Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Number of items: 55.

90980

Dimitrova, Darina (2017): Правомощия и актове на общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (административноправни аспекти). Published in: Известия на съюза на учените - Варна. Серия "Хуманитарни науки" No. 1 (2017): pp. 25-30.

90985

Dimitrova, Darina (2017): Правилникът за дейността на висшето училище като основен вътрешноустройствен акт (административноправни аспекти). Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 31-36.

90992

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Съдебен контрол върху административните актове по процедури за хабилитация. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 80-98.

90994

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 318-326.

90995

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Published in: Юридически сборник , Vol. 25, (2018): pp. 86-97.

91627

Dimitrova, Darina (2001): За стопанската дейност на общината в условията на пазарна икономика. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2001): pp. 127-129.

91705

Dimitrova, Darina (2008): Назначаване или избиране на областния управител. Published in: Известия No. 3 : pp. 98-104.

91761

Dimitrova, Darina (2010): Областният управител като орган на изпълнителната власт.

91795

Dimitrova, Darina (2008): Правен статут на областния управител. Published in: Годишник на ИУ - Варна , Vol. 80, : pp. 285-318.

91865

Dimitrova, Darina (2005): Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката. Published in: Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз (2005): pp. 414-421.

91871

Dimitrova, Darina (2003): За правния режим на административно-териториално устройство на Република България - историческо развитие и перспективи. Published in: Известия No. 4 (2003): pp. 70-78.

91872

Dimitrova, Darina (2005): Правни отношения на областния управител с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление. Published in: Известия No. 4 (2005): pp. 91-99.

91983

Dimitrova, Darina (2006): Правен статут на областния управител като държавен служител. Published in: Наука и социална практика (2006): pp. 26-31.

92011

Dimitrova, Darina (2016): Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2016): pp. 63-69.

92026

Dimitrova, Darina (2001): Към въпроса за правното качество на Общинския съвет. Published in: Известия No. 1 (2001): pp. 83-87.

92044

Dimitrova, Darina (2006): Правни аспекти на деконцентрацията на държавното управление в областта. Published in: Годишник на Икономически университет - Варна , Vol. 78, (2006): pp. 233-272.

92265

Dimitrova, Darina (2001): Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община. Published in: Науката в помощ на бизнеса и обществото (2001): pp. 57-61.

92295

Dimitrova, Darina (2003): Децентрализацията на държавната власт – предпоставка за повишаване качеството на живот в българското общество. Published in: Качество на живота и хармония в обществото (2003): pp. 59-63.

92945

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Акредитацията на висшите училища като гаранция за качество на висшето образование в контекста на академичната автономия. Published in: Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education , Vol. 26, No. 6 (2018): pp. 613-626.

92972

Dimitrova, Darina (2019): Правомощия на академичния съвет - традиции в българското висше образование. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. V, (2019): pp. 93-98.

93104

Dimitrova, Darina (2017): Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 127-137.

93105

Dimitrova, Darina (2019): Предизвикателства пред висшите училища, свързани с академичното развитие. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 349-357.

93385

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Академичното самоуправление в България -традиции и предизвикателства. Published in: Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education , Vol. 27, No. 2 (2019): pp. 141-153.

93605

Dimitrova, Darina (2019): Higher education development in Bulgaria - periodisation, principles and trends.

93883

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на реферирането и индексирането на научни публикации в България.

94653

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2017): Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Published in: Известия , Vol. 61, No. 4 (2017): pp. 275-290.

94655

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Dimitrova, Diana (2018): Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България. Published in: Известия , Vol. 62, No. 1 (2018): pp. 58-73.

94749

Dimitrova, Darina (2018): Административноправни аспекти на правната уредба на ректора като орган за управление на висшето училище. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив ( Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv) , Vol. 18, (2018): pp. 310-315.

97006

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVI, (2019): pp. 349-355.

97660

Dimitrova, Darina (2019): Съвременни тенденции в административното законодателство на България. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 56 -70.

98130

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение. Published in: Годишник на БСУ , Vol. XL, (2019): 243  -258.

98252

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България. Published in: Бизнес и право (Business and law) No. 3 (2019): pp. 15-41.

100882

Dimitrova, Darina and Mateeva, Zhivka (2020): Административен контрол и административнонаказателна отговорност за защита на потребителите. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 36 -53.

101043

Dimitrova, Darina (2020): Administrative law aspects of the legal relations between The Regional Governor and The Council of Ministers. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. VI, : pp. 4-8.

101065

Dimitrova, Darina (2020): Нови моменти в административния контрол върху дейността на висшите училища. Published in: Общество и право No. 4 (2020): pp. 73-84.

101389

Dimitrova, Darina (2020): Специфики на административно-правната защита на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 56-64.

102154

Dimitrova, Darina (2020): Интердисциплинарните научни изследвания и публикации в контекста на академичното развитие. Published in: Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха (2020): pp. 210-218.

104624

Dimitrova, Darina (2020): По някои въпроси на административноправната защита на правото на труд. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 3, (2020): pp. 254-262.

106823

Dimitrova, Darina (2021): Областният управител като представител на централната изпълнителна власт. Published in: Издателски център на ВСУ „Черноризец Храбър“ - Варна (2021): pp. 1-183.

106999

Dimitrova, Darina (2021): Съветът на настоятелите като специфичен орган на държавно висше училище. Published in: Общество и право No. 2 (2021): pp. 52-64.

107154

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България. Published in: Икономически и социални алтернативи No. 3 (2018): pp. 137-150.

107155

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Aleksandrova, Nedyalka (2019): Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища. Published in: Икономически и социални алтернативи No. 4 (2019): pp. 74-85.

108881

Dimitrova, Darina (2021): За някои основни смислови различия между терминологичните понятия „придобиване на научни степени“ и „заемане на академични длъжности“. Published in: Норма No. 5 (2021): pp. 47-70.

110478

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2021): Основи на публичното право. Published in: Наука и икономика (2021): pp. 1-308.

110825

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2021): Договорът за управление с ректорите на държавните висши училища. Published in: Норма No. 8 (2021): pp. 76-103.

111072

Dimitrova, Darina (2021): Исторически традиции на контрола за спазване на трудовото законодателство. Published in: De Jure , Vol. 23, No. 2 (2021): pp. 192-202.

111093

Nedyalkova, Plamena and Dimitrova, Darina and Bogdanov, Hristosko (2022): New Features in the bulgarian legal framework and financial control practice for compliance with labour legislation in the age of globalization. Published in: Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society (2022): pp. 33-56.

111722

Dimitrova, Darina (2021): Относно някои специфики на функциите на администрацията на съдебната власт. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 4, (2021): pp. 200-212.

111912

Shirvanyan, Mariyana and Dimitrova, Darina (2021): Специфики и предпоставки за налагане на административното наказание безвъзмезден труд в полза на обществото. Published in: Реформата в административното наказване от 2020 г. (2021): pp. 182-191.

113095

Dimitrova, Darina and Toncheva, Rositsa and Dimitrova, Diana (2022): Организация на съдебната администрация. Published in: Наука и икономика (2022): pp. 1-126.

113246

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2022): The labour inspectorate as a supervisory authority on compliance with labour legislation. Published in: Economics & Law , Vol. IV, No. I (2022): pp. 120-133.

113325

Dimitrova, Darina (2022): Current Trends in the field of control over compliance with labour legislation. Published in: Economics and Computer Science No. 1 (2022): pp. 14-20.

113662

Dimitrova, Darina (2022): „Научно-популярна публикация” като наукометричен показател за заемане на академични длъжности в контекста на реформата за повишаване качеството на висшето образование. Published in: Норма No. 5 (2022): pp. 5-22.

114453

Dimitrova, Darina (2022): Административноправната наука в Икономически университет – Варна. Published in: 15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи (2022): pp. 128-139.

115533

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana and Blagoycheva, Hristina and Dimitrova, Darina and Nedyalkova, Plamena and Bogdanov, Hristosko (2022): Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване на трудовото законодателство. Published in: Издателство „Наука и икономика“ (2022): pp. 1-256.

This list was generated on Sat Jan 28 11:45:11 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.