Munich Personal RePEc Archive

Browse by Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Date | Item ID
Jump to: 2001 | 2003 | 2005 | 2006 | 2008 | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Number of items: 36.

2001

Dimitrova, Darina (2001): За стопанската дейност на общината в условията на пазарна икономика. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2001): pp. 127-129.

Dimitrova, Darina (2001): Към въпроса за правното качество на Общинския съвет. Published in: Известия No. 1 (2001): pp. 83-87.

Dimitrova, Darina (2001): Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община. Published in: Науката в помощ на бизнеса и обществото (2001): pp. 57-61.

2003

Dimitrova, Darina (2003): За правния режим на административно-териториално устройство на Република България - историческо развитие и перспективи. Published in: Известия No. 4 (2003): pp. 70-78.

Dimitrova, Darina (2003): Децентрализацията на държавната власт – предпоставка за повишаване качеството на живот в българското общество. Published in: Качество на живота и хармония в обществото (2003): pp. 59-63.

2005

Dimitrova, Darina (2005): Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката. Published in: Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз (2005): pp. 414-421.

Dimitrova, Darina (2005): Правни отношения на областния управител с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление. Published in: Известия No. 4 (2005): pp. 91-99.

2006

Dimitrova, Darina (2006): Правен статут на областния управител като държавен служител. Published in: Наука и социална практика (2006): pp. 26-31.

Dimitrova, Darina (2006): Правни аспекти на деконцентрацията на държавното управление в областта. Published in: Годишник на Икономически университет - Варна , Vol. 78, (2006): pp. 233-272.

2008

Dimitrova, Darina (2008): Назначаване или избиране на областния управител. Published in: Известия No. 3 : pp. 98-104.

Dimitrova, Darina (2008): Правен статут на областния управител. Published in: Годишник на ИУ - Варна , Vol. 80, : pp. 285-318.

2010

Dimitrova, Darina (2010): Областният управител като орган на изпълнителната власт.

2016

Dimitrova, Darina (2016): Исторически традиции и тенденции за развитие на академичната автономия. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2016): pp. 63-69.

2017

Dimitrova, Darina (2017): Правомощия и актове на общото събрание на висшето училище в условията на академична автономия (административноправни аспекти). Published in: Известия на съюза на учените - Варна. Серия "Хуманитарни науки" No. 1 (2017): pp. 25-30.

Dimitrova, Darina (2017): Правилникът за дейността на висшето училище като основен вътрешноустройствен акт (административноправни аспекти). Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 31-36.

Dimitrova, Darina (2017): Правни аспекти на стопанската дейност на държавните висши училища. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 127-137.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2017): Прaвeн рeжим нa рeктoрa кaтo oргaн зa упрaвлeниe нa висшeтo училищe. Published in: Известия , Vol. 61, No. 4 (2017): pp. 275-290.

2018

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Съдебен контрол върху административните актове по процедури за хабилитация. Published in: Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината (2018): pp. 80-98.

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на защитата от дискриминация при упражняване правото на висше образование. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 318-326.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Административен контрол върху процедурите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Published in: Юридически сборник , Vol. 25, (2018): pp. 86-97.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Акредитацията на висшите училища като гаранция за качество на висшето образование в контекста на академичната автономия. Published in: Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education , Vol. 26, No. 6 (2018): pp. 613-626.

Dimitrova, Darina (2018): Актуални правни аспекти на реферирането и индексирането на научни публикации в България.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Dimitrova, Diana (2018): Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България. Published in: Известия , Vol. 62, No. 1 (2018): pp. 58-73.

Dimitrova, Darina (2018): Административноправни аспекти на правната уредба на ректора като орган за управление на висшето училище. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив ( Scientific researches of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv) , Vol. 18, (2018): pp. 310-315.

2019

Dimitrova, Darina (2019): Правомощия на академичния съвет - традиции в българското висше образование. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. V, (2019): pp. 93-98.

Dimitrova, Darina (2019): Предизвикателства пред висшите училища, свързани с академичното развитие. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 349-357.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Академичното самоуправление в България -традиции и предизвикателства. Published in: Стратегии на образователната и научната политика / Strategies for Policy in Science and Education , Vol. 27, No. 2 (2019): pp. 141-153.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Административноправни аспекти на трудовата миграция и трудовата мобилност в националното ни законодателство. Published in: Юридически сборник , Vol. XXVI, (2019): pp. 349-355.

Dimitrova, Darina (2019): Съвременни тенденции в административното законодателство на България. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 56 -70.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение. Published in: Годишник на БСУ , Vol. XL, (2019): 243  -258.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България. Published in: Бизнес и право (Business and law) No. 3 (2019): pp. 15-41.

Dimitrova, Darina (2019): Higher education development in Bulgaria - periodisation, principles and trends.

2020

Dimitrova, Darina and Mateeva, Zhivka (2020): Административен контрол и административнонаказателна отговорност за защита на потребителите. Published in: Известия списание на Икономически университет , Vol. 64, No. 1 (2020): 36 -53.

Dimitrova, Darina (2020): Нови моменти в административния контрол върху дейността на висшите училища. Published in: Общество и право No. 4 (2020): pp. 73-84.

Dimitrova, Darina (2020): Специфики на административно-правната защита на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 56-64.

Dimitrova, Darina (2020): Administrative law aspects of the legal relations between The Regional Governor and The Council of Ministers. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. VI, : pp. 4-8.

This list was generated on Tue Aug 11 06:57:25 2020 CEST.
UB_LMU-Logo
MPRA is a RePEc service hosted by
the Munich University Library in Germany.