Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | D | F | G | K | M | N | O | P | S | T | V | К | Ф
Number of items: 78.

B

Bohdana, Stepanenko (2009): ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ЦІНА Й МЕТОДИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАНЬ. Published in: Економіст , Vol. 1, (January 2010): pp. 12-16.

D

Degtiareva, Olga and Pudycheva, Galina (2012): Передумови створення системи контролінгу альтернативних джерел енергії на підприємстві. Published in: Науковий вісник. Одеський державний економічний університет , Vol. 167, No. № 15 (May 2012): pp. 148-157.

Dub, Bohdana (2019): Комплексне оцінювання економічної безпеки агрохолдингів України. Published in: Вісник Черкаського національного університету. Економічні науки No. 1 (2019): pp. 102-113.

Dub, Bohdana (2018): Контент-аналіз дисертацій з економічної безпеки підприємства, захищених в Україні за 2000-2018 рр. Published in: Economic innovations , Vol. 20, No. 4 (69) (20 December 2018): pp. 55-67.

Dub, Bohdana (2017): Проблеми ефективного забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах нових геополітичних викликів. Published in: Herald of Khmelnytskyi national university / Вісник Хмельницького національного університету No. 5 (2017): pp. 52-62.

Dub, Bohdana (2017): Сучасний стан і тенденції економічної безпеки агрохолдингів в Україні. Published in: Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal , Vol. 3, No. 1 (2017): pp. 94-107.

Dub, Bohdana (2016): Поняття економічної безпеки підприємства в контексті розвитку сучасної української економічної науки. Published in: Cherkasy University Bulletin: Economics Sciences / Visnyk Cherkaskoho Natsionalnoho Universytetu: Ekonomichni nauky No. 4 (2016): pp. 63-72.

Dub, Bohdana (2016): Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Published in: Project management and development of production / Управління проектами та розвиток виробництва No. 4 (60) (2016): pp. 5-18.

Dub, Bohdana (2016): Інтеграція та синергія видів менеджменту для вдосконалення системи економічної безпеки підприємства. Published in: Sustainable development of economy / Сталий розвиток економіки No. 4 (33) (2016): pp. 47-53.

Dub, Bohdana (2016): Менеджмент знань в системі економічної безпеки аграрного холдингу. Published in: Innovative economics / Інноваційна економіка No. 11-12 (66) (2016): pp. 183-187.

Dub, Bohdana (2016): Стратегія інноваційного розвитку системи економічної безпеки агрохолдингу. Published in: Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності No. 14 (2016): pp. 64-68.

Dumanska, Vita (2013): МОНЕТАРНИЙ ПРОНАТАЛІЗМ: ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ. Published in: Demography and Social Economy, , Vol. 19, No. 1 (2013): pp. 28-36.

F

Filippova, Irina (2013): Деякі аспекти аналізу розподіленої системи прийняття рішень. Published in: Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім. В. Даля No. 19 (2013): pp. 206-210.

Filippova, Irina (2012): Трудовий потенціал в контексті відчуження функцій. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля , Vol. 1, No. 16 (187) (2012): pp. 266-272.

Filippova, Irina (2012): ПРАЦЯ І КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля No. 7 (178) (2012): pp. 323-331.

Filippova, Irina and Balakhnin, Hary (2010): Інституціональна пастка: моделювання ринку праці в Україні. Published in: Formation of a market economy: a collection of papers. Kyiv National Economic University , Vol. 3, (2010): pp. 369-377.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): Місце контроллінгу в системі наукового знання. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля , Vol. 1, No. 15 (186) (2012): pp. 215-220.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЧАСОМ КЕРІВНИКА В РОЗПОДІЛЕНІЙ СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля No. 10 (181) (2012): pp. 252-260.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): ДЕОНТОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. Published in: Формування ринкової економіки: зб.наук.праць , Vol. 2, No. спец.вип. Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : pp. 524-533.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2012): ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМ З АКТИВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ. Published in: Часопис економічних реформ No. 2 (6) (2012): pp. 96-102.

Filippova, Irina and Sumcov, Victor (2011): ІНФЛЯЦІЯ І ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДУ В УКРАЇНІ. Published in: Часопис економічних реформ No. 3 (2011): pp. 10-17.

G

Galasiuk, Kateryna (2012): Цінова політика готельних підприємств України під час проведення «ЄВРО-2012». Published in: Materiały VIII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naukowych badań - 2012» , Vol. 4, No. Ekonomiczne nauki (August 2012): pp. 61-65.

Gusyeva, Olga (2012): Доцільність створення асоціації малих готелів середнього класу. Published in: Науковий вісник. Одеський державний економічний університет , Vol. 167, No. №15 (2012): pp. 3-14.

Gusyeva, Olga (2011): УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МАЛИХ ГОТЕЛІВ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ. Published in: Науковий вісник. Одеський державний економічний університет No. №10 (135) : pp. 210-220.

Gusyeva, Olga (2011): ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ГОТЕЛІВ М. ОДЕСИ. Published in: Науковий вісник Хмельницького національного університету , Vol. 1, No. №6 : pp. 155-159.

Gusyeva, Olga (2010): ЦІНИ ЯК ІНДИКАТОР ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ КРУПНОГО МІСТА. Published in: Вісник соціально-економічних досліджень No. №39 (2010): pp. 44-51.

Gusyeva, Olga (2009): Проблеми функціонування малих готелів в Україні. Published in: Науковий вісник. Одеський державний економічний університет , Vol. 38, No. №5 (2009): pp. 216-226.

Gusyeva, Olga (2008): Структура ринку засобів розміщення туристів Одеського регіону. Published in: Науковий вісник. Одеський державний економічний університет No. №20 (2008): pp. 3-13.

K

Khusainov, Ruslan (2014): ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Published in: Вісник Одеського національного університету. Економіка. , Vol. 2/2, No. 19 (7 October 2014): pp. 190-196.

Konchyn, Vadym (2016): Структурні виклики в системі виробництва та зовнішньої торгівлі для України: європейська інтеграція чи її імітація. Published in: Journal of Kyiv University for Market Relations: Economics. Business Administration. Law , Vol. 1, No. №1 July-August 2016 (14 September 2016): pp. 23-81. , Vol. 1, No. №1 July-August 2016 (14 September 2016): pp. 23-81.

M

Makarova, Oksana (2013): Організація бухгалтерського обліку у суб'єктів малого підприємництва. Published in: Accounting and Finance No. 4(58) 2012 (1 February 2013): pp. 8-12.

Matkovskyy, Roman (2012): Прогнозування реакції економіки України на економічні шоки в сусідніх державах: глобальна векторна авторегресійна модель «Україна-сусіди». Forthcoming in: Economy and Forecast

Matkovskyy, Roman (2012): Прогнозування розвитку економіки України на основі баєсівських авторегресійних (BVAR) моделей з різними priors. Forthcoming in:

Matkovskyy, Roman (2010): Теоретичні засади розвитку мезоекономічних систем. Published in: Економіка і прогнозування No. N4 (2010): pp. 9-21.

N

Namonyuk, Vasyl (2008): ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ЗЛИТТІВ І ПОГЛИНАНЬ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ: РОЛЬ СИНЕРГЕТИЧНИХ ВИГОД. Published in:

O

Oksentyuk, Roman (2012): Використання методів спам та дорвей у просуванні продукту в мережі Інтернет. Published in: Socio-Economic Problems and the State , Vol. No.2, No. Vol.7 (22 October 2012): pp. 234-241.

P

Petrushchak, Bohdan (2011): Концептуальні помилки багаторівневої сек’юритизації іпотечних кредитів. Published in: Materials of International Graduate and Post-Graduate Students Scientific Conference "Actual Problems of Development of the National Economy of Ukraine" (May 2011): pp. 407-409.

Petrushchak, Bohdan (2011): Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика. Published in: Світ фінансів No. 2 (2011): pp. 30-40.

Petrushchak, Bohdan (2011): Календарні закономірності розподілу дохідності та волатильності на українському фондовому ринку. Published in: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2011" , Vol. 1, No. 9 (April 2011): pp. 280-282.

Petrushchak, Bohdan (2010): Тренди довгострокового впливу іноземних фондових бірж на динаміку українського фондового ринку. Published in: Proceedings of the I International Conference of Young Scientist Economics & Management "EM-2010" (25 November 2010): pp. 232-233.

Petrushchak, Bohdan (2010): Валютна криза в Україні в контексті сучасних моделей фінансових криз. Published in: Materials of International Graduate and Post-Graduate Students Scientific Conference: "World Economic Crisis: Causes, Consequences and Prospects for Overcoming" (14 May 2010): pp. 429-430.

Petrushchak, Bohdan (2010): Етичні мотиви інвестування в контексті екологізації національної економіки. Published in: Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. No. 15 (2010): pp. 407-415.

Petrushchak, Bohdan (2010): Сучасні моделі фінансових криз. Published in: Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка , Vol. 44, No. Серія економічна (May 2010): pp. 70-80.

Petrushchak, Bohdan (2009): Вплив екзогенних чинників на розвиток українського фондового ринку. Published in: Swit Finansiw (World of Finance) No. 20 (2009): pp. 151-159.

Petrushchak, Bohdan (2009): Негативні аспекти глобалізаційного процесу на фінансову систему. Published in: Вісник Львівського університету імені Івана Франка , Vol. 42, No. Серія економічна (May 2009): pp. 108-117.

Petrushchak, Bohdan (2008): Теоретичні аспекти категорії "антиблаго". Published in: Visnyk of the Lviv University , Vol. Vol. 4, (2008): pp. 210-214.

S

Shumska, Svitlana and Stepanenko-Lypovyk, Bohdana (2012): Міжнародні злиття та поглинання у фінансовому секторі: світові тенденції та особливості прояву в Україні. Published in: Галицький економічний вісник No. №5(38) (December 2012): pp. 173-185.

Smentyna, Nataly and Khusainov, Ruslan (2014): СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Published in: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» , Vol. 2, No. 9 (1 September 2014): pp. 20-25.

Stepanenko, Bohdana (2011): Фінансовий механізм розвитку зеленого бізнесу в Європі. Published in: Економічний простір , Vol. 52/1, (September 2011): pp. 305-321.

Stepanenko, Bohdana (2011): ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ. Published in: Економічний аналіз , Vol. 8, No. Частина 1 (August 2011): pp. 192-196.

Stepanenko, Bohdana (2011): ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ НА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В ЄВРОПІ. Published in: Науковий вісник Чернівецького університету: Економіка , Vol. 579-58, (2011): pp. 165-170.

Stepanenko, Bohdana (2010): Глобальні зміни клімату: ризики, можливості та адаптація фінансового сектору. Published in: Економіка: проблеми теорії та практики , Vol. 265, No. Том II (December 2010): pp. 287-303.

Stepanenko, Bohdana (2010): Зелений бізнес в Україні: становлення та фінансування. Published in: Економічний часопис-ХХІ , Vol. 9-10, (October 2010): pp. 33-36.

Stepanenko, Bohdana (2010): Фінансування зеленого бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку. Published in: Актуальні проблеми економіки , Vol. 12, (December 2010): pp. 75-81.

Stepanenko, Bohdana (2010): КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ЗЕЛЕНИЙ БІЗНЕС". Published in: Економіка та прогнозування , Vol. 4, (November 2010): pp. 22-38.

Stepanenko-Lypovyk, Bohdana (2012): МОДЕЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ЕЛЕМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВНІ МАКРОІНДИКАТОРИ. Published in: Ефективна еконмоіка (March 2012)

Stoyko, Ihor I. and Vovk, Yuriy Ya. and Yurchak, Olha S. (2011): Аналіз досвіду здійснення інноваційної політики зарубіжними країнами. Published in: Socio-Economic Problems and the State , Vol. 5, No. 2 (10 November 2011)

Stoyko, Ihor Ivanovych and Vovk, Yuriy Yaroslavovych (2012): Технічний рівень виробництва в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства (методичні основи і діагностика). Published in: Socio-Economic Problems and the State , Vol. 7, No. 2 (November 2012): pp. 264-271.

Sumcov, Victor and Filippova, Irina (2012): Соціальна відповідальність держави в контексті ринкових відносин. Published in: KNEU scientific papers 'Formation of a market economy', Kyiv , Vol. 2, No. Labor in the XIX Century (2012): pp. 452-459.

T

Tamilina, Larysa (2017): Узагальнення історичного досвіду підвищення ефективності оподаткування.

Tamilina, Larysa (2017): ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ.

Tamilina, Larysa (2017): Вплив історико-економічних закономірностей на сучасну політику оподаткування України.

Tamilina, Larysa (2016): ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ ТА МОДИФІКАЦІЯ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

Tamilina, Larysa (2016): Вихідні передумови запровадження податкових реформ в період індустріалізації.

Tamilina, Larysa (2016): Особливості механізму оподаткування державної промисловості на новому етапі розвитку економіки (1930 – 1931).

Tamilina, Larysa (2015): Еволюція механізму оподаткування державних підприємств в 1921-28 рр.

Tamilina, Larysa (2015): Вплив податкової політики непу на формування доходів бюджету та діяльність державної промисловості.

Tamilina, Larysa (2014): Податкова політика періоду непу та індустріалізації.

Tamilina, Larysa (2013): ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В ЛІТЕРАТУРІ 1920-30Х РОКІВ.

Tamilina, Larysa (2013): ОПОДАТКУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В 20х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ.

Tamilina, Larysa (2013): Особливості розвитку промисловості України в період непу та проблема удосконалення оподаткування.

Tamilina, Larysa (2011): ОПОДАТКУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В 1920-30Х РР.

V

Voloshyn, Ihor (2014): Напрями узгодження стандартів фінансової звітності банків із сучасними концепціями управління кредитним ризиком. Published in: Bankivs'ka sprava (Banking) No. 5-6 (125) (12 July 2014): pp. 33-47.

Voloshyn, Ihor and Lubich, Oleksandr (2014): Методологічні проблеми фінансового управління в банківському секторі України: уроки кризи. Published in: Finance of Ukraine No. 2 (219) (24 February 2014): pp. 94-114.

Vovk, Yuriy Ya. (2011): Організаційно-економічний механізм управління раціональним використанням ресурсів. Published in: Socio-Economic Problems and the State , Vol. 4, No. 1 (May 2011)

К

Кончин, Вадим (2016): Структурні виклики в системі виробництва та зовнішньої торгівлі для України: європейська інтеграція чи її імітація. Published in: Journal of Kyiv University for Market Relations: Economics. Business Administration. Law , Vol. 1, No. №1 July-August 2016 (14 September 2016): pp. 23-81.

Ф

Филиппова, Ірина (2011): «ПОРОЧНЕ КОЛО» ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ. Published in: Вісник СНУ ім. В. Даля No. 16 (170) (2011): pp. 172-178.

Филиппова, Ірина and Сумцов, Віктор (2012): КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ. Published in: ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля No. 2 (173) (2012): pp. 155-163.

This list was generated on Mon Dec 11 12:37:17 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.