Logo
Munich Personal RePEc Archive

Browse by Languages

Group by: Creators Name | Institution
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | K | L | M | O | P | S | T | U | Y | Ç | Ö
Number of items: 183.

A

ARSLAN, Yavuz and CERİTOĞLU, Evren and KANIK, Birol (2013): Nüfus Yapısındaki Değişimlerin Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri.

Acar, Mustafa and Arslaner, Ferhat (2006): Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Tarım İstatistikleri: Sorunlar, Öneriler. Published in: Proceedings of 15th Statistical Research Symposium , Vol. 15, No. ISSN 1306-6951 (May 2006): pp. 48-69.

Akduman, Gülbeniz and Yüksekbilgili, Zeki and Hatipoğlu, Zeynep (2014): Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 1-13.

Aktas, Erkan (2008): Zeytin Üretimindeki Gelişmeler ve Çanakkale. Published in: Canakkale-Küçükkuyu Değerleri Sempozyumu (20 August 2008)

Aktas, Erkan (2006): Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarlılığının Tahmini Üzerine Bir Çalışma. Published in: Turkish Journal of Agricultural Economics , Vol. 12, (2006): pp. 3-8.

Aktas, Erkan (2006): Küreselleşme, Yoksulluk ve Genetiği Değiştirilmiş Tarım Ürünleri. Published in: VII. National Congress of Agricultural Economics, University of Akdeniz , Vol. cilt 2, (2006): pp. 614-620.

Aktas, Erkan (2005): Dünya Transgenik Üretimindeki Gelişmeler ve Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Olası Bt Tohum Kullanımının Ekonomik Etkileri. Published in: Journal of Dunya Gida in Turkey , Vol. 2005-0, (2005): pp. 61-70.

Aktas, Erkan (2002): Bağcılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri. Published in: Journal of Dünya Gıda. , Vol. 2002-7, (2002)

Aktas, Erkan and Aka, Asiye and Demir, Murat Cem (2006): Türkiye’de Hemşehri Dernekleri ve Kırsal Dönüşüm. Published in: Turkish Journal of Agricultural Economics , Vol. 12, (2006): pp. 51-58.

Aktas, Erkan and Alioğlu, Osman and Vardar, Engin (2007): Bilişim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Öğrenimleri Üzerine Etkileri ve Bilişim Harcama Esnekliği: ÇOMÜ Biga İİBF Örneği.

Aktas, Erkan and BALKAN, BETÜL and KARAPINAR, KAYANUR (2008): Biga’da Bilisim Teknolojileri Kullanımının Öğrencilerin Basarı ve Harcama Düzeylerine Olası Etkileri. Published in: Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. Sayı:, No. Yıl: 5 (1 June 2009): pp. 39-48.

Aktas, Erkan and Tan, Sibel (2007): Tarım Politikasındaki Değişiklikler ve Bağcılık: Çanakkale ili Örneği. Published in: Canakkale İli Örneği. 2.Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu (17 August 2007): pp. 199-211.

Aktas, Erkan and Tuncer, İsmail and Aydın, Murat (2010): 1980 Sonrasi ekonomik krizlerin Turkie tarim sektoru uzerindeki etkileri. Published in: IX. Tarım Ekonomisi Kongresi. (21 September 2010)

Aktas, Erkan and Yurdakul, Oğuz (2005): Destekleme ve Teknoloji Politikalarının Çukurova Bölgesinde Mısır Tarımı Üzerine Etkisi. Published in: Journol of Agricultural Faculty, University of Cukurova , Vol. 20(2), (2005): pp. 19-28.

Aktas, Erkan and Yurdakul, Oğuz (2001): TÜRKİYE’DE UN SANAYİ SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ. Published in: University of Cukurova, Journal of Social Sciences. , Vol. 8, No. No:8. (2001)

Aktas, Erkan and İpek, Selçuk and Işık, Serkan (2009): Türkiye’de Tarım Sektöründe Kullanılan Mazota Yönelik Vergi ve Destekler. Published in: Tarım Ekonomisi Dergisi , Vol. 16, No. 2010 (5 March 2011): pp. 19-24.

Aktas, Yasar and Ocal Kara, Fatma and Demirdogen, Alper (2010): Asırı Sulamanın Toplumsal-Ekinsel Nedenlerinin Çözümlenmesi - Harran Ovası Örneği-. Published in:

Alayoglu, Nihat and Ozturk, Ali Osman and Babacan, Mehmet (2012): Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması. Published in: İş Ahlakı Dergisi (Turkish Journal of Business Ethics) , Vol. 5, No. 9 (May 2012): pp. 7-35.

Alemdar, Tuna (2010): 2001 ekonomik krizinin Türk tarımında toplam faktör verimliliği üzerindeki etkilerinin analizi. Published in: Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi , Vol. I, (22 September 2010): pp. 273-280.

Alemdar, Tuna (2008): Küresel değer zincirleri içerisinde Türk gıda sektörünün konumu. Published in: VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri , Vol. Gıda İ, (25 June 2008): pp. 35-45.

Alp, Esra and Kök, Recep and Başkol, Murat Ozan (2017): Türkiye Ekonomisinde Sürükleyici Endüstri Analizi:2002-2012 Karşılaştırması. Published in: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , Vol. 16, No. Cilt, 8, Sayı 16 (December 2017): pp. 211-241.

Altay, Bora and Korkut, Cem (2013): Kırım’ın Merkantilist Dönemde Karadeniz Ticaretindeki Yeri. Published in: Dünden Bugüne Karadeniz Havzasında Kültürel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği (16 June 2013): pp. 137-145.

Aras, Osman Nuri (2000): Türkiye'nin Kalkınma Sorunu ve Çözüm Noktasında Özel Finans Kurumları. Published in: Journal of Qafqaz University , Vol. 1, No. 3 (2000): pp. 93-110.

Aras, Osman Nuri and Erdoğan, Eren (2013): Türkiye'nin Komşu ve Çevre Ülkelerle Dış Ticaret Stratejisinin Bölgesel Stratejiler İçindeki Performansı. Published in: Journal of Qafqaz University , Vol. 2, No. 1 (2013): pp. 138-150.

Aras, Osman Nuri and Erdoğan, Eren and Kök, Rukiye (2014): Türkiye’de Uygulanan Orta Vadeli Programın Ödemeler Dengesi Tahminleri Doğrultusunda Performansının Analizi. Published in: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , Vol. 595, No. 51 (2014): pp. 7-24.

Aras, Osman Nuri and Öztürk, Mustafa (2011): Reel Ekonomiye Katkıları Bakımından katılım Bankalarının Kullandırdığı Fonların Analizi. Published in: Ekonomi Bilimleri Dergisi , Vol. 2, No. 3 (2011): pp. 167-179.

Aslan, Alper (2008): Türkiye’de Suç Oranları Sürekliliğinin Analizi.

Aslan, Alper (2008): Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Turizm İlişkisi Üzerine Ekonometrik Analiz. Forthcoming in: Erciyes Üniversitesi SBE Dergisi No. 24 (2008)

Aslan, Alper and Kaplan, Muhittin (2008): GUMRUK BIRLIGI’NIN FIRMA VERIMLILIK YAKINSAMASINA ETKISI.

Aslan, Alper and Kula, Ferit (2008): Türkiye İmalat Sanayinde Fiyat-Maliyet Marjları: Dönemler ve Sektörler İtibariyle Karsılastırmalı Bir Analiz. Forthcoming in: İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ , Vol. Bahar, No. 13 (2008)

B

Bagis, Bilal (2018): Yerelden Kalkınmayı Yeniden Düşünmek.

Bayazitli, Ercan and Yayla, Hilmi Erdogan and Gurel, Eymen (2006): Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Published in: Muhasebe ve Denetime Bakış , Vol. 6, No. 20 (October 2006): pp. 1-13.

Bilge, Semih and Celikay, Ferdi (2008): Avrupa Birliği Bütçe Harcamaları ve 2007–2010 Dönemi AB Bütçe Harcamalarının Analizi. Published in: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , Vol. 12, No. 1 (30 January 2010): pp. 1-28.

Bilge, Semih and Celikay, Ferdi (2008): Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi. Published in: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi No. 28 (December 2010): pp. 213-226.

Bilge, Semih and Celikay, Ferdi (2007): Avrupa Birliği Bütçesinin Geleceği:Bütçe Revizyon Çalışmaları. Published in: Maliye Dergisi No. 157 (30 December 2009): pp. 150-165.

Bilgili, Faik (1999): Yeni Klasik kurama göre bütçe politikalarının değerlendirilmesi. Published in: The Papers of IVth National Conference on Econometrics and Statistics held by Marmara University, Belek (1999) 551-571. , Vol. 1, No. 1 (1999): pp. 551-571.

Bilgili, Faik (2017): Piyasa ekonomisine geçiş süreci ve sonrasında Türkiye'de GINI katsayılarının analizi: Alternatif GINI formülü yaklaşımı.

Bilgili, Faik (2002): VAR, ARIMA, Üstsel Düzleme, Karma ve İlave-Faktör Yöntemlerinin Özel Tüketim Harcamalarına ait Ex Post Öngörü Başarılarının Karşılaştırılması. Published in: Dokuz Eylül University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Journal , Vol. 17, No. 1 : pp. 185-211.

Bilgili, Faik (2001): ARIMA ve VAR Modellerinin Tahmin Başarılarının Karşılaştırılması. Published in: Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erciyes University No. 17 (2001): pp. 37-53.

Bilgili, Faik (1999): Türkiye'de bütçe açıklarının makro ekonomik sonuçları. Published in: Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erciyes University No. 15 (1999): pp. 153-169.

Bilgili, Faik (1993): Arz iktisadı yaklaşımında nisbi fiyatların etkisi ve Keynezyen sisteme getirilen eleştiriler. Published in: Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erciyes University No. 10 (1993): pp. 183-197.

Bilgili, Faik and Bilgili, Emine (1998): Bütçe açığının cari işlemler üzerindeki etkileri: Teori ve uygulama. Published in: İktisat, İşletme ve Finans, 146. sayının eki , Vol. 13, No. 146 (May 1998): pp. 4-16.

Bilgin, Cevat (2018): Uluslararası Ticarette Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliği Sorunu: Türkiye için Zaman Serisi Analizi. Published in: Academic Review of Humanities and Social Sciences , Vol. 1, No. 1 (4 April 0001)

Bilgin, Cevat and Sahbaz, Ahmet (2009): Türkiye’de Büyüme ve İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Published in: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 8, No. 1 (2009): pp. 177-198.

Binici, Mahir and Köksal, Bülent (2012): Türkiye'de Aşırı Kredi Genişlemeleri ve Belirleyicileri.

Bulut, Mehmet and Korkut, Cem (2016): Finansal İstikrar ve Para Vakıfları Etkisi: Rumeli Para Vakıfları Örnekleri. Published in: Journal of Islamic Economics and Finance - İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi , Vol. 2, No. 1 (1 June 2016): pp. 55-76.

Bulut, Mustafa and Karasoy, Hatice Gökçe (2016): Para Politikası Belirsizliği Altında Aktarım Mekanizması: Türkiye Örneği.

Bülent, Köksal and Abdülkadir, Civan (2009): Nükleer Enerji Sahibi Olma Kararını Etkileyen Faktörler ve Türkiye için Tahminler. Published in: ULUSLARARASI İLİŞKİLER , Vol. 6, No. 24 (2009): pp. 117-140.

C

CALISKAN, Ozgur (2011): Eski ve Yeni Bölgeselleşme Olguları: Karşılaştırmalı Bir Analiz.

CALISKAN, Ozgur (2011): Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği'nin Yeni Kurumsal Yapısı.

Cakir, Murat (2005): Firma Başarısızlığının Dinamiklerinin Belirlenmesinde Makina Öğrenmesi Teknikleri: Ampirik Uygulamalar ve Karşılaştırmalı Analiz.

Celikay, Ferdi and Gumus, Erdal (2011): Sağlıkta Dönüşümün Ampirik Analizi. Published in: Ankara University Journal of the Faculty of Political Science , Vol. 66, No. 3 (2011): pp. 55-92.

Celikay, Ferdi and Gumus, Erdal (2009): Türkiye'de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı. Published in: Eskişehir Osmangazi University Journal of Social Sciences , Vol. 11, No. 1 (2010): pp. 177-216.

Cevik, Emrah Ismail (2012): İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda etkin piyasa hipotezinin uzun hafıza modelleri ile analizi: sektörel bazda bir inceleme. Published in: Journal of Yasar University , Vol. 7, No. 26 (2012): pp. 4437-4454.

Cevik, Emrah Ismail and Pekkaya, Mehmet (2007): SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ. Published in: Dokuz Eylül İİBF Dergisi , Vol. 2, No. 22 (2007): pp. 49-66.

Cevik, Emrah Ismail and Topaloğlu, Gültekin (2014): Volatilitede uzun hafıza ve yapısal kırılma: Borsa Istanbul örneği. Published in: Balkan Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 3, No. 6 (2014): pp. 40-55.

Cirpici, Yasemin and Unal, Umut (2011): Türkiye-AB İlişkilerinin Dünü Bugünü. Published in:

Coskun, Yener (2011): Does Power of Political Economy and Regulation Make Istanbul a Financial Center? (Ekonomi Politik ve Düzenlemenin Gücü Istanbul’u Finans Merkezi Yapabilir Mi?). Published in: Mulkiyeliler Birligi , Vol. Public, No. in, Memory of Bilsay Kuruc, Eds. Sahinkaya, Serdar and Ertugrul, N.Ilter, (1 November 2011): pp. 525-576.

Coskun, Yener (2010): Küresel Kriz Dersleri Işığında Aracı Kurumlarda Finansal Dayanıklılığı Artıran Düzenlemelerin Gözden Geçirilmesi. Published in: EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ , Vol. Sayı 2, No. Cilt 2 (15 November 2010): pp. 157-165.

Coskun, Yener (2010): Global Financial Crisis and Mortgage Finance and Valuation Problems: An Assesment of the US and Turkish Mortgage Systems. Published in: TMMOB Harita ve Kadastro Muhendisleri Odası Odası Istanbul Subesi Yayını (15 September 2010): pp. 223-249.

Coskun, Yener (2010): Aracı Kurumların Risk Haritası (Risk Maps of Securities Firms). Published in: Sermaye Piyasası Dergisi , Vol. 3, No. 1 (July 2010): pp. 52-74.

Coskun, Yener (2010): Global Financial Crisis, Problems in Official Discipline and Designing Optimal Official Discipline Framework (Küresel Kriz, Resmi Disiplin Sorunları ve Optimal Resmi Disiplin Sisteminin Tasarımı). Published in: Kocaeli Barosu Dergisi No. 2 : pp. 37-47.

Coskun, Yener (2010): Bay Ponzi’den Bay Madoff’a Ponzi Finansman (Ponzi Finance from Mr. Ponzi to Mr. Madoff). Published in: Sermaye Piyasası Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2010): pp. 10-13.

Coskun, Yener and Kayacan, Murad (2011): Küresel Kriz ve Finansal Aracılarda Risk Yönetimi: Beyaz Sayfa Mı? (Global Financial Crisis and Risk Management in Financial Intermediaries: Is It White Page?).

Cömertler, Necmiye and Kar, Muhsin (2007): Türkiye’de Suç Oranının Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Yatay Kesit Analizi. Published in: Journal of the Faculty of Political Sciences Ankara University , Vol. 62, No. 2 (2007): pp. 37-57.

D

Dalgıç, Başak and Fazlıoğlu, Burcu and Varol İyidoğan, Pelin (2016): Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kadın İstihdamını Artırır mı? Türkiye’de Hizmetler Sektörüne Yakından Bakış.

Demir, Caner and Yurteri, Begüm and Türkcan, Burcu (2013): Yeniliklerin Dış Ticarete Etkileri Üzerine Mekansal Ekonometrik Bir Analiz: 2002-2009 Türkiye Örneği. Published in: Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma Arayışları (13 June 2013): pp. 71-81.

Demircioğlu, Emre Can (2014): Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 52-69.

Demircioğlu Sarı, Azra (2014): Sürdürülebilir Katma Değer Yaklaşımı ile Sürdürülebilirlik Ölçümü. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 38-51.

Demirdöğen, Alper (2011): Tarımsal Korumacılık, Korumacılığın Ölçümü ve Türkiye.

Demirel, Baki (2015): Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riski ve Modellenmesi.

Dinçer, Gönül and Muratoğlu, Yusuf (2014): Türkiye’den Oecd Ülkelerine Gerçekleşen Göçün Çekim Modeli İle Analizi. Forthcoming in: Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı

Dinçer, Gönül and Çakmak, Umut (2008): GATS Çerçevesinde “Gerçek Kişilerin Geçici Hareketliliğinin Liberalizasyonu” Üzerine Bir Değerlendirme. Published in: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , Vol. 4, No. 63 (October 2008): pp. 135-154.

Dogru, Bulent (2013): Arrow’un İmkânsızlık Teoremi İle Kafkasya’daki Sorunların Analizi.

Dogru, Bülent and Recepoglu, Mursit (2013): TÜRKİYE’DE HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU ARASINDA DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN EŞ BÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ.

Dumludag, Devrim (2004): Küreselleşmeyi “Büyük Dönüşüm” Üzerinden Okumak. Published in: Marmara Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , Vol. 1, No. 19 (June 2004): pp. 121-136.

dogru, bulent (2012): MERKEZ BANKASI POLİTİKALARININ FİYAT İSTİKRARI VE DİĞER İKTİSADİ OLGULAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ ÖRNEĞİ.

E

ERMİŞOĞLU, ERGUN and KANIK, BİROL (2013): Türkiye Ekonomik Politika Belirsizliği Endeksi.

Ebghaei, Felor (2015): Yabancı İştirakli Firmaların İhracat Yöneliminin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dikey Yayılmaları Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Örneği.

Ebghaei, Felor (2014): Para ve Maliye Politikasının Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye için Ekonometrik bir Analiz.

Ebghaei, Felor (2013): Türkiye’de Kamu Yatırım Harcamalarının Özel Sektör Yatırım Üzerindeki Etkisi.

Ebghaei, Felor and Akkoyunlu Wigley, Arzu (2015): Yabancı İştirakli Firmaların İhracat Yöneliminin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Dikey Yayılmaları Üzerindeki Etkileri: Türkiye İmalat Sanayi Örneği.

Ekizceleroglu, Caner (2015): Balonun İçinden.

Ekizceleroglu, Caner (2011): Türkiye’de Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Yoğun Malların Dış Ticareti (1969-2009). Published in: Marmara University Journal of Faculty of Economic and Administrative Sciences , Vol. XXX, No. I (1 June 2011): pp. 209-228.

Erdogdu, Oya Safinaz (2007): Özel Sektör Tasarruflarında Mali Politika Etkileri.

Ertürk, Mevlüde (2016): Çevre Kirliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Veri Görselleştirme Kullanarak Karşılaştırılması.

erdogdu, oya (2006): Tüketim ve Kamu Harcamaları: VECM modeli. Published in: İktisat,işletme ve finans No. 255 (June 2007): pp. 63-73.

G

Gumus, Erdal (2008): Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Değerlendirilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının Finansal Geleceği. Published in: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi , Vol. 45, No. 517 (2008): pp. 23-42.

Gunes, Cihan (2017): Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Sendikacılık Faaliyetleri (1963-1983).

Göcen, Serdar (2015): F. A. Hayek'in Bilgisizlik Teorisi Çerçevesinde Piyasa, Denge ve Planlama. Published in: Suleyman Demirel University , Vol. 20, No. 3 (2015): pp. 385-404.

Güneş Ertuna, Derya and Ertuna, Erdem (2015): Yıldırma (Mobbing): Kuramsal Bir Çerçeve. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 127-138.

H

HALICIOGLU, Ferda (2008): Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türkiye.

HALICIOGLU, Ferda (2008): Euro 2008’i Neden İspanya kazandı ?

Halicioglu, Ferda (2011): Dünya’da ve Türkiye’de İktisat Bölümleri ve İktisatçılar Sıralaması.

K

KARGI, Bilal (2014): Zaman-Mekan Sıkışması Boyutuyla Bilimde Dönüşümler ve Sosyal Teoride Küreselleşme ve Ulus-Devlet. Published in: Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi , Vol. 5, No. 10 (1 July 2014): pp. 219-237.

KARGI, Bilal (2014): Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye'nin Kredi Notu Üzerine Bir İnceleme (1998-2013). Published in: The Journal of Academic Social Science Studies , Vol. 7, No. 1 (March 2014): pp. 351-370.

KARGI, Bilal (2014): Türkiye Ekonomisinde Sürekli Gelir Hipotezine İlişkin Kanıtlar: Zaman Serileri Analizi (2004-2012). Published in: Akademik Bakış , Vol. 42, No. 1 (February 2014): pp. 1-17.

KARGI, Bilal (2013): Ücret Yapışkanlığı Hipotezi'nin Test Edilmesi: Türkiye'de Asgari Ücret ve Büyüme Üzerine Zaman Serileri Analizi (2005-2012). Published in: Çalışma ve Toplum , Vol. 37, No. 2 (April 2013): pp. 183-210.

KARGI, Bilal (2013): Bütçe Büyüklükleri/Performansı ve Büyüme Verileri: Türkiye Üzerine (2000:01-2012.03) Zaman Serileri Analizi. Published in: The Journal of Academic Social Science Studies , Vol. 6, No. 4 (April 2013): pp. 863-893.

KARGI, Bilal (2013): Konut Piyasası ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (2000-2012). Published in: International Journal of Human Sciences , Vol. 10, No. 1 (February 2013): pp. 897-926.

KARGI, Bilal (2012): İnsan Düşüncesinde İktisadi Alanın (Yeniden) Yapılanması Üzerine Spekülasyonlar. Published in: Gümüşhane Üniversitesi SBE Dergisi , Vol. 3, No. 6 (June 2012): pp. 8-40.

KOC, Umit and SAHIN, Hasan (2014): Parasal Aktarım Mekanizması: Firma Bilanço Kanalı ve Türkiye. Published in: Ege Akademik Bakış , Vol. 15, No. 1 (January 2015): pp. 19-26.

Kalyoncu, Kahraman (2009): Gida harcamalar inin gelir içindeki payi yönünden satin alma gücünün değerlendirilmesi: Türkiye’nin bölgeselleştirilmiş illeri bazinda bir değerlendirme. Published in: Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. 2, (June 2009): pp. 18-26.

Kaplanhan, Fatih and Korkut, Cem (2014): Merkezi Yönetimin Vergi Gelirlerini Yerel Yönetimlere Dağıtımı (Küreyerelleşme). Published in: International Conference on Eurasian Economies 2014 - Conference Book (9 October 2014): pp. 717-725.

Karagol, Erdal and Erbaykal, Erman and Ertugrul, Hasan Murat (2007): TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME İLE ELEKTRİK TÜKETİMİ İLİŞKİSİ: SINIR TESTİ YAKLAŞIMI. Published in: Doğuş Üniversitesi Dergisi , Vol. 1, No. 8 (3 March 2007): pp. 72-80.

Karluk, S. Rıdvan and Unal, Umut (2017): Türkiye Ekonomisinde Yoksulluk, Yolsuzluk ve Gelir Dağılımı İlişkisi. Forthcoming in:

Kazancı, Fatih (2018): Türkiye'de Faizsiz Bankacılık Prensiplerine Uygun Teverruk Pazarı: Ürün İhtisas Borsası. Published in: Journal of Islamic Economics and Finance , Vol. 4(1), No. 2018 4(1) (June 2018): pp. 17-47.

Kazancı, Fatih (2016): Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam Ekonomisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Published in: İnternational Journal of Islamic Economics and Finance Studies , Vol. 2, No. 3 (November 2016): pp. 161-178.

Keskin, Hidayet and Sungur, Onur (2010): Bölgesel Politika Ekseninde Yaşanan Dönüşüm: Türkiye’de Kalkınma Planlarında Bölgesel Politikaların Değişimi. Published in: SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 21, (May 2010): pp. 271-293.

Kibritçioğlu, Aykut (2013): Türkiye'nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012'de Ne Kadar Büyüdü? Published in: İktisat ve Toplum Dergisi , Vol. 3, No. 33-34 (17 July 2013): pp. 7-17.

Kibritçioğlu, Aykut (2012): Küresel Ekonomi ve Türkiye Açısından G20'nin Bugünü ve Geleceği. Published in: ResearchTurkey , Vol. 4, No. I (18 June 2012): pp. 26-34.

Kibritçioğlu, Aykut (2011): Avro Bölgesi Ülkelerindeki Güncel Borç Krizi. Published in: İktisat ve Toplum Dergisi No. 10 (25 August 2011): pp. 30-41.

Kibritçioğlu, Aykut (2011): 2006-2011 Küresel Ekonomik Krizinin Bileşenleri ve Karmaşıklığı. Published in: İktisat ve Toplum Dergisi No. 9 (28 July 2011): pp. 30-34.

Kibritçioğlu, Aykut (2010): Küresel Finans Krizinin Türkiye'ye Etkileri.

Kibritçioğlu, Aykut (2007): Türkiye’deki Hükümetlerin Makroekonomik Performanslarının Bir Karşılaştırması, 1987-2007.

Kibritçioğlu, Aykut (1996): Friedrich List'in Bebek Endüstriler Tezi. Published in: Uluslararası (Makro)İktisat (1996): pp. 49-83.

Kibritçioğlu, Aykut (1994): Adam Smith'in "Uluslararası İktisat Kuramı"na Katkıları Hakkında. Published in: Uluslararası (Makro)İktisat (1996): pp. 31-38.

Koc, Umit and Erdogdu, Oya Safinaz (2005): Türk Telekom A.Ş.’nin Özelleştirilmesi: Oyun Teorisi Perspektifinden Bir Değerlendirme.

Korap, Levent (2010): OECD ülkeleri için ekonomik yakınsama öngörüsünün zaman serisi panel birim kök yöntemleri ile sınanması. Published in: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 2010, No. 1 (2010): pp. 189-206.

Korkut, Cem and Bulut, Mehmet (2017): XV. ve XIX. Yüzyıllar Arasında Osmanlı Para Vakıfları ve Modern Finans Kurumlarının Karşılaştırılması. Published in: ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 2017, No. 2 (31 December 2017): pp. 167-194.

Korkut, Cem and Kar, Muhsin (2018): İnsani Finans ve Değerler. Published in: Kurumlarda Değerler (July 2018): pp. 179-197.

Kula, Ferit and Aslan, Alper (2008): Turkiye’nin ortadogu’da ekonomik gelecegi: Turkiye’nin ihracat potansiyeline yonelik ampirik bir analiz. Published in: Turkiye'nin Jeoekonomisi ve Jeopolitikasi

Küçüközkan, Yasemin (2015): Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 86-115.

Küçüközkan, Yasemin (2014): Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi , Vol. 1, No. 1 (January 2015): pp. 14-37.

L

Levent, Korap (2009): Enflasyon ve enflasyon belirsizliği ilişkisi için G7 ekonomileri üzerine bir inceleme. Published in: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. 8, No. 2 (2009): pp. 503-523.

Levent, Korap (2009): Parasal büyüme ve tüketici enflasyonu değişim oranı arasındaki nedensellik ilişkisi üzerine bir deneme: Türkiye örneği. Published in: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi , Vol. 9, (2009): pp. 56-74.

Levent, Korap (2009): Türkiye ekonomisinde enflasyon ve reel milli gelir arasındaki çevrimsellik ilişkisi üzerine bir inceleme. Published in: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Vol. 23, No. 4 (2009): pp. 149-160.

M

Murat, Karaoz and Murat Ali, Dulupcu and Mesut, Albeni and Hakan, Demirgil and Onur, Sungur (2012): İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği. Published in: Global Journal of Economics and Business Studies , Vol. 1, No. 1 (June 2012): pp. 13-21.

Mutlu, Seval and Aktas, Erkan and KARAHAN UYSAL, Özlem (2004): Akdeniz Bölgesi ve Başlıca Tüketim Merkezlerinde Yaş Meyve ve Sebze Perakende Fiyatları Arasındaki İlişkiler: Pazar Entegrasyonunun Testi. Published in: VI. National Congress of Agricultural Economics (September 2004): pp. 323-332.

O

Omay, Tolga Omay and Hasanov, Mubariz (2006): Türkiye için reaksiyon fonksiyonunun doğrusal olmayan modelle tahmin edilmesi.

Onur, Sungur and Hidayet, Keskin (2009): Coğrafi Yakınlık 'Hala' Önemli mi ? Mekansal İnovasyon Modellerinden Çok-Yerelli Bilgi Dinamiklerine Dönüşüm. Published in: Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi , Vol. 1, No. 2 (2009): pp. 107-131.

Ozbugday, Fatih Cemil (2019): Kültür ve Ekonomik Başarı.

Ozturk, Ilhan (2006): Dünya Bankası Politikaları. Published in: Sosyal Bilimler Dergisi , Vol. vol.3, No. No.1 (June 2006): pp. 36-53.

Ozturk, Ilhan and Acaravcı, Ali (2006): The effects of exchange rate volatility on the turkish export: an empirical investigation. Published in: Review of Social, Economic and Business Studies , Vol. Vol.2, No. Fall 2002-2003 (2002): pp. 197-206.

P

Pişkin, Erhan (2017): Türkiye İhracatının Ölüm-Kalım Meselesi.

Pişkin, Fatih (2017): Kamuda Yenilik: İstanbul’daki Kamu Kurumları Üzerinden Bir Araştırma. Published in: Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , Vol. 48, No. 12 (July 2017): pp. 55-79.

Pişkin, Fatih (2016): Türk Bankacılık Sektörü Tarafından Alınan Sendikasyon Kredilerinde Spreadi Belirleyen Faktörler. Published in: İktisat Fakültesi Mecmuası , Vol. 2016/2, No. 66 (1 December 2016): pp. 113-158.

Polatkan, Tugba and Arslaner, Ferhat (2009): Bileşik Endeksle Tarım Sektörünün Gelişim Düzeyinin AB Ülkeleri Karşılaştırmalı Ölçümü. Published in: Proceedings of 18th Statistical Research Symposium , Vol. 18, No. 3366 (February 2009): pp. 1-14.

S

Saatci, Mustafa and Aslan, Alper (2007): TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE İTHALATIN PİYASAYI DİSİPLİNE ETME HİPOTEZİNİN TESTİ: PANEL VERi YAKLASIMI. Published in: Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi , Vol. Temmuz, No. 29 (2007): pp. 1-13.

Sahbaz, A (2011): Cari İşlem Açıklarının Sürdürülebilirliği: 2001-2011 Türkiye Örneği. Published in: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 20, No. 3 (15 December 2011): pp. 417-432.

Sakarya, Burchan (2014): Türk Bankacılık Sektöründe Yurtdışı Borçlanma ve Küresel Likidite. Forthcoming in: Ekonomik Yaklaşım

Sakarya, Burchan (2008): Değişen Küresel Finansal Yapı ve 2007 Yılı Dalgalanmaları. Published in: BDDK Çalışma Tebliği No. 02/2008 (April 2008)

Sakarya, Burchan and Kaya, Yasemin (2013): Katılım Bankaları Mevduat Bankalarından Farklı mı Çalışıyor. Forthcoming in: Ekonomik Yaklaşım

Sarıbaş, Hakan (2007): Kantian Altruism in Economics and Ibn Khaldun. Published in: Book: Büyüme Maceramız: Yetişebiliyor muyuz? (February 2008): pp. 95-120.

Soyak, Alkan (2003): Türkiye'de İktisadi Planlama: Devlet Planlama Teşkilatına İhtiyaç Var mı? Published in: Journal of Doğuş University , Vol. 4, No. 2 (July 2003): pp. 167-182.

Soyak, Alkan (2003): Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum. Published in: Finans & Politik ve Ekonomik Yorumlar No. 256 (2003): pp. 74-87.

Soyak, Alkan and Bahçekapılı, Cengiz (1998): Economic Crises and IMF’s Economic Policies: The Reflections on a Quarterly Publication of IMF and World Bank “Finance and Development. Published in: İktisat, İşletme ve Finans Dergisi No. 144 (1998): pp. 48-61.

Soyak, Alkan and Eroğlu, Nadir (2008): Türkiye’nin kalkinma anlayisinin dönüsümünde IMF-dünya bankasi yapisal uyum politikalarinin rolü. Published in: Proceedings of international symposium on globalization, democratization, and turkey

Soyak, Alkan and Nesirova, Zenfira (2003): KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE IMF POLİTİKALARININ SONUÇLARI: AZERBAYCAN DENEYİMİ. Published in: CAUCASUS AND CENTRAL ASIA IN THE GLOBALIZATION PROCESS INTERNATIONAL CONFERENCE, Baku 11-13 May 2003 (13 May 2003): pp. 14-20.

Suleymanov, Elchin and Hasanov, Fakhri and Nuri Aras, Osman (2013): Trans Anadolu Dogal Gaz Boru Hattı Projesinin Ekonomik ve Stratejik Beklentileri. Published in:

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2013): İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma: Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları.

Sungur, Onur and Dulupçu, Murat Ali (2012): Türkiye’de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı. Published in: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 5, No. 8 (June 2013): pp. 1-25.

Sungur, Onur and Keskin, Hidayet (2012): Bölgesel İnovasyon Sistemleri: Başarı Koşulları ve Politika Çıkarımları. Published in: Global Journal of Economics and Business Studies , Vol. 1, No. 2 (December 2012): pp. 20-31.

SÖNMEZ, ALPER and PAMUKÇU, MEHMET TEOMAN (2011): Türkiye Otomotiv Sektöründe Çokuluslu Şirketler Aracılığıyla Ana Sanayiden Yan Sanayiye Yapılan Bilgi ve Teknoloji Transferinin Analizi. Published in: : pp. 1-151.

Söylemez, Arif Orçun and Yılmaz, Ahmet (2012): Türkiye Ekonomisinde Finansal Serbestleşme Döneminde Uluslararası Sermaye Girişi - Büyüme İlişkisi. Published in: İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (Journal of Economic and Administrative Sciences) , Vol. 33, No. 2 (December 2012): pp. 47-66.

T

TOPRAK, METIN (2001): Yükselen Piyasalarda Finansal Kriz. Published in: yeni turkiye No. 42 (2001): pp. 854-889.

TUNCEL, Cem Okan (2012): Finansal Liberalizasyon ve Küresel Krizin Yapısal Nedenleri: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Dersler.

Tonus, Özgür (2007): Gümrük Birliği sonrasında Türkiye'de dışa açıklık ve sanayileşme. Published in: Dumlupınar Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi No. 17 (April 2007): pp. 193-214.

Tonus, Özgür and Baykal, Sanem (2003): Avrupa Birliği Anayasa Taslağı Üzerine Değerlendirmeler. Published in: Anadolu Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , Vol. XIX, No. 1-2 (2003): pp. 115-132.

Tonus, Özgür and Karluk, Rıdvan (2000): Helsinki Zirvesi sonrası Türkiyenin Avrupa Birliğine tam üyeliği. Published in: Anadolu Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi , Vol. XX, No. Prof. Dr. Guneri Ergulen hatirasina (2000): pp. 205-221.

Tonus, özgür (2005): Genişleyen Avrupa Birliği’nin enerji politikaları kapsamında Türkiye’nin yeri ve önemi. Published in: Journal of Economy, Business and Finance , Vol. 20, No. 234 (September 2005): pp. 50-62.

Tunç, Süleyman (2015): Türkiye’de Tüketici Haklarının Gelişimi Ve Hak Arama Yolu Olarak İnternet. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 70-85.

Turan, Güngör (2016): Türkiye'de Yüksek Öğretim ve Ekonomik Büyüme. Published in: Çimento İşveren Dergisi , Vol. 30, No. 1 (January 2016): pp. 8-17.

Turan, Güngör (2015): Türkiye'de Büyüme ve İşsizlik. Published in: Çimento İşveren Dergisi , Vol. 29, No. 4 (June 2015): pp. 10-17.

Türkcan, Kemal and Pişkin, Erhan (2014): Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin İhracat Dinamiğine Etkisi: Yaygın ve Yoğun Ticaret.

toprak, metin (2002): Türk Ekonomisinde Modernleşme Krizleri: Menderes Dönemi ve Planlı Dönem Ekonomik Krizleri. Published in: Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları III , Vol. 45, No. 2002/45 (2002): pp. 557-576.

toprak, metin (2002): Osmanlıdan Devreden Kriz Potansiyeli ve Tek Parti Dönemi Ekonomik Krizleri. Published in: Yeni Türkiye: Türkler , Vol. 17, (2002): pp. 598-614.

toprak, metin (2001): Türkiye'nin Ekonomi-Politiği ve Mali Krizler. Published in: Yeni Türkiye No. 42 (2001): pp. 1423-1479.

U

Ugurlu, Erginbay (2009): Sosyal Hesaplar Matrisi (SHM) Üzerine Bir Araştırma. Published in: www.makalem.com (2010): pp. 1-25.

Ugurlu, Erginbay and Ünsal, Aydın (2009): Ham Petrol İthalatı ve Ekonomik Büyüme: Türkiye.

Unal, Umut (2018): Sahra Altı Afrika Ülkelerinde Yoksulluğun Doğası ve Sebepleri Üzerine. Published in:

Unal, Umut (2015): Özal Dönemi Ekonomisine Genel Bir Bakış. Published in:

Y

YENER GÖK, ZEYNEP (2018): Yeni Parasalcılık: Bir Yazın Taraması.

Yalcintas, Altug (2012): İktisat doga bilimlerinin Mekke’si mi oluyor?: Toplumsal ve doga bilimleri iliskisi uzerine bir atıf analizi. Published in: Darwin ve Evrimsel Iktisat (2010): pp. 85-100.

Yener, Coskun (2012): Financial Failures and Risk Management. Published in: Sermaye Piyasası Dergisi 10 (2): 100-109. , Vol. 2, No. 10 (2) (8 August 2012): pp. 100-109.

Yildirim, Ramazan and Ilhan, Bilal (2018): Fıkhi Filtreleme Metodolojisi - Yeni Bir Fıkhi Yaklaşım. Published in: International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , Vol. 4, No. 3 (November 2018): pp. 83-101.

Yilmaz, Kamil (2000): Türk telekomünikasyon sektöründe reform: Özelleştirme, düzenleme ve serbestleşme.

Yıldırım, Durmuş Çağrı and Çevik, Emrah İsmail (2017): Finansal Dışa Açıklık İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testi. Published in: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , Vol. 625, No. 54 (March 2017): pp. 41-51.

Yıldırım, Mustafa (2015): Yerel Yönetimlerde Değişim Yönetimi. Published in: Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) , Vol. 1, No. 2 (2015): pp. 116-126.

Yılmaz, Engin (2018): Vergi gelirlerinin tahminlenmesine yönelik ekonometrik model. Published in: VERGİ DÜNYASI , Vol. 38, No. 449 (1 January 2019): pp. 38-47.

yılmaz, Engin (2018): Türk Bankacılık Sektöründe Krediler ile Mevduatlar Arasındaki Açığın Kaynağı Nedir ? Published in: VERGİ DÜNYASI , Vol. 445, No. Eylül 2018 (1 September 2018): pp. 23-30.

Ç

Çokgezen, Murat (2011): Türkiye’de devletin eğitime müdahalesi: Piyasa ve devletin başarısızlıkları.

Ö

Özdes, Aysel and Aktas, Erkan and Koc, Ali (1999): Konsantre Meyve Suyu Talebinin “Tobit” Modeli Ile Analizi. Published in: Tr. Journal of Agriculture and Forestry , Vol. 23, (1999): pp. 493-499.

This list was generated on Mon Dec 11 02:17:16 2023 CET.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.