Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Jump to: G | H | L | M | S | T | Z
Number of items: 46.

G

Grancay, Martin (2008): Hypotekarna a financna kriza 2008: Priciny, opatrenia, dosledky.

H

Hudakova, Ivana (2009): Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na podniky a ich konukencieschopnosť. Published in: Dane & účtovníctvo : rady a riešenia , Vol. 6, No. 11 (June 2009): pp. 76-81.

Hudakova, Ivana (2009): Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie. Published in: Economic Policy in the EU Member Countries. Proceedings from the 9 th International Conference. (2011): pp. 1-9.

Hudakova, Ivana (2009): Modelové prístupy k tvorbe, vzniku a udržiavaniu konkurenčnej výhody v podmienkach globalizácie. Published in: Business and Competitiveness of Companies 2009. Conference proceedings. (2009): pp. 181-188.

Hudakova, Ivana (2009): Efektívne vedenie ľudí - perspektívny a úspešný predpoklad pre zvyšovanie hodnoty podniku. Published in: Economy, Finance and Management 2009. Conference proceedings. , Vol. 3, (2009): pp. 1-7.

Hudakova, Ivana (2008): Vodcovstvo ako úspešný predpoklad pre dosahovanie zvyšovania konkurenčnej schopnosti podnikov. Published in: DOCTUS 2008. Conference proceedings. (2009): pp. 1-8.

Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2010): Budovanie konkurenčnej výhody v dynamickom a zložitom podnikateľskom prostredí. Published in: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava, 25. 11. 2010. (2010): pp. 254-264.

L

Litavcová, Eva and Butoracová Šindleryová, Ivana (2009): Aplikácia log-lineárnej analýzy v marketingovom výskume.

Lojschova, Adriana (2016): Kapitálový trh na Slovensku. Published in: Biatec , Vol. 24, No. 2 (April 2016): pp. 14-17.

Lojschova, Adriana (2001): Načasovanie diskrétnej voľby v teórii investovania.

M

Mirdala, Rajmund (2009): Vplyv inflačných očakávaní na vývoj úrokových sadzieb v krajinách Višegrádskej štvorky. Published in: Acta Academica Karviniensia No. 1 (July 2009): pp. 141-154.

Misun, Juraj (2013): Podnikateľský model multiplex a jeho aplikácia na Slovensku. Published in: Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania , Vol. 1, (2013): pp. 91-108.

Misun, Juraj (2011): Poslanie diablovho advokáta v skupinovom rozhodovaní. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011. (Conference proceedings) Bratislava : 29. 9. 2011. (2011)

Misun, Juraj (2010): Teoretické vymedzenie podnikového emailingu ako nástroja podnikového správania v systéme podnikovej identity. Published in: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010. Bratislava: 20.5.2010. (2010): pp. 271-277.

Misun, Juraj (2009): Skupinové rozhodovanie: metódy podľa renomovaných zahraničných autorov. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009. Bratislava, 17.-18.9.2009 (2009)

Misun, Juraj (2009): Podniková identita ako konkurenčná výhoda. Published in: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009. (Conference proceedings). Bratislava, 14. 5. 2009. (2009): pp. 347-355.

Misun, Juraj (2009): Podnikový dizajn fakúlt zameraných na manažment na Slovensku. Published in: Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti [conference proceedings]. Trojanovice, Ostrava: 16.-18.9.2009 (2009): pp. 1-11.

Misun, Juraj (2007): Študijný program ako produkt a jeho imidž. Published in: Manažment - teória, výučba a prax 2007 [conference proceedings] Liptovský Mikuláš: 27.-28. september 2007. (2007): pp. 301-306.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2011): Podnikový dizajn vo verejnej správe na príklade švajčiarskeho kantónu Luzern. Published in: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment , Vol. 7, No. 1 (May 2011): pp. 78-89.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2011): Talent manažment ako súčasť konkurenčnej výhody. Published in: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Bratislava, 28. 4. 2011 (2011): pp. 239-246.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2010): Syndróm Bore Out – aktuálne poznatky o syndróme unudenia. Published in: Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce / Taťjana Búgelová, Gabriela Kravčáková (eds.) (2010): pp. 350-356.

Misun, Juraj and Jankelova, Nadezda (2012): Abilenský paradox v skupinovom rozhodovaní. Published in: Hybné sily rozvoja regiónov. Bratislava, 26. 4. 2012 , Vol. 2012, : pp. 213-219.

Misun, Juraj and Misunova Hudakova, Ivana (2014): Komparácia názorov na sociálnu zrelosť u denných a externých študentov. Published in: Manažment podnikania a vecí verejných - Dialógy , Vol. 9, No. 24 (June 2014): pp. 93-107.

Misun, Juraj and Misunova Hudakova, Ivana (2012): Zvyšovanie výkonnosti manažérov a zamestnancov prostredníctvom kognitívneho vylepšenia. Published in: Ekonomické spektrum , Vol. 8, No. 1 (January 2013): pp. 26-36.

Misun, Lubos and Misun, Juraj (2006): Znalosti ako jeden zo zdrojov konkurenčnej výhody. Published in: Ekonomické spektrum , Vol. 1, No. 3 (2006): pp. 22-26.

Misunova Hudakova, Ivana (2011): Odvetvová a konkurenčná analýza vo vybranom odvetví. Published in: Economy, Finance and Management 2011. Conference proceedings , Vol. 5, (2011): pp. 1-8.

Misunova Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2013): Podnikateľský model ako nástroj strategického manažmentu na príklade spoločnosti Marvel entertainment. Published in: Ekonomika a manažment , Vol. 10, No. 2 (2013): pp. 64-82.

Misunova Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2012): Emocionálna inteligencia ako významný faktor ohodnocovania celostnej kompetentnosti manažéra. Published in: Ján Porvazník a kolektív. 2013. Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania. (2013): pp. 49-60.

Misunová Hudaková, Ivana and Misun, Juraj (2013): Meranie turbulencie podnikateľského prostredia. Výsledky prieskumu. Published in: Manažment podnikania a vecí verejných – dialógy , Vol. 8, No. 21 (2013): pp. 33-43.

Misunová Hudaková, Ivana and Misun, Juraj (2012): Teoretické pohľady na manažérsku spôsobilosť a jej ohodnocovanie. Published in: Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava 17. 5. 2012. (2012): pp. 349-354.

S

Stavarek, Daniel and Šulganová, Jana (2009): Analýza efektívnosti slovenských bánk využitím Stochastic Frontier Approach. Published in: Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues , Vol. 12, No. 1 : pp. 27-33.

T

Tóth, Peter (2014): Malý dynamický faktorový model na krátkodobé prognózovanie slovenského HDP.

Z

Zagorsek, Branislav (2013): Podnikateľské stratégie v deindustrializovanej ére podnikania. Published in: (2013)

Zagorsek, Branislav (2013): Alternácie podnikateľských modelov. Published in: Revue mladých vedcov (2013): pp. 195-197.

Zagorsek, Branislav (2013): Podnikateľský model v službách parkour a freerunning. Published in: Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania (2013): pp. 168-186.

Zagorsek, Branislav (2013): Vizualizácia podnikateľského modelu. Forthcoming in: Economy, Finance and Management of Company VII (2013): pp. 1-7.

Zagorsek, Branislav (2013): Vplyv intenzity konkurencie na stratégiu podniku. Forthcoming in: (2013)

Zagorsek, Branislav (2013): Využívanie informačných technológií v postindustriálnom podnikateľskom prostredí. Forthcoming in: EDAMBA 2013 (2013)

Zagorsek, Branislav (2012): Informačné technológie a stratégie v bankovníctve na Slovensku. Published in: EDAMBA 2012: proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers (22 November 2012): pp. 1388-1396.

Zagorsek, Branislav (2012): Aktuálne prístupy k stratégii v postindustriálnom prostredí. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku VI. (2012): pp. 1-8.

Zagorsek, Branislav (2011): Využitie informačných technológií pri strategickom rozhodovaní. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku V. (3 November 2011): pp. 1-7.

Zagorsek, Branislav (2011): Kontroverzia internetovej stratégie. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku 2011 (29 September 2011): pp. 1-6.

Zagorsek, Branislav (2010): Potreba skúmania podnikateľských stretégií v postindustriálnej ére podnikania. Published in: In Ekonomika, financie a manažment podniku IV (4 November 2010): pp. 1-9.

Zelinsky, Tomas (2014): Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria. Published in:

Zelinsky, Tomas (2010): Porovnanie alternatívnych prístupov k odhadu individuálneho blahobytu domácností ohrozených rizikom chudoby. Published in: Ekonomicky casopis , Vol. 58, No. 3 (2010): pp. 251-270.

Zilinsky, Jan (2009): Média, vlastníci a tlaky: súhrn poznatkov o trhu s informáciami.

This list was generated on Mon Jan 24 02:14:13 2022 CET.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.