Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Group by: Date | Item ID
Number of items: 11.

94168

Георгиева, Даниела (2018): Модел на счетоводна политика на юридическо лице с нестопанска цел по примера на сдруженията. Published in: Научни трудове, МВБУ, Ботевград , Vol. 10, (2018): pp. 323-366.

97680

Георгиева, Даниела (2019): Счетоводно отчитане на разходи за иновационни проекти (основен курс за несчетоводители). Published in: МВБУ , Vol. 1, (September 2019): pp. 1-168.

98290

Георгиева, Даниела (2019): Дигиталните компетенции на счетоводителите в контекста на четвъртата индустриална революция. Published in: Икономика 21 , Vol. 2/2019, (December 2019): pp. 37-63.

98752

Георгиева, Даниела (2019): Фактори, които оказват въздействие върху оповестяванията за научноизследователска и развойна дейност на български иновативни предприятия. Published in: , Приносите на счетоводството в икономическата наука, ИК УНСС (February 2020): pp. 341-348.

104704

Георгиева, Даниела and Георгиева, Теодора (2020): Извършваните от счетоводителите дейности и задачи като фактори за определяне на необходимите дигитални компетенции. Published in: Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция на МВБУ, Издателство на МВБУ (2020): 147 -161.

104705

Георгиева, Даниела (2020): Изследване на дигиталните умения на счетоводителите в качеството им на потребители на информационни и комуникационни технологии. Published in: Цифровата трансформация – бизнес, образование, наука. Седемнадесета международна научна конференция на МВБУ, Издателство на МВБУ : pp. 254-268.

105321

Георгиева, Даниела (2020): Предизвикателства пред отчитането на научноизследователската и развойна дейност в България.

105607

Георгиева, Даниела (2017): Заетост на жените в горския сектор в България и неговата конкурентоспособност. Published in: Научни трудове, МВБУ, Ботевград No. 9 (2017): pp. 135-158.

106717

Георгиева, Даниела (2020): По някои въпроси относно непубликуването на оповестявания за научноизследователската и развойна дейност като част от финансовите отчети на Български иновативни предприятия. Published in: Бизнес управление No. 1/2021 (March 2021): pp. 56-72.

111000

Георгиева, Даниела (2021): Изследване на мнението на туристи в к.к. Албена относно използването на мебели с тайни отделения в хотелските стаи, като алтрнативна форма на защита на вещите и ценностите им. Published in: Business Management, Economics and Social Sciences, Сonference proceedings, Agenda Publishing House LTD, London, United Kingdom (November 2021): pp. 59-64.

112233

Георгиева, Даниела (2021): Заетост на жените в горския сектор в държави-членки на ЕС по Дунавския регион. Published in: Списание за наука „Ново знание“ No. 10-1 (2021) : pp. 32-51.

This list was generated on Mon Jun 17 06:21:49 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.