Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: B | E | P | Z
Number of items: 72.

B

Begović, Boris and Bukvić, Rajko (1998): Institucionalni aspekti antimonopolske politike. Published in: Strategija razvoja Jugoslavije i uključivanje preduzeća u svetsku privredu (Development Strategy of Yugoslavia and the Inclusion to World Economy), Savez ekonomista Jugoslavije (Economists Association of Yugoslavia),Belgrade (1998): pp. 179-186.

Begović, Boris and Bukvić, Rajko (1998): Antimonopolska politika: predlog rešenja. Published in: Ekonomika , Vol. 34, No. 6-8 (1998): pp. 160-163.

Bukvić, Rajko (2023): Кволсетов индекс као нова мера концентрације: неке емпиријске провере. Published in: 50. Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2023 (2023): pp. 1005-1010.

Bukvić, Rajko (1996): Cene u prvoj polovini devedesetih. Published in: Ekonomika , Vol. 32, No. 11-12 (1996): pp. 516-523.

Bukvić, Rajko (1991): Položaj poljoprivrede u primarnoj raspodeli tokom 1970-ih i 1980-ih godina. Published in: Ekonomika poljoprivrede , Vol. 38, No. 1-2 (1991): pp. 3-14.

Bukvić, Rajko (1981): Istraživanje odnosa u društvenoj reprodukciji posredstvom reprodukcione celine opšteg tipa. Published in: Savremenost , Vol. 11, No. 6–7 (1981): pp. 131-145.

Bukvić, Rajko and Hinić, Branko (1995): Oblici konkurencije na robnim tržištima u Jugoslaviji. Published in: Mesečne analize i prognoze , Vol. 2, No. 5 (1995): pp. 58-66.

Bukvić, Rajko and Hinić, Branko (1991): Место и положај Србије у друштвено-економском развоју Југославије (1945‒1990). Published in: (1991)

Bukvić, Rajko and Petrović, Dragan (2022): Индустрија 4.0 и Србија. Published in: Србија у савременим геоекономским процесима (2022): pp. 349-361.

Bukvić, Rajko (2022): Дигитална економија у Србији: резултати и перспективе. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке , Vol. 73, No. 181(1) (2022): pp. 1-19.

Bukvić, Rajko (2022): Koncentracija u sektoru osiguranja u Srbiji: promene u periodu 2011–2020. i njihova dekompozicija. Published in: Tokovi osiguranja , Vol. 38, No. 1 (2022): pp. 7-27.

Bukvić, Rajko (2022): Декомпозиција промена у концентрацији у сектору осигурања у Србији 2011–2020: утицај промена у структури тржишта и броју друштава за осигурање. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 27, No. 1-2 (2022): pp. 35-52.

Bukvić, Rajko (2022): Пет сила vs Дуги реп. Published in: Нова галаксија No. 3 (2022): pp. 76-89.

Bukvić, Rajko (2022): Дигитална економија као претпоставка бржег развоја руралних подручја у Србији. Published in: 8. Mеђународни научни скуп Туризам: актуелни проблеми и перспективе развоја - туристичка привреда и повезане теме, Требиње, 21–24 септембра 2022 (2022): pp. 30-46.

Bukvić, Rajko (2022): Типови промена концентрације у банковном сектору Србије: декомпозиција индекса Хиршмана-Херфиндала. Published in: XLIX Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2022 (2022): pp. 147-152.

Bukvić, Rajko (2021): Нови приступи оцењивању степена концентрације и конкуренције: пример сектора осигурања у Србији. Published in: SYM-OP-IS 2021 Simpozijum o operacionim istraživanjima (2021): pp. 93-98.

Bukvić, Rajko (2020): О квалитету и видљивости друштвених и економских наука Србије. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 25, No. 1-2 (2020): pp. 49-73.

Bukvić, Rajko (2020): Шта показују индекси концентрације: пример банковног сектора Србије. Published in: XLVII Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2020 Beograd 20–23 septembar 2020, Zbornik radova, ur. Milorad Vidović, Katarina Vukadinović, Dražen Popović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2020 (2020): pp. 55-60.

Bukvić, Rajko (2020): Показатељи тржишне концентрације и њихова дискриминаторна моћ: пример банковног сектора Србије. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 25, No. 3-4 (2020): pp. 187-203.

Bukvić, Rajko (2018): Пољопривреда Краснодарске покрајине и АгроХолдинг Кубањ. Published in: Ekonomski vidici , Vol. 23, No. 1-2 (2018): pp. 23-48.

Bukvić, Rajko (2017): Примена индекса Линда у истраживању концентрације и конкуренције у банковном сектору Србије. Published in: Ekonomska politika i razvoj, Ekonomski fakultet u Beogradu, Katedra za ekonomsku politiku i razvoj, Beograd (2017): pp. 73-94.

Bukvić, Rajko (2017): Други канон и Маршалов план као модел економске политике. Published in: Развој малих земаља у условима глобализације (Development of small countries in conditions of globalization), Зборник радова, Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука (2019): pp. 117-144.

Bukvić, Rajko (2017): Концентрација и конкуренција у банковном сектору Србије. Published in: XLIV Simpozijum o operacionim istraživanjima, SYM-OP-IS 2017 Zlatibor 25–28 septembar 2017, Zbornik radova, ur. Goran Ćirović, Visoka građevinsko-geodetska škola, Beograd, 2017 (2017): pp. 472-477.

Bukvić, Rajko (2017): Ефекат стакленика, глобално загревање и Кјотски протокол. Published in: 15th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, 24-26 November 2017, Zrenjanin, TQM Center – Inventive Center, Zrenjanin, 2017 (2017): pp. 43-72.

Bukvić, Rajko (2016): QWERTY, ЙЦУКЕН и српска ћирилица: треба ли нам нови стандард? Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Sciences Quarterly) , Vol. 67, No. 154 (1) (2016): pp. 1-17.

Bukvić, Rajko (2016): Дознаке: између потрошње и акумулације. Published in: Српска наука данас (Serbian Science Today) , Vol. 1, No. 1 (2016): pp. 55-65.

Bukvić, Rajko (2016): Краснодарска покрајина и Република Србија: могућности и перспективе сарадње. Published in: IV simpozijum Ekološko-duhovne vrednosti u multietničkom prostoru Srbije, zapadnog Balkana, Evrope i sveta, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti, Beograd – Novi Pazar (2016): pp. 171-194.

Bukvić, Rajko (2016): Девизна политика Југославије 1945–1990: искуства и поуке. Published in: 13th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, 18-20 November 2016, Kragujevac, Serbia (2016): pp. 40-60.

Bukvić, Rajko (2016): Пољопривреда Србије: сто година модернизацијских напора. Published in: Глас Српске академије наука и уметности, Одељење друштвених наука (Glas of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Social Sciences Department) No. 32 (2016): pp. 99-166.

Bukvić, Rajko (2015): Загађивање атмосфере и механизми Кјотског протокола: да ли је тржиште универзално решење? Published in: Globalizacija i kultura (Globalization and Culture), Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja (Institute of Social Sciences – Center for Economic Researches), Beograd (Belgrade), 2015 (28 May 2015): pp. 189-197.

Bukvić, Rajko (2013): Могу ли дознаке постати извор акумулације? Published in: Могуће стратегије развоја Србије (Possible Development Strategies of Serbia), Српска академија наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts), Београд (Belgrade), 2014 (2014): pp. 357-366.

Bukvić, Rajko (2013): Тадеуш Ковалик – велики политекономист. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Science Quarterly) , Vol. 64, No. 142 (1) (2013): pp. 193-201.

Bukvić, Rajko (2012): Вашингтонски консензус и деиндустријализација источне и југоисточне Европе. Published in: Нова српска политичка мисао (New Serbian Political Thought) , Vol. 20, No. 1-2 (2012): pp. 7-28.

Bukvić, Rajko (2012): Ново познанство с „несмењивим” министром. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Science Quarterly) , Vol. 63, No. 140 (3) (2012): pp. 393-400.

Bukvić, Rajko (2011): Transformaciona kriza i perspektive privrede Srbije u epohi globalizacije i finansijske krize. Published in: Svetska finansijska kriza - izazovi i strategija, Beograd, 2011 (2011): pp. 139-174.

Bukvić, Rajko (2010): Morgentauov plan i Vašingtonski konsenzus: ima li razvojnog izlaza za zemlje u tranziciji. Published in: Kriza i razvoj (Crisis and Development), Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja (Social Sciences Institute – Center for Economic Research), Beograd, 2010 (3 June 2010): pp. 328-334.

Bukvić, Rajko (2009): Заложно-кредитне аукције и настанак руских олигарха. Published in: Нова српска политичка мисао (New Serbian Political Thought) , Vol. 17, No. 3–4 (2009): pp. 131-156.

Bukvić, Rajko (2007): Транзиција у Русији: либерализам у изведби „породице“. Published in: Нова српска политичка мисао (New Serbian Political Thought) , Vol. 14, No. 3–4 (2007): pp. 291-315.

Bukvić, Rajko (2007): Управљање кризним ситуацијама – случај финансијске пирамиде МММ. Published in: Зборник Матице српске за друштвене науке (Matica Srpska Social Science Quarterly) , Vol. 58, No. 123 (2007): pp. 219-244.

Bukvić, Rajko (2007): Nacionalna proizvodnja i makroagregati u stalnim cenama kao njen realan izraz. Published in: Statistička revija (Statistical Review) , Vol. 56, No. 3–4 (2007): pp. 30-52.

Bukvić, Rajko (2007): Транзиција и судбина руских природних богатстава. Published in: Економика (Ekonomika) , Vol. 53, No. 5–6 (2007): pp. 9-22.

Bukvić, Rajko (2006): Екодом и одрживи развој људских насеља. Published in: Економски видици (Economic Visions) , Vol. 11, No. 1 (2006): pp. 77-95.

Bukvić, Rajko (2005): Институционални оквири привредног развоја Косова и Метохије, 1945–1990. Published in: Срби на Косову и у Метохији (Serbs in Kosovo and Metohia), Српска академија наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts), Београд (Belgrade), 2006 (2006): pp. 397-418.

Bukvić, Rajko (2005): Институционална реформа и реформа регулације као претпоставка трансформације комуналних јавних предузећа. Published in: Економски видици (Economic Visions) , Vol. 10, No. 4 (2005): pp. 461-488.

Bukvić, Rajko (2005): Екодом – проjeкат за развоj руралних заједница у XXI веку. Published in: Мултифункционална пољопривреда и рурални развој (2005): pp. 422-433.

Bukvić, Rajko (2005): Geografski determinizam, autarkija i tržišna privreda. Published in: Ekonomika preduzetništva (Economics of Entrepreneurship) , Vol. 41, No. 4 (446) (2005): pp. 132-141.

Bukvić, Rajko (2004): Politika otvorenog tržišta Narodne banke Srbije. Published in: Ekonomika preduzetništva (Economics of Entrepreneurship) , Vol. 40, No. 2 (439) (2004): pp. 83-91.

Bukvić, Rajko (2004): Месечна динамика и релативне малопродајне цене пољопривредних производа 1994–2003. Published in: Месечне агроекономске анализе (Monthly Agrieconomic Analyses) , Vol. 1, No. 10 (2004): pp. 341-350.

Bukvić, Rajko (2003): Finansijski položaj i efikasnost poslovanja poljoprivrede Srbije u tranziciji (1990–2002). Published in: Kompatibilnost agrarne politike Srbije i Crne Gore i zajedničke agrarne politike Evropske unije (Compatibility of Agrarian Policy of Serbia and Montenegro and Common Agrarian Policy of European Union), Beograd (2003): pp. 129-149.

Bukvić, Rajko (2003): Ekonomske slobode i ekonomski suverenitet u uslovima globalizacije – prilagođavanje ili potčinjavanje. Published in: Politika i slobode, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 2003 (2003): pp. 111-121.

Bukvić, Rajko (2002): Oblici konkurencije u prehrambenoj industriji Jugoslavije. Published in: Proizvodnja hrane – činilac regionalne integracije na Balkanu, Beograd, 2002 (9 December 2002): pp. 129-141.

Bukvić, Rajko (2002): Globalizacija, tržišna privreda i nacionalno makroekonomsko planiranje. Published in: Makroekonomsko planiranje i tranzicija (2002): pp. 350-364.

Bukvić, Rajko (2002): Primena klaster analize u istraživanju tržišnih struktura u jugoslovenskoj prehrambenoj industriji. Published in: Statistička revija (Statistical Review) , Vol. 51, No. 1–4 (2002): pp. 56-70.

Bukvić, Rajko (2002): Утврђивање типова тржишних структура у југословенској прехрамбеној индустрији. Published in: Zbornik radova Više poslovne škole u Novom Sadu No. 4 (2002): pp. 35-47.

Bukvić, Rajko (1999): Istraživanja tržišnih struktura u privredi druge Jugoslavije. Published in: Ekonomika , Vol. 35, No. 1–2 (409–410) (1999): pp. 4-16.

Bukvić, Rajko (1995): Tržišne strukture u industriji Srbije i problemi tranzicije. Published in: Zastoji u jugoslovenskoj tranziciji (Stagnancies in Yugoslav transition), Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd (1995): pp. 68-79.

Bukvić, Rajko (1995): Efikasnost društvenog, privatnog i mešovitog sektora industrije Srbije u 1994. godini. Published in: Ekonomika , Vol. 31, No. 9-10 (1995): pp. 47-52.

Bukvić, Rajko (1994): Proces svojinske transformacije u privredi Srbije i problem njegovog sagledavanja. Published in: Zbornik radova sa Naučnog skupa Institucionalna infrastruktura u tranziciji ka tržišnoj privredi, Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, 1994, str. 82–100. (1994): pp. 82-100.

Bukvić, Rajko and Aleksić, Dragan and Aničić, Jugoslav and Laketa, Marko and Todorić, Jovana and Zakić, Nebojša and Vuković, Darko and Miletić, Dalibor and Vukotić, Svetlana and Vukmirović, Dragan and Vukmirović, Jovanka and Majdarević, Aleksandra (2017): Национална економија. Published in: Географија Србије (Geography of Serbia) (2017): pp. 614-751.

Bukvić, Rajko and Ocić, Časlav (2010): Финансијализација као узрочник и мултипликатор кризе. Published in: Економска криза; порекло и исходи (Economic Crises: Origins and Outcomes), , Српска академија наука и уметности (Serbian Academy of Sciences and Arts), Београд, 2018. (2018): pp. 277-292.

Bukvić, Rajko and Pajović, Ivan (2017): Економски односи Србије и Румуније на почетку 21. века и могућности унапређења. Published in: Студије и истраживања ‒ Studii şi cercetări, Радови симпозијума „Банат – историја и мултикултуралност” ‒ Actele simpozionului „Banat ‒ istorie şi multiculturalitate”, Зрењанин 2016, Решица 2017 ‒ Zrenianin 2016, Reçiţa 2017, Издаваштво РДЕФВ ‒ Editura Fun (2017): pp. 403-424.

Bukvić, Rajko and Pavlović, Radica (2018): Динамички коефицијенти: нови приступ у анализи солвентности предузећа. Published in: 16th International Multidisciplinary Scientific Conference Eurobrand, November 2018, Zrenjanin, Serbia, TQM Center – Inventive Center, Zrenjanin, 2018 (2018): pp. 107-122.

Bukvić, Rajko and Pavlović, Radica (2014): Неокласична економска теорија и проблеми економског развоја. Published in: Економика (Ekonomika) , Vol. 60, No. 3 (2014): pp. 1-19.

Bukvić, Rajko and Petrović, Dragan (2022): Актуелно стање и перспективе текстилне индустрије у Србији. Published in: Србија у савременим геоекономским процесима (2022): pp. 349-361.

Bukvić, Rajko and Petrović, Dragan (2018): Геополитички аспекти стратешких коридора Србије. Published in: Tematski zbornik radova Koridori u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, ed. Slobodan Nešković, Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA B ; Travnik: Internacionalni univerzitet “Travnik”, Beograd, 2018. (2018): pp. 119-132.

Bukvić, Rajko and Rajnović, Ljilјana (2018): Треба ли компанијама управљати у интересу акционара? Published in: Korporativno upravljanje u Srbiji, Ekonomski fakultet u Beogradu, Beograd (2018): pp. 93-105.

Bukvić, Rajko and Vemić, Mirčeta (2016): Марковљеви ланци и проблем одређивања распореда слова на тастатури српске ћирилице. Published in: XLIII Симпозијум о операционим истраживањима, SYM-OP-IS 2016 Тара 21–24 септембар 2016, Београд, 2016 (2016): pp. 397-400.

E

Erić, Ognjen and Popović, Goran and Stanković, Dragan (2017): EVROINTEGRACIJE I MAKROEKONOMSKA POZICIJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA. Published in: Zbornik radova: Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama,Banja Luka: Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (15 February 2018): pp. 301-313.

P

Pavlović, Radica and Bukvić, Rajko (2020): Uticaj politike deviznog kursa na trgovinsku razmenu Republike Srbije u uslovima krize – trgovinskopravni i ekonomski aspect. Published in: Negatrend revija , Vol. 17, No. 4 (2020): pp. 77-93.

Petrović, Dragan and Bukvić, Rajko (2016): Компаративна анализа и могућности сарадње Републике Србије и Волго-Вјатског рејона Руске Федерације у области аграра. Published in: Jugoistočna Evropa i položaj Republike Srbije, Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti CESNA B, Beograd, 2016, str. 520 (2016): pp. 187-207.

Z

Zubovic, Jovan (2010): Razvoj privrede zasnovan na ulaganjima u ljudske resurse i stranim investicijama. Published in:

Zubović, Jovan and Jeločnik, Marko and Subić, Jonel (2010): Analiza HR indeksa u finansijskom sektoru Srbije. Published in: Industrija , Vol. 39, No. 1/2011 (February 2011): pp. 223-242.

This list was generated on Wed Jul 24 23:13:43 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.