Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: G | H | L | M | P | S | T | Z
Number of items: 48.

G

Grancay, Martin (2008): Hypotekarna a financna kriza 2008: Priciny, opatrenia, dosledky.

H

Hudakova, Ivana (2009): Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na podniky a ich konukencieschopnosť. Published in: Dane & účtovníctvo : rady a riešenia , Vol. 6, No. 11 (June 2009): pp. 76-81.

Hudakova, Ivana (2009): Teoretické aspekty konkurenčnej výhody a konkurencie. Published in: Economic Policy in the EU Member Countries. Proceedings from the 9 th International Conference. (2011): pp. 1-9.

Hudakova, Ivana (2009): Modelové prístupy k tvorbe, vzniku a udržiavaniu konkurenčnej výhody v podmienkach globalizácie. Published in: Business and Competitiveness of Companies 2009. Conference proceedings. (2009): pp. 181-188.

Hudakova, Ivana (2009): Efektívne vedenie ľudí - perspektívny a úspešný predpoklad pre zvyšovanie hodnoty podniku. Published in: Economy, Finance and Management 2009. Conference proceedings. , Vol. 3, (2009): pp. 1-7.

Hudakova, Ivana (2008): Vodcovstvo ako úspešný predpoklad pre dosahovanie zvyšovania konkurenčnej schopnosti podnikov. Published in: DOCTUS 2008. Conference proceedings. (2009): pp. 1-8.

Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2010): Budovanie konkurenčnej výhody v dynamickom a zložitom podnikateľskom prostredí. Published in: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Bratislava, 25. 11. 2010. (2010): pp. 254-264.

Hudec, Oto and Urbančíková, Nataša and Džupka, Peter and Šebová, Miriam and Klimovský, Daniel and Suhányi, Ladislav and Želinský, Tomáš (2009): Podoby regionálneho a miestneho rozvoja.

L

Litavcová, Eva and Butoracová Šindleryová, Ivana (2009): Aplikácia log-lineárnej analýzy v marketingovom výskume.

Lojschova, Adriana (2016): Kapitálový trh na Slovensku. Published in: Biatec , Vol. 24, No. 2 (April 2016): pp. 14-17.

Lojschova, Adriana (2001): Načasovanie diskrétnej voľby v teórii investovania.

M

Mirdala, Rajmund (2009): Vplyv inflačných očakávaní na vývoj úrokových sadzieb v krajinách Višegrádskej štvorky. Published in: Acta Academica Karviniensia No. 1 (July 2009): pp. 141-154.

Misun, Juraj (2013): Podnikateľský model multiplex a jeho aplikácia na Slovensku. Published in: Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania , Vol. 1, (2013): pp. 91-108.

Misun, Juraj (2011): Poslanie diablovho advokáta v skupinovom rozhodovaní. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011. (Conference proceedings) Bratislava : 29. 9. 2011. (2011)

Misun, Juraj (2010): Teoretické vymedzenie podnikového emailingu ako nástroja podnikového správania v systéme podnikovej identity. Published in: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010. Bratislava: 20.5.2010. (2010): pp. 271-277.

Misun, Juraj (2009): Podniková identita ako konkurenčná výhoda. Published in: Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2009. (Conference proceedings). Bratislava, 14. 5. 2009. (2009): pp. 347-355.

Misun, Juraj (2009): Skupinové rozhodovanie: metódy podľa renomovaných zahraničných autorov. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2009. Bratislava, 17.-18.9.2009 (2009)

Misun, Juraj (2009): Podnikový dizajn fakúlt zameraných na manažment na Slovensku. Published in: Hospodářská politika v zemích EU: ekonomická krize - výzvy budoucnosti [conference proceedings]. Trojanovice, Ostrava: 16.-18.9.2009 (2009): pp. 1-11.

Misun, Juraj (2007): Študijný program ako produkt a jeho imidž. Published in: Manažment - teória, výučba a prax 2007 [conference proceedings] Liptovský Mikuláš: 27.-28. september 2007. (2007): pp. 301-306.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2011): Podnikový dizajn vo verejnej správe na príklade švajčiarskeho kantónu Luzern. Published in: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment , Vol. 7, No. 1 (May 2011): pp. 78-89.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2011): Talent manažment ako súčasť konkurenčnej výhody. Published in: Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy. Bratislava, 28. 4. 2011 (2011): pp. 239-246.

Misun, Juraj and Hudakova, Ivana (2010): Syndróm Bore Out – aktuálne poznatky o syndróme unudenia. Published in: Hodnota duševnej práce pre organizáciu a spoločnosť : Determinanty, kritériá a hodnotenie duševnej práce / Taťjana Búgelová, Gabriela Kravčáková (eds.) (2010): pp. 350-356.

Misun, Juraj and Jankelova, Nadezda (2012): Abilenský paradox v skupinovom rozhodovaní. Published in: Hybné sily rozvoja regiónov. Bratislava, 26. 4. 2012 , Vol. 2012, : pp. 213-219.

Misun, Juraj and Misunova Hudakova, Ivana (2014): Komparácia názorov na sociálnu zrelosť u denných a externých študentov. Published in: Manažment podnikania a vecí verejných - Dialógy , Vol. 9, No. 24 (June 2014): pp. 93-107.

Misun, Juraj and Misunova Hudakova, Ivana (2012): Zvyšovanie výkonnosti manažérov a zamestnancov prostredníctvom kognitívneho vylepšenia. Published in: Ekonomické spektrum , Vol. 8, No. 1 (January 2013): pp. 26-36.

Misun, Lubos and Misun, Juraj (2006): Znalosti ako jeden zo zdrojov konkurenčnej výhody. Published in: Ekonomické spektrum , Vol. 1, No. 3 (2006): pp. 22-26.

Misunova Hudakova, Ivana (2011): Odvetvová a konkurenčná analýza vo vybranom odvetví. Published in: Economy, Finance and Management 2011. Conference proceedings , Vol. 5, (2011): pp. 1-8.

Misunova Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2013): Podnikateľský model ako nástroj strategického manažmentu na príklade spoločnosti Marvel entertainment. Published in: Ekonomika a manažment , Vol. 10, No. 2 (2013): pp. 64-82.

Misunova Hudakova, Ivana and Misun, Juraj (2012): Emocionálna inteligencia ako významný faktor ohodnocovania celostnej kompetentnosti manažéra. Published in: Ján Porvazník a kolektív. 2013. Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania. (2013): pp. 49-60.

Misunová Hudaková, Ivana and Misun, Juraj (2013): Meranie turbulencie podnikateľského prostredia. Výsledky prieskumu. Published in: Manažment podnikania a vecí verejných – dialógy , Vol. 8, No. 21 (2013): pp. 33-43.

Misunová Hudaková, Ivana and Misun, Juraj (2012): Teoretické pohľady na manažérsku spôsobilosť a jej ohodnocovanie. Published in: Aktuálne problémy podnikovej sféry. Bratislava 17. 5. 2012. (2012): pp. 349-354.

P

Pilková, Anna and Holienka, Marian and Mikus, Juraj and Kovačičova, Zuzana and Rehák, Ján and Greguš, Michal and Gavalcová, Katarína and Chmelová, Michelle and Belušák, Lukáš and Uhnák, Mirka and Mobashar, Mubarik and Jiménez, Sonsoles (2021): Podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie optikou generácií. Published in:

S

Stavarek, Daniel and Šulganová, Jana (2009): Analýza efektívnosti slovenských bánk využitím Stochastic Frontier Approach. Published in: Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues , Vol. 12, No. 1 : pp. 27-33.

T

Tóth, Peter (2014): Malý dynamický faktorový model na krátkodobé prognózovanie slovenského HDP.

Z

Zagorsek, Branislav (2013): Využívanie informačných technológií v postindustriálnom podnikateľskom prostredí. Forthcoming in: EDAMBA 2013 (2013)

Zagorsek, Branislav (2013): Vplyv intenzity konkurencie na stratégiu podniku. Forthcoming in: (2013)

Zagorsek, Branislav (2013): Vizualizácia podnikateľského modelu. Forthcoming in: Economy, Finance and Management of Company VII (2013): pp. 1-7.

Zagorsek, Branislav (2013): Podnikateľský model v službách parkour a freerunning. Published in: Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania (2013): pp. 168-186.

Zagorsek, Branislav (2013): Podnikateľské stratégie v deindustrializovanej ére podnikania. Published in: (2013)

Zagorsek, Branislav (2013): Alternácie podnikateľských modelov. Published in: Revue mladých vedcov (2013): pp. 195-197.

Zagorsek, Branislav (2012): Informačné technológie a stratégie v bankovníctve na Slovensku. Published in: EDAMBA 2012: proceedings of the [15th] international scientific conference for doctoral students and young researchers (22 November 2012): pp. 1388-1396.

Zagorsek, Branislav (2012): Aktuálne prístupy k stratégii v postindustriálnom prostredí. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku VI. (2012): pp. 1-8.

Zagorsek, Branislav (2011): Využitie informačných technológií pri strategickom rozhodovaní. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku V. (3 November 2011): pp. 1-7.

Zagorsek, Branislav (2011): Kontroverzia internetovej stratégie. Published in: Ekonomika, financie a manažment podniku 2011 (29 September 2011): pp. 1-6.

Zagorsek, Branislav (2010): Potreba skúmania podnikateľských stretégií v postindustriálnej ére podnikania. Published in: In Ekonomika, financie a manažment podniku IV (4 November 2010): pp. 1-9.

Zelinsky, Tomas (2014): Chudoba a deprivácia na Slovensku: Metodologické aspekty a empíria. Published in:

Zelinsky, Tomas (2010): Porovnanie alternatívnych prístupov k odhadu individuálneho blahobytu domácností ohrozených rizikom chudoby. Published in: Ekonomicky casopis , Vol. 58, No. 3 (2010): pp. 251-270.

Zilinsky, Jan (2009): Média, vlastníci a tlaky: súhrn poznatkov o trhu s informáciami.

This list was generated on Fri Dec 8 19:14:21 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.