Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | P | Z
Number of items: 45.

B

Begović, Boris and Bukvić, Rajko (1998): Antimonopolska politika: predlog rešenja. Published in: Ekonomika , Vol. 34, No. 6-8 (1998): pp. 160-163.

Begović, Boris and Bukvić, Rajko (1998): Institucionalni aspekti antimonopolske politike. Published in: Strategija razvoja Jugoslavije i uključivanje preduzeća u svetsku privredu (Development Strategy of Yugoslavia and the Inclusion to World Economy), Savez ekonomista Jugoslavije (Economists Association of Yugoslavia),Belgrade (1998): pp. 179-186.

Bukvić, Rajko (2018): Пољопривреда Краснодарске покрајине и АгроХолдинг Кубањ. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 23, No. 1-2 (2018): pp. 23-48.

Bukvić, Rajko (2017): Примена индекса Линда у истраживању концентрације и конкуренције у банковном сектору Србије. Published in: Ekonomska politika i razvoj, Ekonomski fakultet u Beogradu, Katedra za ekonomsku politiku i razvoj, Beograd (2017): pp. 73-94.

Bukvić, Rajko (2017): Концентрација и конкуренција у банковном сектору Србије. Published in: XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2017 Zlatibor 25–28 septembar 2017, Zbornik radova, ur. Goran Ćirović, Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, 2017 (2017): pp. 472-477.

Bukvić, Rajko (2017): Ефекат стакленика, глобално загревање и Кјотски протокол. Published in: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, 24-26 November 2017, Zrenjanin, TQM Center – Inventive Center, Zrenjanin, 2017 (2017): pp. 43-72.

Bukvić, Rajko (2017): Други канон и Маршалов план као модел економске политике. Published in: Развој малих земаља у условима глобализације (Development of small countries in conditions of globalization), Зборник радова, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука (2019): pp. 117-144.

Bukvić, Rajko (2016): Дознаке: између потрошње и акумулације. Published in: Српска наука данас (Serbian Science Today) , Vol. 1, No. 1 (2016): pp. 55-65.

Bukvić, Rajko (2016): QWERTY, ЙЦУКЕН и српска ћирилица: треба ли нам нови стандард? Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Sciences Quarterly) , Vol. 67, No. 154 (1) (2016): pp. 1-17.

Bukvić, Rajko (2016): Краснодарска покрајина и Република Србија: могућности и перспективе сарадње. Published in: IV simpozijum Ekološko-duhovne vrednosti u multietničkom prostoru Srbije, zapadnog Balkana, Evrope i sveta, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Beograd – Novi Pazar (2016): pp. 171-194.

Bukvić, Rajko (2016): Девизна политика Југославије 1945–1990: искуства и поуке. Published in: 13th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, 18-20 November 2016, Kragujevac, Serbia (2016): pp. 40-60.

Bukvić, Rajko (2016): Пољопривреда Србије: сто година модернизацијских напора. Published in: Глас Српске академије наука и уметности, Одељење друштвених наука (Glas of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Social Sciences Department) No. 32 (2016): pp. 99-166.

Bukvić, Rajko (2015): Загађивање атмосфере и механизми Кјотског протокола: да ли је тржиште универзално решење? Published in: Globalizacija i kultura (Globalization and Culture), Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja (Institute of Social Sciences – Center for Economic Researches), Beograd (Belgrade), 2015 (28 May 2015): pp. 189-197.

Bukvić, Rajko (2013): Могу ли дознаке постати извор акумулације? Published in: Могуће стратегије развоја Србије (Possible Development Strategies of Serbia), Српска академија наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts), Београд (Belgrade), 2014 (2014): pp. 357-366.

Bukvić, Rajko (2013): Тадеуш Ковалик – велики политекономист. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Science Quarterly) , Vol. 64, No. 142 (1) (2013): pp. 193-201.

Bukvić, Rajko (2012): Ново познанство с „несмењивим” министром. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Science Quarterly) , Vol. 63, No. 140 (3) (2012): pp. 393-400.

Bukvić, Rajko (2012): Вашингтонски консензус и деиндустријализација источне и југоисточне Европе. Published in: Нова српска политичка мисао (New Serbian Political Thought) , Vol. 20, No. 1-2 (2012): pp. 7-28.

Bukvić, Rajko (2011): Transformaciona kriza i perspektive privrede Srbije u epohi globalizacije i finansijske krize. Published in: Svetska finansijska kriza - izazovi i strategija, Beograd, 2011 (2011): pp. 139-174.

Bukvić, Rajko (2010): Morgentauov plan i Vašingtonski konsenzus: ima li razvojnog izlaza za zemlje u tranziciji. Published in: Kriza i razvoj (Crisis and Development), Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja (Social Sciences Institute – Center for Economic Research), Beograd, 2010 (3 June 2010): pp. 328-334.

Bukvić, Rajko (2009): Заложно-кредитне аукције и настанак руских олигарха. Published in: Нова српска политичка мисао (New Serbian Political Thought) , Vol. 17, No. 3–4 (2009): pp. 131-156.

Bukvić, Rajko (2007): Управљање кризним ситуацијама – случај финансијске пирамиде МММ. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Science Quarterly) , Vol. 58, No. 123 (2007): pp. 219-244.

Bukvić, Rajko (2007): Nacionalna proizvodnja i makroagregati u stalnim cenama kao njen realan izraz. Published in: Statistička revija (Statistical Review) , Vol. 56, No. 3–4 (2007): pp. 30-52.

Bukvić, Rajko (2007): Транзиција и судбина руских природних богатстава. Published in: Економика (Ekonomika) , Vol. 53, No. 5–6 (2007): pp. 9-22.

Bukvić, Rajko (2007): Транзиција у Русији: либерализам у изведби „породице“. Published in: Нова српска политичка мисао (New Serbian Political Thought) , Vol. 14, No. 3–4 (2007): pp. 291-315.

Bukvić, Rajko (2006): Екодом и одрживи развој људских насеља. Published in: Економски видици (Economic Visions) , Vol. 11, No. 1 (2006): pp. 77-95.

Bukvić, Rajko (2005): Институционални оквири привредног развоја Косова и Метохије, 1945–1990. Published in: Срби на Косову и у Метохији (Serbs in Kosovo and Metohia), Српска академија наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts), Београд (Belgrade), 2006 (2006): pp. 397-418.

Bukvić, Rajko (2005): Geografski determinizam, autarkija i tržišna privreda. Published in: Ekonomika preduzetništva (Economics of Entrepreneurship) , Vol. 41, No. 4 (446) (2005): pp. 132-141.

Bukvić, Rajko (2005): Институционална реформа и реформа регулације као претпоставка трансформације комуналних јавних предузећа. Published in: Економски видици (Economic Visions) , Vol. 10, No. 4 (2005): pp. 461-488.

Bukvić, Rajko (2004): Месечна динамика и релативне малопродајне цене пољопривредних производа 1994–2003. Published in: Месечне агроекономске анализе (Monthly Agrieconomic Analyses) , Vol. 1, No. 10 (2004): pp. 341-350.

Bukvić, Rajko (2004): Politika otvorenog tržišta Narodne banke Srbije. Published in: Ekonomika preduzetništva (Economics of Entrepreneurship) , Vol. 40, No. 2 (439) (2004): pp. 83-91.

Bukvić, Rajko (2003): Finansijski položaj i efikasnost poslovanja poljoprivrede Srbije u tranziciji (1990–2002). Published in: Kompatibilnost agrarne politike Srbije i Crne Gore i zajedničke agrarne politike Evropske unije (Compatibility of Agrarian Policy of Serbia and Montenegro and Common Agrarian Policy of European Union), Beograd (2003): pp. 129-149.

Bukvić, Rajko (2002): Oblici konkurencije u prehrambenoj industriji Jugoslavije. Published in: Proizvodnja hrane – činilac regionalne integracije na Balkanu, Beograd, 2002 (9 December 2002): pp. 129-141.

Bukvić, Rajko (2002): Primena klaster analize u istraživanju tržišnih struktura u jugoslovenskoj prehrambenoj industriji. Published in: Statistička revija (Statistical Review) , Vol. 51, No. 1–4 (2002): pp. 56-70.

Bukvić, Rajko (1999): Istraživanja tržišnih struktura u privredi druge Jugoslavije. Published in: Ekonomika , Vol. 35, No. 1–2 (409–410) (1999): pp. 4-16.

Bukvić, Rajko (1994): Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja. Published in: Zbornik radova sa Naučnog skupa Institucionalna infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj privredi, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 1994, str. 82–100. (1994): pp. 82-100.

Bukvić, Rajko and Ocić, Časlav (2010): Финансијализација као узрочник и мултипликатор кризе. Published in: Економска криза; порекло и исходи (Economic Crises: Origins and Outcomes), , Српска академија наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts), Београд, 2018. (2018): pp. 277-292.

Bukvić, Rajko and Pajović, Ivan (2017): Економски односи Србије и Румуније на почетку 21. века и могућности унапређења. Published in: Студије и истраживања ‒ Studii şi cercetări, Радови симпозијума „Банат – историја и мултикултуралност” ‒ Actele simpozionului „Banat ‒ istorie şi multiculturalitate”, Зрењанин 2016, Решица 2017 ‒ Zrenianin 2016, Reçiţa 2017, Издаваштво РДЕФВ ‒ Editura Fun (2017): pp. 403-424.

Bukvić, Rajko and Pavlović, Radica (2018): Динамички коефицијенти: нови приступ у анализи солвентности предузећа. Published in: 16th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, November 2018, Zrenjanin, Serbia, TQM Center – Inventive Center, Zrenjanin, 2018 (2018): pp. 107-122.

Bukvić, Rajko and Pavlović, Radica (2014): Неокласична економска теорија и проблеми економског развоја. Published in: Економика (Ekonomika) , Vol. 60, No. 3 (2014): pp. 1-19.

Bukvić, Rajko and Petrović, Dragan (2018): Геополитички аспекти стратешких коридора Србије. Published in: Tematski zbornik radova Koridori u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, ed. Slobodan Nešković, Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA B ; Travnik: Internacionalni univerzitet “Travnik”, Beograd, 2018. (2018): pp. 119-132.

Bukvić, Rajko and Rajnović, Ljilјana (2018): Треба ли компанијама управљати у интересу акционара? Published in: Korporativno upravljanje u Srbiji, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd (2018): pp. 93-105.

Bukvić, Rajko and Vemić, Mirčeta (2016): Марковљеви ланци и проблем одређивања распореда слова на тастатури српске ћирилице. Published in: XLIII Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2016 Тара 21–24 септембар 2016, Београд, 2016 (2016): pp. 397-400.

P

Petrović, Dragan and Bukvić, Rajko (2016): Компаративна анализа и могућности сарадње Републике Србије и Волго-Вјатског рејона Руске Федерације у области аграра. Published in: Jugoistočna Evropa i položaj Republike Srbije, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B, Beograd, 2016, str. 520 (2016): pp. 187-207.

Z

Zubovic, Jovan (2010): Razvoj privrede zasnovan na ulaganjima u ljudske resurse i stranim investicijama. Published in:

Zubović, Jovan and Jeločnik, Marko and Subić, Jonel (2010): Analiza HR indeksa u finansijskom sektoru Srbije. Published in: Industrija , Vol. 39, No. 1/2011 (February 2011): pp. 223-242.

This list was generated on Sat Sep 25 03:45:57 2021 CEST.
Logo of the University Library LMU Munich
MPRA is a RePEc service hosted by
the University Library LMU Munich in Germany.