Logo
Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "M13 - New Firms ; Startups"

Group by: Creators Name | Language
Number of items at this level: 232.

Arabic

Alasrag, Hussien (2010): الريادية ودورها فى التنمية العربية فى ظل اقتصاد المعرفة.

Czech

Šebestová, Jarmila (2007): Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podnikání v Moravskoslezském kraji. Published in: Analýza faktorů ovlivňujících rozvoj malého a středního podnikání v Morav-skoslezském kraji (book)

Šebestová, Jarmila (2007): Aplikace VRIO metody a faktorové analýzy k nalezení bariér rozvoje malých a středních podniků v MS Kraji. Published in: MEKON 2007 - Sborník abstraktů , Vol. 4, (2007): p. 83.

English

ANDREI, Dalina (2021): The impact of Covid-19 Pandemic on Romania’s business environment.

Babina, Tania and Ma, Wenting and Moser, Christian and Ouimet, Paige and Zarutskie, Rebecca (2019): Pay, Employment, and Dynamics of Young Firms.

Balakrishnan, VN and Mohamad Khan, Jamal Khan (2018): Influential Factors of Competitive Advantage Progression on SME Third-Party Logistics in Selangor Malaysia.

Batiz-Lazo, Bernardo (2021): Epilogue: Back to the future or total recall?

Batiz-Lazo, Bernardo and González-Correa, Ignacio (2021): Start-ups, Gender Disparities, and the Fintech Revolution in Latin America.

Batiz-Lazo, Bernardo and Kase, Kimio (2010): Virgin Finance: Sir Richard Brandson’s pursuit of a significant presence in retail financial services.

Bayari, Celal (2020): South Korean Economy and the Free Trade Agreement with China. Published in: The Journal of East Asian Affairs , Vol. 33, No. 1 (30 July 2020): pp. 89-122.

Besana, Angela (2009): Applied arts and design in museums: USA and Milan experience.

Bettiol, M and Di Maria, E and Finotto, Vladi (2012): Marketing in smes: the role of entrepreneurial sensemaking. Published in: International Entrepreneurship and Management Journal , Vol. 8, No. 2 : pp. 223-248.

Bhatia, Jai (2009): The impact of insolvency laws on venture capital. Published in: Social Science Research Network (2009)

Bibu, Nicolae Aurelian and Orhei, Loredana (2008): Social Entrepreneurship in the Context of Romania’s European Integration. Forthcoming in: The Annals of the University of Oradea , Vol. XVII,

Bibu, Nicolae Aurelian and Sala, Diana and Pantea, Marius and Bizoi, Gabriel (2008): Considerations about the Influence Factors on the Competitiveness of SME’s from Western Region of Romania. Forthcoming in: The Annals of the University of Oradea , Vol. XVII,

Bista, Raghu (2018): Understanding corporate social responsibility of the corporate sector to Sustainable Development Goal for energy in Nepal. Published in: Journal of Advanced Research in Civil and Environmental Engineering , Vol. 6, No. 1 (2 June 2019): pp. 13-22.

Bitros, George C. and Karayiannis, Anastassios D. (2008): Entrepreneurial Morality: Some Indications from Greece.

Block, Joern and Sandner, Philipp (2006): The Effect of Motivation on Self-Employment Duration in Germany: Necessity versus Opportunity Entrepreneurs.

Block, Joern and Sandner, Philipp and De Vries, Geertjan (2010): Venture capital and the financial crisis: an empirical study across industries and countries.

Block, Joern and Sandner, Philipp and Spiegel, Frank (2009): Do risk attitudes differ within the group of entrepreneurs?

Bonev, Pavlin and Egbert, Henrik and Neumann, Thomas (2014): Examining Entrepreneurial Potential.

Boudreaux, Christopher and Caudill, Steven (2019): Entrepreneurship, Institutions, and Economic Growth: Does the Level of Development Matter?

Boudreaux, Christopher and Jha, Anand and Escaleras, Monica (2022): Natural Disasters and Entrepreneurship Activity: the Moderating Role of Country Governance. Forthcoming in: Small Business Economics

Brannback, Malin and Krueger, Norris and Carsrud, Alan and Elfving, Jennie (2007): "Trying" to be Entrepreneurial.

Bundaleska, Elena (2010): Employee motivation – a guide for entrepreneurs: managing people. Published in: Journal of Entrepreneurship and Innovation, ISSN 1314-0175 , Vol. II, No. 2 (2010)

Bögenhold, Dieter and Klinglmair, Andrea (2016): Organizations, Occupations and Decentral Work: On Hybridity and Ambiguity of Own-Account Workers. Published in: IfS Discussion Papers No. 03/2016 (2016): pp. 1-27.

Camino-Mogro, Segundo (2020): Turbulence in startups: Effect of COVID-19 lockdown on creation of new firms and its capital.

Cantner, Uwe and Stuetzer, Michael (2013): Knowledge and innovative entrepreneurship - social capital and individual capacities. Published in: Knowledge, Innovation and Internationalization, Essays in Honour of Cesare Imbriani (2013): pp. 59-90.

Carvalho, Luísa and Costa, Maria Teresa and Dominguinhos, Pedro and Pereira, Raquel (2008): Entrepreneurship, methodologies in higher education an experience in a portuguese business school.

Coduras, Alicia and Saiz-Alvarez, José Manuel and Ruiz, Jesús (2016): Measuring Readiness for Entrepreneurship: An Information Tool Proposal. Published in: Journal of Innovation & Knowledge No. 1 (2016): pp. 99-108.

Cole, Rebel (2010): Bank credit, trade credit or no credit: Evidence from the Surveys of Small Business Finances.

Cole, Rebel (2008): What do we know about the capital structure of privately held firms? Evidence from the Surveys of Small Business Finance.

Cole, Rebel and Mehran, Hamid (2010): What can we learn from privately held firms about executive compensation?

Cole, Rebel A. (2008): Who needs credit and who gets credit? Evidence from the Surveys of Small Business Finances.

Collan, Mikael and Kallio-Gerlander, Jaana (2006): Educating Multi-disciplinary Student Groups in Entrepreneurship: Lessons Learned from a Practice Enterprise Project. Forthcoming in: Proceedings of the FINPIN Conference 2006 (2007)

Condorelli, Stefano (2014): The 1719-20 stock euphoria: a pan-European perspective.

DeLancey, Rebecca Mbuh (2014): Entrepreneurship and Immigration: A Study of Africans in the Korean Economy. Published in: International Journal of Knowledge and Innovation in Business , Vol. 1, No. 1 (15 February 2014): pp. 1-21.

Demirgil, Hakan and Karaoz, Murat and Baptista, Rui and Sungur, Onur (2011): Networking Activities and Growth of Newly Founded Firms under Incubation.

Diathesopoulos, Michael (2010): Relational contract theory and management contracts: A paradigm for the application of the Theory of the Norms.

Doojav, Gan-Ochir and Luvsannyam, Davaajargal and Sukhbaatar, Bilguun and Sodnomdarjaa, Bilguunzul and Otgonbat, Tsolmon and Batmunkh, Khuslen and Gantumur, Munkhbayar and Enkh-Amgalan, Elbegjargal (2019): Development and access to finance of small and medium-sized enterprises in Mongolia. Published in: The Book entitled 'Innovative Management and Business Practices in Asia' No. Chapter 14 (2020): pp. 265-294.

Drilo, Boris and Stojcic, Nebojsa and Vizek, Maruska (2021): Broadband speed and firm entry in digitally intensive sectors: The case of Croatia.

Driouchi, Ahmed and Gamar, Alae (2015): Entrepreneurship and its Link to Corruption: Assessment with the Most Recent World and Country-Group Data.

Engbom, Niklas and Moser, Christian (2020): Firm Pay Dynamics.

Eunice Abdul, Omolara (2018): Entrepreneurial skills and growth of Small and Medium Enterprise (SMEs): A comparative analysis of Nigerian entrepreneurs and Minority entrepreneurs in the UK. Published in: International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , Vol. 8, No. 5 (4 May 2018): pp. 27-46.

Everett, Craig R. (2013): Measuring the social responsibility discount for the cost of equity capital: evidence from benefit corporations. Published in: Journal of Behavioral Finance & Economics , Vol. 3, No. 2 (2013): pp. 55-75.

Everett, Craig R. and Paglia, John K. (2013): Private Businesses Predict Limited Growth for 2013. Published in: Graziadio Business Review , Vol. 16, No. 1 (January 2013)

Fabrizi, Simona and Lippert, Steffen and Norback, Pehr-Johan and Persson, Lars (2007): Venture Capitalists, Asymmetric Information and Ownership in the Innovation Process.

Faizan, Riffat and Haque, Adnan ul (2016): The Relationship between Societal attributes, Feminine Leadership & Management Style: Responses from Pakistan's Urban Region Female-Owned Businesses. Published in: European Journal of Business and Management , Vol. 8, No. 23 (31 August 2016): pp. 171-191.

Ferrante, Francesco and Ruiu, Gabiele (2014): Entrepreneurship. How important are institutions and culturally-based prior beliefs?

Ferrante, Francesco and Sabatini, Fabio (2007): Education, social capital and entrepreneurial selection in Italy.

Ferreira, Joao and Leitão, João and Raposo, Mario (2006): The role of Entrepreneurial Universities in interfacing Competitive Advantages: The Case of Beira Interior region (Portugal).

Ferreira, João and Azevedo, Susana (2007): Entrepreneurial Orientation as a main Resource and Capability on Small Firm’s Growth.

Foucart, Renaud and Friedrichsen, Jana (2016): Bidding for network size.

GUIMARÃES BARBOSA, EVALDO (2016): Determinants of Small Business Survival: The Case of Very Small Enterprises of the Traditional Manufacturing Sectors in Brazil.

Gabryšová, Marie (2007): Knowledge management as a tool for managing new company.

Ghafele, Roya (2009): Creating the missing link: applying collective marks to create clusters. Forthcoming in: Oxford Journal on Intellectual Property Law and Practice , Vol. 1, No. 4 (2009): pp. 57-66.

Gyan, Sylvester and James Nyarkoh, Bright and Yeboah, Samuel (2023): "The Dual Nature of FDI: Boosting Local Startups and SMEs While Posing Challenges".

Hollenbeck, Brett and Giroldo, Renato (2021): Winning Big: Scale and Success in Retail Entrepreneurship.

Inci, Eren and Barlo, Mehmet (2010): Banks versus venture capital when the venture capitalist values private benefits of control.

Jayant Kumar, Jayant Kumar and Neeraj Parnami, Neeraj Parnami (2008): The Marriages of Intellectual Property & Insurance.

Jayasooriya, Sujith (2020): Impact of Alternative Funding Instruments to Improve Access to Finance in SMEs: Evidence from Vietnam.

Joern, Block and Peter, Jaskiewicz and Danny, Miller (2010): Ownership versus Management Effects on Performance in Family and Founder Companies: A Bayesian Analysis.

Jones, Kevin (2009): Social Networking: Changing the way we communicate and do business.

Jones, Morgan and Mlambo, Chipo (2009): Early-stage venture capital in South Africa: Challenges and prospects.

José Luis, Massón-Guerra (2008): Measures of Science & Technology in Ecuador.

Kaufmann, Daniel and Batra, Geeta and Stone, Andrew H. W. (2003): The Firms Speak: What the World Business Environment Survey Tells Us about Constraints on Private Sector Development. Published in: Pathways out of Poverty

Khan, Rao Shahzaib and Rao, Bismah and Usman, Khurram and Afzal, Safia (2017): The Mediating Role of Job Satisfaction between Transformational Leadership and Organizational Commitment within the SMEs of Karachi. Published in: International Journal of Applied Business and Management Studies , Vol. 2, No. 1 (30 June 2017): pp. 46-55.

Kleinhempel, Johannes and Estrin, Saul (2024): Realizing expectations? Published in: Small Business Economics (4 March 2024): pp. 1-30.

Kleinhempel, Johannes and Klasing, Mariko and Beugelsdijk, Sjoerd (2022): Cultural Roots of Entrepreneurship. Published in: Organization Science

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2017): Importance of Creativity of Employees in Adaptation of Food Companies to Innovative Trends in the World. Published in: Human Resources Management and Ergonomics , Vol. 11, No. 1 (2017): pp. 50-64.

Knol, Erik (2004): Nanotechnology and business opportunities: scenarios as awareness instrument. Published in: Proceedings of 12th International Conference High-Tech Small Firms, Enschede (the Netherlands) (25 May 2004): pp. 609-621.

Kohnert, Dirk (2010): Drivers of change or cut-throat competitors? Challenging Cultures of Innovation of Chinese and Nigerian migrant entrepreneurs in West Africa.

Koshy, Perumal (2019): India’s entrepreneurship policy: Future tasks and vision. Published in: ERENET Profile No. 50 (16 December 2019): pp. 48-56.

Koshy, Perumal (2010): Role and relevance of Business Incubators in ICT led global educational system: case for Eco-Enterprise Village.

Koshy, Perumal (2010): Role and relevance of business incubators in ICT led global educational system: case for eco-enterprise village.

Krieger, Alexander and Block, Joern and Stuetzer, Michael (2018): Skill variety in entrepreneurship: A literature review and research directions. Published in: International Review of Entrepreneurship , Vol. 16, No. 1 (2018): pp. 29-62.

Kriemadis, Thanos and Pelagidis, Theodore and Kartakoullis, Nikos (2012): The role of organizational culture in Greek businesses. Published in: EuroMed Journal of Business , Vol. 7, No. 2 (2012)

Ledenyov, Dimitri O. and Ledenyov, Viktor O. (2015): Information theory of firm.

Ledenyov, Dimitri O. and Ledenyov, Viktor O. (2014): On the fundamentals of winning virtuous strategies creation toward leveraged buyout transactions implementation during private equity investment in conditions of resonant absorption of discrete information in diffusion - type financial system with induced nonlinearities.

Ledenyov, Dimitri O. and Ledenyov, Viktor O. (2014): On the fundamentals of winning virtuous strategies creation toward leveraged buyout transactions implementation during private equity investment in conditions of resonant absorption of discrete information in diffusion - type financial system with induced nonlinearities.

Ledenyov, Dimitri O. and Ledenyov, Viktor O. (2014): On the fundamentals of winning virtuous strategies creation toward leveraged buyout transactions implementation during private equity investment in conditions of resonant absorption of discrete information in diffusion - type financial system with induced nonlinearities.

Ledenyov, Dimitri O. and Ledenyov, Viktor O. (2016): Quantum strategy synthesis by Alphabet Inc.

Lee, Lena and Wong, Poh Kam (2009): Novel Opportunity Exploitation: Impact of Personality, Environment and Uncertainty Avoidance Culture.

Lee, Lena and Wong, Poh Kam and Foo, Maw Der and Leung, Aegean (2009): Entrepreneurial intentions: The influence of organizational and individual factors. Forthcoming in: Journal of Business Venturing

Leitão, João (2006): Open Innovation Clusters: The Case of Cova da Beira Region (Portugal).

Leitão, João and Ferreira, João (2007): Liberalization of European Telecommunications and Entrepreneurship: Why German and Portuguese Experiences are so Equal and so Different?

Llussá, Fernanda (2009): Financial Development, Gender and Entrepreneurship. Published in: Massachusetts Institute of Technology Engineering Systems Division Working Paper Series No. ESD-WP-2009-18

Manuel, Eduardo (2006): e-Entrepreneurship. Published in: Social Science Research Network

Martinho, Vítor João Pereira Domingues (2010): Entrepreneurship: some considerations. Published in: Revista Millenium , Vol. nº39, (2010)

Martinho, Vítor João Pereira Domingues (2010): Entrepreneurship: what´s happening? Published in: Revista Millenium , Vol. nº39, (2010)

Matei, Lucica and Matei, Ani (2008): Partnership and Local Governance in Romania. Published in: International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe No. 1 (15 May 2009): pp. 52-76.

Matu, Jeffrey Ben and Kimani, Thomas (2010): Creating Value Beyond Microfinance Through Entrepreneurship Development in Kenya.

Miglo, Anton (2020): Choice Between IEO and ICO: Speed vs. Liquidity vs. Risk.

Miglo, Anton (2018): Crowdfunding Under Market Feedback, Asymmetric Information And Overconfident Entrepreneur.

Miglo, Anton (2021): Crowdfunding and Bank Financing: Substitutes or Complements?

Miglo, Anton (2018): Crowdfunding in a duopoly under asymmetric information.

Miglo, Anton (2020): ICO vs. Equity Financing Under Imperfect, Complex and Asymmetric Information.

Miglo, Anton (2020): STO vs ICO: A Theory of Token Issues Under Moral Hazard and Demand Uncertainty.

Miglo, Anton (2022): Theories of crowdfunding and token issues: a review. Published in:

Miglo, Anton (2022): Theories of financing for entrepreneurial firms: a review. Forthcoming in: International Review of Entrepreneurship

Miniaoui, Hela and Schilirò, Daniele (2016): Innovation and Entrepreneurship for the growth and diversification of the GCC Economies.

Misani, Nicola and Pogutz, Stefano (2014): Unraveling the effects of environmental outcomes and processes on financial performance: A non-linear approach. Published in: Ecological Economics , Vol. 1, No. 109 (January 2015): pp. 150-160.

Moga, Liliana Mihaela and Virlanuta, Florina Oana and Buhociu, Florin Marian (2007): Value based information systems for small and medium enterprises.

Montebruno, Piero and Bennett, Robert and Smith, Harry and van Lieshout, Carry (2019): Machine learning classification of entrepreneurs in British historical census data. Published in: Information Processing & Management , Vol. 57, No. 3 (May 2020): p. 102210.

Morgan, Horatio M. (2013): Credit Unions, Consolidation and Business Formation: Evidence from Canadian provinces.

Morgan, Horatio M. (2013): Credit Unions, Consolidation and Small Business Lending: Evidence from Canada.

Morgan, Horatio M. (2013): Entrepreneurship in the Informal Economy of Latin America and the Caribbean: A conceptual model of the finance-performance nexus.

Morgan, Horatio M. (2013): Equity-based Financial Slack and New Venture Performance: Evidence from matched single-founder ventures.

Morgan, Horatio M. (2013): Equity-based Financial Slack and New Venture Performance: Evidence from matched single-founder ventures.

Mottaleb, Khondoker Abdul (2008): Rural Craftsmanship, Employment Creation and Poverty Alleviation: The Case of the Bamboo Craftsmanship in Bangladesh.

NYONI, THABANI (2017): An empirical investigation of factors affecting the performance of women entrepreneurs in Harare: a case of food vendors.

Najda-Janoszka, Marta (2017): Tracking Windows of Opportunity along the Industry Development Trajectory. Published in: Przedsiębiorczość i Zarządzanie , Vol. 12, No. XVIII (December 2017): pp. 77-88.

Nwaobi, Godwin (2024): Gig Sector in the African Economy: Frameworks, Challenges and Prospects.

Nwaobi, Godwin C (2011): Productive and cognitive innovation strategy:African framework design.

Obschonka, Martin and Silbereisen, Rainer K. and Schmitt-Rodermund, Eva and Stuetzer, Michael (2010): Nascent entrepreneurship and the developing individual: Early entrepreneurial competence in adolescence and venture creation success during the career. Published in: Journal of Vocational Behavior , Vol. 79, No. 1 (2011): pp. 121-133.

Obschonka, Martin and Stuetzer, Michael and Gosling, Samuel D. and Rentfrow, Peter J. and Lamb, Michael E. and Potter, Jeff and Audretsch, David B. (2015): Entrepreneurial Regions: Do Macro-psychological Cultural Characteristics of Regions help solve the “Knowledge Paradox” of Economics? Published in: PLoS ONE , Vol. 10, No. 6

Obschonka, Martin and Stuetzer, Michael and Gosling, Samuel D. and Rentfrow, Peter J. and Lamb, Michael E. and Potter, Jeff and Audretsch, David B. (2015): Entrepreneurial Regions: do macro-psychological Cultural Characteristics of Regions help solve the “Knowledge Paradox” of Economics? Published in: PLoS ONE , Vol. 10, No. 6 (2015)

Ologunebi, John (2023): An analysis of customer retention strategies in e-commerce fashion business in the UK: A case study of Primark.

Ozcam, Ahmet and Karadeniz, Esra (2012): The Determinants of the Growth Expectations of Turkish Entrepreneurs in the Way up the Entrepreneural Ladder Using Ordinal Logistic Model (OLM). Published in: International Journal of Economic Perspectives , Vol. 6, No. 2 (2012): pp. 140-168.

Ozili, Peterson K (2021): Bank non-performing loans in the Fintech era. Forthcoming in:

Pandey, Ashish (2017): Capital structure and competitive intensity: Considerations for Start-Up Firms.

Papa, Javier and Rehill, Luke and OConnor, Brendan (2018): PATTERNS OF FIRM LEVEL PRODUCTIVITY IN IRELAND. Published in: OECD PRODUCTIVITY WORKING PAPERS No. 15 (September 2018)

Post, Colleen and Meyskens, Moriah (2008): Social venture strategy from a resource based perspective: an exploratory study assessing Ashoka Fellows.

Prempeh, kwadwo Boateng (2015): Problems of financing SMEs in Ghana: a case study of the Sunyani Municipality. Published in: Journal of The International Association of Advanced Technology and Science , Vol. 16, No. 7 (March 2015)

Ramosaj, Berim and Zeqiri, Izet (2010): The Development of Creative Management in the Enterprise Environment: The Case of Kosovo.

Reddy, K. Srinivasa (2011): The aftermarket pricing performance of initial public offers: Insights from India. Published in: International Journal of Commerce and Management , Vol. 25, No. 1 (2015): pp. 84-107.

Rodrigues, Flávio and Souza, Victória and Leitão, João (2009): Strategic Coopetition of Global Brands: A Game Theory Approach to ‘Nike + iPod Sport Kit’ Co-branding.

Rohrbeck, Rene and Döhler, Mario and Arnold, Heinrich M. (2007): Combining spin-out and spin-in activities – the spin-along approach. Published in: ISPIM 2007 Conference: "Innovation for Growth: The Challenges for East & West" (17 June 2007): pp. 1-12.

Sarıbaş, Hakan and Yıldırım, Halil (2007): Are Turkish Enterpreneurs Altrustic? Evidence From Western Black Sea Region. Published in: The Emprical Economic Letters , Vol. 7, No. 1 (1 January 2008): pp. 99-108.

Scheuplein, Christoph and Kahl, Julian (2017): Do Company Builders Create Jobs? Examining the Rise of Incubation Finance in Germany. Published in: IAT Discussion Papers No. 2017-1 (15 November 2017)

Schilirò, Daniele (2023): Digital platforms and digital transformation.

Semrau, Thorsten and Werner, Arndt (2009): How exactly do networking Investments pay off? Analyzing the impact of nascent Entrepreneurs networking Investments on Access to Start-Up Resources.

Sienicka, Anna and Tyrowicz, Joanna (2008): How Much (E)S in CSR?

Sitnikov, Catalina Soriana (2008): O noua provocare a invatamantului superior din Romania - universitatile antreprenoriale.

Spyridou, Anastasia (2019): Evaluating Factors of Small and Medium Hospitality Enterprises Business Failure: a conceptual approach. Published in: Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism , Vol. 1, No. 14 (15 April 2019): pp. 25-36.

Starnawska, Marzena (2010): Perceptions of entrepreneurs among polish students. Published in: Working Papers of Gdansk University of Technology No. VII (2010): pp. 95-117.

Starnawska, Marzena (2009): The way things are done here – Polish entrepreneurship - having endowned heritage or burden? Published in: What do we know (and would like to know) about entrepreneurship in Poland (2009): pp. 36-51.

Starzyczná, Halina and Pellešová, Pavlína (2007): The Awareness Level of CRM in Czech Production Organizations and Services. Published in: Acta Academica Karviniensia (2007): pp. 162-170.

Stephen, Roper and Jonathan M., Scott (2009): Perceived financial barriers and the start-up decision: An econometric analysis of gender differences using GEM data. Published in: International Small Business Journal , Vol. 2, No. 27 (2009): pp. 149-171.

Stuetzer, Michael and Audretsch, David B. and Obschonka, Martin and Gosling, Samuel D. and Rentfrow, Peter J. and Potter, Jeff (2018): Entrepreneurship Culture, Knowledge Spillovers, and the Growth of Regions. Published in: Regional Studies , Vol. 52, No. 5 (2018): pp. 603-618.

Stuetzer, Michael and Goethner, Maximilian and Cantner, Uwe (2012): Do balanced skills help nascent entrepreneurs to make progress in the venture creation process? Published in: Economics Letters , Vol. 117, No. 1 (1 May 2012): pp. 186-188.

Stuetzer, Michael and Obschonka, Martin and Brixy, Udo and Sternberg, Rolf and Cantner, Uwe (2013): Regional characteristics, opportunity perception and entrepreneurial activities. Forthcoming in: Small Business Economics

Stuetzer, Michael and Obschonka, Martin and Davidsson, Per and Schmitt-Rodermund, Eva (2013): Where do entrepreneurial skills come from? Published in: Applied Economics Letters , Vol. 20, No. 12 (2013): pp. 1183-1186.

Stuetzer, Michael and Obschonka, Martin and Schmitt-Rodermund, Eva (2013): Balanced skills among nascent entrepreneurs. Published in: Small Business Economics , Vol. 1, No. 41 (1 July 2013): pp. 93-114.

Surdej, Aleksander and Wach, Krzysztof (2010): Succession planning in Polish family business. An exploratory investigation (chapter 4). Published in: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, eds. Aleksander Surdej and Krzysztof Wach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Kraków 2010 (2010): pp. 62-74.

Surdej, Aleksander and Wach, Krzysztof (2010): Succession scenarios in Polish family firms. Empirical Study (Chapter 8). Published in: Managing Ownership and Succession in Family Firms, eds. A. Surdej, K. Wach, Scholar, Warszawa 2010 (2010): pp. 121-134.

Tanweer, Syeda Zainab and Shah, Muhammad Saud and Nabi, Agha Ammad and Mukhi, Aftab Ali and Ahad, Muhammad (2023): Accelerating Growth: Unleashing the Power of Accelerator Programs as Strategic Investments for Startups in Pakistan.

Tengeh, Robertson Khan and Ballard, Harry and Slabbert, Andre (2011): Financing the Start-up and Operation of Immigrant-owned Businesses: the path taken by African Immigrants in the Cape Town Metropolitan Area of South Africa. Published in: African Journal of Business Management , Vol. 6, No. 12 (28 March 2012): pp. 4666-4676.

Tweneboah Senzu, Emmanuel and Ndebugri, Haruna (2018): Examining business performance of micro, small and medium scale enterprise through accounting records keeping; case study in Ghana.

Ubreziová, Iveta and Wach, Krzysztof (2010): Role of small and medium-sized enterprises in economies of Poland and Slovakia - comparative analysis. Published in: Argumenta Oeconomica Cracoviensia No. 6 (2010): pp. 69-85.

Ubreziová, Iveta and Wach, Krzysztof and Majorová, Martina (2008): Development of small business sector in Slovakia in years 1993-2006. Published in: Folia Oeconomica Stetinensia , Vol. 7, No. 1 (2008): pp. 144-162.

Ubrežiová, Iveta and Wach, Krzysztof and Horváthová, Jarmila (2008): Entrepreneurship in small and medium-sized enterprises: Comparative study between Slovakia and Poland for the years 2001-2007. Published in: Agricultural Economics - Czech , Vol. 54, No. 8 (2008): pp. 358-366.

Uzuntepe, Beren (2021): A Brief Comparison of Most Prominent Crowdfunding Platforms in Turkey and USA.

Van Opstal, Wim and Deraedt, Eva and Gijselinckx, Caroline (2009): Monitoring Profile Shifts and Differences among Work Integration Social Enterprises in Flanders.

Varma, Sumati and Bagoria, Mukesh (2012): Diasporas and international entrepreneurship – evidence from the Indian IT industry.

Veldhoven, Joris and Cloodt, Myriam and Vanhaverbeke, Wim (2008): Modeling the set-up and management of a spin-out: Evidence from a case study.

Wach, Krzysztof (2008): Impact of the regional business environment on the development of small and medium-sized enterprises in Southern Poland. Published in: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship, eds. R. Borowiecki, A. Jaki No. ISBN 978-83-924656-4-5 (2008): pp. 397-406.

Wach, Krzysztof (2007): Managerial perception of regional small business environment in southern Poland. Published in: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development - Management - Entrepreneurship, eds. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics, Cracow 2008 No. ISBN 978-83-924656-4-5 (2008): pp. 407-414.

Wach, Krzysztof (2007): Regional barriers and stimuli of SMEs development in southern Poland. Published in: Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem (ISSN 1644-499X) , Vol. VI, (2007): pp. 379-384.

Wach, Krzysztof (2010): Regional context of small and medium-sized enterprises' development. case study of southern Poland. Published in: Cracow University of Economics Discussion Papers No. 3(4) (1 January 2010)

Watson, John and Stuetzer, Michael and Zolin, Roxanne (2017): Female underperformance or goal-oriented behavior? Published in: International Journal of Gender and Entrepreneurship , Vol. 9, No. 4 (2017): pp. 298-318.

Werner, Arndt (2008): Do Credit Constraints Matter more for College Dropout Entrepreneurs?

Werner, Arndt and Moog, Petra (2009): Why do Employees Leave Their Jobs for Self-Employment? – The Impact of Entrepreneurial Working Conditions in Small Firms.

Widmaier, Ulrich and Niggemann, Hiltrud and Merz, Joachim (1994): What makes the Difference between Unsuccessful and Successful Firms in the German Mechanical Engineering Industry?

Wyrwich, Michael and Stuetzer, Michael and Sternberg, Rolf (2016): Entrepreneurial role models, fear of failure, and institutional approval of entrepreneurship: A tale of two regions. Published in: Small Business Economics , Vol. 46, No. 3 (2016): pp. 467-492.

Xu, Tao and Zhu, Weiwei (2022): Entrepreneurs or Employees: What Chinese Citizens Encouraged to Become by Social Attitudes?

Yeboah, Samuel (2022): Fighting the Odds: Understanding Small Business Mortality in Low-Income Countries.

Yeboah, Samuel (2023): "Navigating Global Markets: The Impact of FDI on Startups' Access to Insights, Networks, and Brand Visibility".

Yeboah, Samuel (2023): "Navigating Global Markets: The Impact of FDI on Startups' Access to Insights, Networks, and Brand Visibility".

Yeboah, Samuel and Gyan, Sylvester and James, Bright (2023): "Harmonizing FDI and Local Entrepreneurship: Strategies for Inclusive Growth".

Zeqiri, Izet (2010): A theoretical overview of the interactions between entrepreneurship and strategic management.

van Lieshout, Carry and Smith, Harry and Montebruno, Piero and Bennett, Robert (2019): Female entrepreneurship: business, marriage and motherhood in England and Wales, 1851–1911. Published in: Social History , Vol. 44, No. 4 (17 October 2019): pp. 440-468.

Šebestová, Jarmila (2006): Analysis of factors influencing Czech SMEs after EU accession. Published in: Scientia Iuventa - Zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie No. 1 (2006)

Šebestová, Jarmila (2006): Globalization tendencies in the Czech SME'S - Historical Approach (1997-2004). Published in: From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration (2006)

Šebestová, Jarmila and Wagnerová, Eva (2004): Comparative analysis of conditions for a company foundation by the czech investor in integrated european union. Published in: Future of banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic , Vol. 4, (2004): pp. 336-347.

French

Ahsina, Khalifa and Slaoui, Oumaima (2017): De l’intention entrepreneuriale à la création effective d’une entreprise : Une explication par les réseaux sociaux.

Blazy, Clémentine (2011): Le financement des entreprises sociales- une comparaison France-Californie : Accès aux fonds propres et aux financements moyen terme.

Dia, Ibrahima and Bonnet, Jean and Abdesselam, Rafik (2017): Les déterminants de l’entrepreneuriat féminin à Dakar Sénégal.

Kohnert, Dirk (2022): Éthique des machines et identités africaines: Perspectives de l'intelligence artificielle en Afrique.

Mbumba, Richard P. and Mbaka, Ruffin B. (2014): Déterminants de la qualité du système d'information comptable dans les PME d'une entité décentralisée : Cas de la cité de Mbanza-Ngungu de 2013-2014. Published in: CRIDUPN , Vol. 061, No. c (November 2014): pp. 285-300.

German

Block, Joern and Kohn, Karsten (2011): Sozialpolitische Ziele der Gründungsförderung am Beispiel von Gründungen aus der Arbeitslosigkeit. Published in: N. Irsch und P. Witt (Hrsg.), Gründungsförderung in Theorie und Praxis, herausgegeben von KfW Bankengruppe und Förderkreis Gründungs-Forschung e.V., Frankfurt am Main : pp. 131-144.

Block, Jörn and Brockmann, Heiner and Klandt, Heinz and Kohn, Karsten (2008): Gründungshemmnisse in Marktmechanismen und Marktumfeld: Facetten empirischer Evidenz.

Brunner, Daniel and Voigt, Tim (2008): Diffusionsprozesse bei zwischenbetrieblicher Kooperation - Ein erweitertes Nelson-Winter-Modell.

Brunner, Daniel and Voigt, Tim (2007): Unternehmerische Entscheidung im Innovationskontext genossenschaftlicher Organisationen: Eine fallstudienbasierte Analyse.

Bögenhold, Dieter and Klinglmair, Andrea (2015): Micro-Entrepreneurship: Tendenzen der Präkarisierung auf dem Arbeitsmarkt? Empirische Ergebnisse für Kärnten. Published in: IFS Discussion Papers No. 02/2015 (April 2015): pp. 1-23.

Egbert, Henrik and Neumann, Thomas and Rasmus, Anke (2014): Matchingtools und Matchingprozesse im Kontext von Junior und Senior Entrepreneuren.

Haase, Heiko and Lautenschläger, Arndt (2007): Berufsabsichten und Gründungspotenzial: Thüringer Studierendenbefragung 2007 an der Technischen Universität Ilmenau. Published in: Research Papers in Economics and Law No. 6 (September 2007)

Krickhahn, Thomas (1993): Lobbyismus und Mittelstand: Zur Identifikation der Interessenverbände des Mittelstands in der Bundesrepublik Deutschland.

Merz, Joachim and Loest, Olaf and Simon, André (1999): Existenzgründung Wie werde ich selbständig, wie werde ich Freiberufler? Ein Leitfaden.

Greek

Palaskas, Theodosios and Tsampra, Maria (2003): Η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα στην οικονομία της γνώσης: προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Published in: Spoudai: the university of piraeus journal of economics, business, statistics and operations research , Vol. 1, No. 54 (2004)

Latvian

Skribans, Valerijs (2009): Latvijas būvniecības nozares uzņēmumu finansiālās stabilitātes novērtēšana. Published in: 50th International Scientific Conference of Riga Technical University: RTU FEEM Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE’2009). - Conference Proceedings (2009): pp. 344-356.

Polish

Golonka, Monika (2011): UWARUNKOWANIA KULTUROWE A POWIĄZANIA MIĘDZYFIRMOWE W SEKTORACH GLOBALNYCH. PERSPEKTYWA EMPIRYCZNA. Published in: Wydawnictwa Naukowe WSB w Gdańsku , Vol. Vol 12, No. Działanie współczesnych przedsiębiorstw, determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe. (3 November 2011): pp. 4-23.

Jerschina, Jan and Wach, Krzysztof and Beźnic, Szymon and Fulbiszewska, Mariola and Lalik-Budzewska, Dominika and Lesińska, Elżbieta and Pytliński, Łukasz (2009): Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim w 2009 roku. Raport końcowy. Published in: Published as the Final Research Report No. ISBN 978-83-61355-62-5 (2009): pp. 1-130.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie podlaskich uczelni. Published in: Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia , Vol. 3, (2011): pp. 73-97.

Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2011): Kanały transferu wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw w świetle wyników badań. Published in: Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu (2011): pp. 208-226.

Plawgo, Bogusław and Grabska, Anna and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Stypułkowski, Wojciech and Klimczak, Tomasz (2013): Analizy potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. Published in: (2013)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena (2015): Rodzaje a źródła innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Published in: Problemy Zarządzania No. 50 (2015): pp. 197-219.

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Citkowski, Mariusz and Bagińska, Anna and Juchnicka, Marta (2011): Przedsiębiorczość akademicka - stan, bariery i przesłanki rozwoju. Published in: (2011)

Plawgo, Bogusław and Klimczuk-Kochańska, Magdalena and Juchnicka, Marta and Citkowski, Mariusz (2011): Przedsiębiorczość akademicka. Dobre praktyki. Published in: (2011)

Wach, Krzysztof (2010): Analiza otoczenia przedsiębiorstwa w szkołach i koncepcjach zarządzania. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 812 (2010): pp. 129-145.

Wach, Krzysztof (2010): Ewolucja europejskiej polityki wspierania przedsiębiorczości w latach 1973-2013. Published in: "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: "Ekonomia" , Vol. ISBN 9, (2010)

Wach, Krzysztof (2007): Inicjatywy lokalne na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Published in: Master of Business Administration (ISSN 1231-0328) No. 6(87) (2007): pp. 30-34.

Wach, Krzysztof (2010): Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorczości. Published in: Horyzonty Polityki (ISSN 2082-5897) , Vol. 2, No. 2 (2011): pp. 195-213.

Wach, Krzysztof (2009): Mezootoczenie małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu czynnikowym. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 799 (2009): pp. 99-113.

Wach, Krzysztof (2006): Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw. Published in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ISSN 1898-6447) No. 769 (2008): pp. 41-54.

Wach, Krzysztof (2009): Polityka Unii Europejskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw na lata 2007-2013. Published in: Studia Europejskie (ISSN 1428-149X) , Vol. ISSN 1, No. 9(52) (2009): pp. 201-218.

Wach, Krzysztof (2007): Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Published in: Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK (ISSN 1898-6323) No. 2 (2009): pp. 99-117.

Wach, Krzysztof (2007): Swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej. Published in: Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2007 No. SBN 978-83-7378-316-4 (2007): pp. 209-218.

Portuguese

Gomes Santana Félix, Elisabete (2005): Caracterização do mercado de capital de risco na Europa. Published in: Revista Economia Global e Gestão , Vol. vol. X, No. nº 3 (2005): pp. 53-75.

Meira, Liliana and Peixoto, Joao Paulo (2017): Qual a importância da Auditoria Operacional nas PME Portuguesas? Published in: Qual a importância da Auditoria Operacional nas PME Portuguesas? (7 July 2017)

Rosa, Frederico (2013): Barreiro – Modelo para a implementação de um Agência de Investimento Local.

Rosa, Frederico (2013): Capital-as-a-Service?

Romanian

Antonescu, Daniela (2020): Sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii în timpul crizei COVID-19. Cazul României.

Stefan, Bruno (2010): Valorile întreprinzătorilor și potențialilor antreprenori din mediul rural. Published in: Revista Romana de Sociologie , Vol. 3-4, No. year XXI (2010): pp. 296-322.

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona (2016): Planificarea financiarǎ pentru decizii asupra antreprenoriatului - Partea a doua.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2017): Planificarea financiarǎ pentru decizii asupra antreprenoriatului - Partea a treia.

Stefanescu, Răzvan and Dumitriu, Ramona (2016): Planificarea financiarǎ pentru decizii asupra antreprenoriatului - Partea întâi.

Russian

Kaluzhsky, Mikhail (1999): Проблема взаимодействия интересов при внедрении инноваций на региональном уровне. Published in: Роль инноваций в развитии регионов: Материалы межрегиональной конференции. (1999): pp. 27-28.

Khrustalev, Evgeny and Khrustalev, Oleg and Vorobyova, Maria (2023): Особенности механизмов и методов стимулирования инновационной деятельности оборонно-промышленного комплекса. Published in: Scientific Bulletin of the Defense and Industry Complex of Russia No. 1 (12 April 2023): pp. 45-51.

Sidorchuk, Roman (2008): Особенности маркетинга малого бизнеса в мясной индустрии. Published in: Мясная индустрия. (Meat industry). , Vol. 1, No. 2009 (January 2009): pp. 12-15.

Sidorchuk, Roman (2009): Предпринимательство и маркетинг. Published in: Вестник Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (Journal Russian Economical Plehanov's Academy) ISSN 815-834X , Vol. 4(29), No. 2009 (7 June 2009): pp. 75-82.

Sidorchuk, Roman (2008): Некоторые проблемы малого бизнеса. Published in: ЭКО (All-Russia Economic Journal) , Vol. 1(415), No. 2009 (23 December 2008): pp. 174-187.

Spanish

Coll Serrano, Vicente and Cuñat Giménez, Rubén (2006): Análisis de los factores que influyen en el proceso de creación de una cooperativa de trabajo asociado. Published in: REVESCO , Vol. 88, (2006): pp. 128-161.

Faiña Medín, J. Andres and Losada-Lopez, Chema and Montes-Solla, Paulino (2016): Innovación y emprendedurismo: Ordenando el rompecabezas de la Nueva Gestión Empresarial de la Innovación.

Lennon Sabatini, Joaquin and Franetovic Parker, Francisco (2006): Variables perceptuales y emprendimiento naciente en Chile: oportunidad versus necesidad.

Massón Guerra, José Luis (2007): El capital empresarial como determinante de la productividad y el crecimiento en España.

Ortigueira, Luis C. (2002): La Creación de Empresas Mediante la Experimentación sobre Modelo: un Proyecto.

Turkish

Murat, Karaoz and Murat Ali, Dulupcu and Mesut, Albeni and Hakan, Demirgil and Onur, Sungur (2012): İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği. Published in: Global Journal of Economics and Business Studies , Vol. 1, No. 1 (June 2012): pp. 13-21.

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2012): Türkiye’de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı. Published in: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 5, No. 8 (June 2013): pp. 1-25.

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2013): İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma: Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları.

Ukrainian

Stepanenko, Bohdana (2010): Фінансування зеленого бізнесу у контексті забезпечення сталого розвитку. Published in: Актуальні проблеми економіки , Vol. 12, (December 2010): pp. 75-81.

Stepanenko, Bohdana (2010): Зелений бізнес в Україні: становлення та фінансування. Published in: Економічний часопис-ХХІ , Vol. 9-10, (October 2010): pp. 33-36.

This list was generated on Thu Jun 20 09:58:58 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.