALmosabbeh, Imadeddin (2006): محددات التضخم في سورية خلال الفترة 1970-2004. Published in: مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة الكويت , Vol. 4, No. 34 (December 2006): pp. 45-71.

Bulgarian

Hadjinikolov, Dimitar (2017): Европейският съюз се нуждае от по-голяма социална устойчивост в книгата “Интердисциплинарни изследвания”, Издателски комплекс на УНСС, С., 2017. Published in:

English

Ahmed, Khalid and Bhutto, Niaz Ahmed and Kalhoro, Muhammad Ramzan (2017): Decomposing the links between oil price shocks and macroeconomic indicators: Evidence from SAARC region.

Alali, Walid Y. (2010): Impact of Natural Environment, Regional Integration, and Policies on FDI.

Alvi, Mohsin Hassan and Ansari, Sami ul Haque (2018): Analyzing the trends of natural resources rents of Pakistan.

BAZHAL, IURII (2015): Impact of Wage Policy on Economic Growth in Transitive Countries and New Interpretation of the Phillips Curve.

Bartha, Zoltán (2014): Mid-term Effects of the Flat Rate Personal Income Tax in Hungary. Published in: Humanities and Social Sciences , Vol. 19, No. 3/2014 (2014): pp. 25-42.

Bayari, Celal (2012): The Origin of Minimum Wage Determination in Australia: The Political and Legal Institutions. Published in: Journal of Global Politics , Vol. 5, No. 1 (1 December 2012): pp. 163-198.

Bellemare, Marc F. and Barrett, Christopher B. and Just, David R. (2010): The Welfare Impacts of Commodity Price Fluctuations: Evidence from Rural Ethiopia.

Bellù, Lorenzo G. and Liberati, Paolo (2005): Charting Income Inequality: The Lorenz Curve. Published in: (1 November 2005)

Bellù, Lorenzo Giovanni and Liberati, Paolo (2005): Impacts of Policies on Poverty. Absolute Poverty Lines. Published in: EASYPol: online resources for policy making No. 005 (November 2005): pp. 1-22.

Bellù, Lorenzo Giovanni and Liberati, Paolo (2005): Impacts of Policies on Poverty. Basic Poverty Measures. Published in: EASYPol : online resources for policy making www.fao.org/easypol (November 2005): pp. 1-13.

Bellù, Lorenzo Giovanni and Liberati, Paolo (2005): Impacts of Policies on Poverty. Relative Poverty Lines. Published in: EASYPol : online resources for policy making www.fao.org/easypol (November 2005): pp. 1-13.

Bellù, Lorenzo Giovanni and Liberati, Paolo (2005): Impacts of Policies on Poverty: The Definition of Poverty. Published in: EASYPol : online resources for policy making www.fao.org/easypol (November 2005): pp. 1-16.

Bellù, Lorenzo Giovanni and Liberati, Paolo (2005): Social Welfare Analysis of Income Distributions: Ranking Income Distributions with Crossing Generalised Lorenz Curves. Published in: (1 November 2005)

Bellù, Lorenzo Giovanni and Liberati, Paolo (2005): Social Welfare Analysis of Income Distributions: Ranking Income Distributions with Generalised Lorenz Curves. Published in: (1 November 2005)

Bellù, Lorenzo Giovanni and Liberati, Paolo (2005): Social Welfare Analysis of Income Distributions: Ranking Income Distributions with Lorenz Curves. Published in: (1 November 2005)

Bista, Raghu (2017): Understanding corporate social responsibility of Commercial Banks of Nepal. Published in: Kaav International Journal of Law, Finance and Industrial Relations , Vol. 5, No. 1 (2 January 2018): pp. 23-33.

Caiani, Alessandro and Russo, Alberto and Gallegati, Mauro (2017): Are higher wages good for business? An assessment under alternative innovation and investment scenarios.

Charpe, Matthieu and Flaschel, Peter and Hartmann, Florian and Malikane, Christopher (2014): Segmented Labor Markets and the Distributive Cycle: A Roadmap towards Inclusive Growth. Published in: Economics Research International , Vol. 2014, No. Article ID 218353, 15 pages (April 2014)

Cheng, Dazhong and Daniels, Peter (2014): What's so special about China's producer services? an input-output analysis. Published in: China and World Economy , Vol. 22, No. 1 (16 January 2014): pp. 103-120.

Costa Junior, Celso Jose and Sampaio, Armando Vaz and Gonçalves, Flávio de Oliveria (2012): Income Transfer as Model of Economic Growth. Published in: Revista Economia & Tecnologia , Vol. 8, (2012): pp. 17-32.

De Koning, Kees (2013): An income gap theory and its effects on unemployment and economic growth.

Demiessie, Habtamu (2020): COVID-19 Pandemic Uncertainty Shock Impact on Macroeconomic Stability in Ethiopia.

Engbom, Niklas and Moser, Christian (2018): Earnings Inequality and the Minimum Wage: Evidence from Brazil.

Estrada, Fernando (2012): Economy and power to tax.

Estrada, Fernando (2011): The power to tax. Published in: Journal Economic Research Guardian , Vol. I, No. 1 (6 September 2011): pp. 1-14.

Estrada, Fernando (2010): The power to tax: a lecture of Hayek.

Estrada, Fernando (2010): The progressive tax.

Estrada, Fernando and González, Jorge Iván (2014): Tax Power and Economics.

Govori, Arbiana (2013): Analysis of external factors affecting the development of SMEs in Kosovo.

Hasanov, Fakhri (2009): Analyzing price level in a booming economy: the case of Azerbaijan. Published in: Economics Education and Research Consortium No. Working paper No11/02E (2011): pp. 1-34.

Hein, Eckhard (2011): Distribution, ‘Financialisation’ and the Financial and Economic Crisis – Implications for Post-crisis Economic Policies.

Hein, Eckhard (2012): Finance-dominated capitalism, re-distribution and the financial and economic crises - a European perspective.

Ioannidis, Yiorgos (2013): The peculiar distributional character of the Greek taxation system (1995‐2008) and the reform that never took place.

Khan, Wajid and Sun, Shaorong and Khan, Ikramullah (2015): Sustainable Institutions or Sustainable Poverty Targeting: The Case of Microfinance.

Kitov, Ivan (2007): Comparison of personal income inequality estimates based on data from the IRS and Census Bureau.

Kitov, Ivan (2007): Modeling the evolution of Gini coefficient for personal incomes in the USA between 1947 and 2005.

Kitov, Ivan (2020): Race and gender income inequality in the USA: black women vs. white men.

Kitov, Ivan and Kitov, Oleg (2015): Gender income disparity in the USA: analysis and dynamic modelling.

Kitov, Ivan and Kitov, Oleg (2015): How universal is the law of income distribution? Cross country comparison.

Kohnert, Dirk (2024): Transition of power in Senegal: How realistic are the new hopefuls' prospects?

Kusnadi, Jamaludin (2019): Price Control in Islamic Economics.

LEOGRANDE, ANGELO (2021): The Destruction of Price-Representativeness.

LEOGRANDE, ANGELO (2021): The Destruction of Price-Representativeness.

Lee, Chin (2015): Is There Any Regional Price Disparity in Peninsular Malaysia? Published in: Romanian Review of Regional Studies , Vol. 11, No. 1 (2015): pp. 49-58.

Levy, Daniel (2007): Price adjustment under the table: Evidence on efficiency-enhancing corruption.

Moreira, Helmar Nunes and Araujo, Ricardo Azevedo and Flaschel, Peter (2014): The Foley Liquidity / Profit-Rate Cycle Model Reconsidered.

Moser, Christian (2016): How Could Wage Inequality Within and Across Enterprises be Reduced?

Paliu-Popa, Lucia (2009): Price Categories Used in International Trade. Published in: Studia Universitatis Vasile Goldiş , Vol. 19, No. 792 (1 October 2009): pp. 12-21.

Pianta, Mario (2023): Inflation and distributive conflicts.

Prasetyono, Pipin (2015): Assessment of Indonesia’s poverty alleviation strategy: a chronic poverty approach.

Reich, Utz Peter and Santos, Susana (2018): Unconditional Basic Income: Who gets it? Who pays for it? A social Accounting Approach to Distribution.

Shin, Inyong (2008): Income Inequality and Economic Growth.

Sukati, Mphumuzi (2013): Cointegration Analysis of Oil Prices and Consumer Price Index in South Africa using STATA Software.

Thorgeirsson, Thorsteinn (2018): New Frontiers in the Euro Debate in Iceland. Published in: Prosperity through Trade and Structural Reform, Festschrift in Honor of Per Magnus Wijkman. Editors Emil Ems and Thorvaldur Gylfason, Dialogos, Stockholm, (12 October 2018): pp. 199-222.

Torrisi, Gianpiero (2007): A simulation on the 2013 EU Regional Policy Outcome.

Tyrowicz, Joanna and Wójcik, Piotr (2009): Active Labour Market Policies and Unemployment Convergence in Transition.

Woldie, Getachew Abebe and Siddig, Khalid (2009): Do subsidies matter in food price stabilization? Evidences from Ethiopia in a computable general equilibrium framework.

Yang, Guanyi (2018): Endogenous Skills and Labor Income Inequality.

Zhang, Shuguang and Cheng, Lian (2010): The Achilles’ heels of growth: factor price distortions and wealth transfer in China. Published in:

French

Kohnert, Dirk (2024): Transition du pouvoir au Sénégal : les perspectives des nouveaux espoirs sont-elles réalistes ?

TEKILASAYA KAVUNZU, François (2020): PLAN DE TRÉSORERIE DIFFÉRENT DE LA LOI DE FINANCES 2020 DE LA RDC : fondement et perspectives.

German

Bartsch, Klaus and Hein, Eckhard and Truger, Achim (2001): Zur Interdependenz von Geld- und Lohnpolitik: Makroökonometrische Ex-post und Ex-ante Simulationen verschiedener Szenarien für die Bundesrepublik Deutschland. Published in: WSI Diskussionspapiere No. 100

Hein, Eckhard (1996): Die Aufgaben der Einkommenspolitik im Rahmen einer keynesianischen Beschäftigungspolitik: Eine Skizze. Published in: Diskussionsbeiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin No. 1996/18 (1996)

Hein, Eckhard (1999): Zentralbank-Politik und makroökonomische Ergebnisse: eine sozio-institutionelle Interpretation. Published in: WSI Diskussionspapiere No. 73 (August 1999)

Mavrozacharakis, Emmanouil (2015): Zum politischen Machtwechsel in Griechenland. Die Parlamentswahlen von Januar 2015 aus einem kritischen Blickwinkel.

Greek

Ioannidis, Yiorgos (2013): Ο ιδιότυπός διανεμητικός χαρακτήρας του ελληνικού φορολογικού συστήματος (1995-2008) και η αναγκαία μεταρρύθμιση που ποτέ δεν έγινε. Published in: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ , Vol. 120, No. Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 (January 2013): pp. 61-68.

Italian

Pastore, Francesco (1998): Le politiche salariali in una Unione Europea. Un'applicazione al caso italiano.

Portuguese

Souza-Sobrinho, Nelson (2001): Desigualdade e Pobreza: Fatos Estilizados e Simulações. Published in: Revista Paranaense de Desenvolvimento No. 100 (January 2001): pp. 107-131.

Russian

BLINOV, Sergey (2018): Количественное смягчение по-русски.

Serbian

Bukvić, Rajko (1996): Cene u prvoj polovini devedesetih. Published in: Ekonomika , Vol. 32, No. 11-12 (1996): pp. 516-523.

Bukvić, Rajko (1991): Položaj poljoprivrede u primarnoj raspodeli tokom 1970-ih i 1980-ih godina. Published in: Ekonomika poljoprivrede , Vol. 38, No. 1-2 (1991): pp. 3-14.

Bukvić, Rajko (2005): Институционална реформа и реформа регулације као претпоставка трансформације комуналних јавних предузећа. Published in: Економски видици (Economic Visions) , Vol. 10, No. 4 (2005): pp. 461-488.

Spanish

Estrada, Fernando (2010): Política tributaria y economía fiscal La posición Hayek (1959, 1979) con comentarios de Brenann/Buchanan (1980).

Estrada, Fernando and Trujillo, Marlyn Tatiana and Pardo, Diego (2018): Política Fiscal, Ingresos y Desigualdad en Colombia (1990-2015).

Turkish

Bilgili, Faik (1993): Arz iktisadı yaklaşımında nisbi fiyatların etkisi ve Keynezyen sisteme getirilen eleştiriler. Published in: Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erciyes University No. 10 (1993): pp. 183-197.

Ukrainian

Filippova, Irina and Balakhnin, Hary (2010): Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні. Published in: Formation of a market economy: a collection of papers. Kyiv National Economic University , Vol. 3, (2010): pp. 369-377.

This list was generated on Sat Jun 15 15:38:29 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.