Logo
Munich Personal RePEc Archive

Items where Subject is "K23 - Regulated Industries and Administrative Law"

Group by: Creators Name | Language
Number of items at this level: 221.

Arabic

Abozaid, Abdulazeem (2013): الأزمة المعرفية للاقتصاد الإسلامي تشخيص حالة التمويل الإسلامي. Published in: Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics , Vol. 26, (2013): pp. 75-103.

Bulgarian

Andreeva, Andriyana and Danev, Vladimir (2022): Правонарушения на студенти в сферата на висшето образование. Published in: 15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи (2022): pp. 96-110.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2018): Трудовоправните и административноправни аспекти в процедурите за хабилитация на академичния състав в Република България. Published in: Икономически и социални алтернативи No. 3 (2018): pp. 137-150.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2021): Договорът за управление с ректорите на държавните висши училища. Published in: Норма No. 8 (2021): pp. 76-103.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на контрола на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, в контекста на гаранциите за изплащане на трудовото възнаграждение. Published in: Годишник на БСУ , Vol. XL, (2019): 243  -258.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Aleksandrova, Nedyalka (2019): Правни и икономически аспекти на контрола върху стопанската дейност на държавните висши училища. Published in: Икономически и социални алтернативи No. 4 (2019): pp. 74-85.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Darina and Dimitrova, Diana (2018): Специфика в правния режим на обществените поръчки, провеждани от висшите училища в България. Published in: Известия , Vol. 62, No. 1 (2018): pp. 58-73.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2020): Нова правна рамка за административно сътрудничество между държавите-членки на ЕС за повишаване на защитата на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 46-55.

Andreeva, Andriyana and Dimitrova, Diana (2017): Контрол за спазване реда при провеждане на обществени поръчки в Р България. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2017): pp. 14-19.

Andreeva, Andriyana and Kuyumdjiev, Ivan and Dimitrova, Diana (2022): Дигиталните административни услуги, предоставяни от висшите училища на студентите – предизвикателства и добри практики на ИУ – Варна. Published in: 15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи (2022): pp. 111-122.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2019): Специфики на трудовата дейност на чужденците в сферата на туризма в България. Published in: Бизнес и право (Business and law) No. 3 (2019): pp. 15-41.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2021): Основи на публичното право. Published in: Наука и икономика (2021): pp. 1-308.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina and Dimitrova, Diana and Tsvetkovska, Milena and Vladova-Ivanova, Violeta and Mateeva, Zhivka (2023): Специалност „Съдебна администрация“ професия с много възможности. Published in: Кратък наръчник за кандидатстване в специалност „Съдебна администрация“ в Икономически университет – Варна (2023): pp. 1-31.

Dimitrova, Darina (2023): За образователната подготовка на съдебните служители. Published in: Сборник научни изследвания от Юбилейна международна научна конференция „Развитие на съвременното право – между установените традиции и желаната бъдеща реалност“ , Vol. 2, (2023): pp. 493-501.

Dimitrova, Darina (2020): Нови моменти в административния контрол върху дейността на висшите училища. Published in: Общество и право No. 4 (2020): pp. 73-84.

Dimitrova, Darina (2021): Областният управител като представител на централната изпълнителна власт. Published in: Издателски център на ВСУ „Черноризец Храбър“ - Варна (2021): pp. 1-183.

Dimitrova, Darina (2021): Съветът на настоятелите като специфичен орган на държавно висше училище. Published in: Общество и право No. 2 (2021): pp. 52-64.

Dimitrova, Darina (2021): За някои основни смислови различия между терминологичните понятия „придобиване на научни степени“ и „заемане на академични длъжности“. Published in: Норма No. 5 (2021): pp. 47-70.

Dimitrova, Darina (2021): Исторически традиции на контрола за спазване на трудовото законодателство. Published in: De Jure , Vol. 23, No. 2 (2021): pp. 192-202.

Dimitrova, Darina (2019): Съвременни тенденции в административното законодателство на България. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 56 -70.

Dimitrova, Darina (2021): Относно някои специфики на функциите на администрацията на съдебната власт. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 4, (2021): pp. 200-212.

Dimitrova, Darina (2022): Административноправната наука в Икономически университет – Варна. Published in: 15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи (2022): pp. 128-139.

Dimitrova, Darina (2021): Актове на органите за управление на висшите училища. Published in: Варна: Наука и икономика (2021): pp. 1-170.

Dimitrova, Darina (2020): Специфики на административно-правната защита на потребителите. Published in: Качество и сертификация на продуктите (2020): pp. 56-64.

Dimitrova, Darina (2003): Децентрализацията на държавната власт – предпоставка за повишаване качеството на живот в българското общество. Published in: Качество на живота и хармония в обществото (2003): pp. 59-63.

Dimitrova, Darina (2006): Правен статут на областния управител като държавен служител. Published in: Наука и социална практика (2006): pp. 26-31.

Dimitrova, Darina (2001): Към въпроса за правното качество на Общинския съвет. Published in: Известия No. 1 (2001): pp. 83-87.

Dimitrova, Darina (2006): Правни аспекти на деконцентрацията на държавното управление в областта. Published in: Годишник на Икономически университет - Варна , Vol. 78, (2006): pp. 233-272.

Dimitrova, Darina (2005): Правни отношения на областния управител с органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление. Published in: Известия No. 4 (2005): pp. 91-99.

Dimitrova, Darina (2001): Взаимоотношения между общинския съвет и кмета на община. Published in: Науката в помощ на бизнеса и обществото (2001): pp. 57-61.

Dimitrova, Darina (2003): За правния режим на административно-териториално устройство на Република България - историческо развитие и перспективи. Published in: Известия No. 4 (2003): pp. 70-78.

Dimitrova, Darina (2005): Идеята за създаване на областен съвет и ефективното функциониране на икономиката. Published in: Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз (2005): pp. 414-421.

Dimitrova, Darina (2008): Правен статут на областния управител. Published in: Годишник на ИУ - Варна , Vol. 80, : pp. 285-318.

Dimitrova, Darina (2010): Областният управител като орган на изпълнителната власт.

Dimitrova, Darina (2008): Назначаване или избиране на областния управител. Published in: Известия No. 3 : pp. 98-104.

Dimitrova, Darina (2001): За стопанската дейност на общината в условията на пазарна икономика. Published in: Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Хуманитарни науки“ No. 1 (2001): pp. 127-129.

Dimitrova, Darina and Toncheva, Rositsa and Dimitrova, Diana (2022): Организация на съдебната администрация. Published in: Наука и икономика (2022): pp. 1-126.

Dimitrova, Diana (2018): Националната платформа за електронно възлагане – стъпка в процеса на хармонизация с европейските изисквания. Published in: „Административно право – съвременни тенденции в правораздаването и доктрината“ (2018): pp. 137-148.

Dimitrova, Diana (2018): Нормативни мерки срещу формите на дискриминация при провеждане на обществени поръчки. Published in: Защита срещу дискриминацията: правна уредба, проблеми и тенденции (2018): pp. 153-161.

Dimitrova, Diana (2017): Обществените поръчки – законодателен механизъм за правомерно разходване на публични средства. Published in: Ролята на правото в съвременната икономика (2017): pp. 172-182.

Dimitrova, Diana (2022): Структура и правомощия на Националната агенция за оценяване и акредитация - ретроспективен анализ и съвременна правна уредба. Published in: Норма No. 11 : pp. 22-57.

Dimitrova, Diana (2022): Роля на НАЦИД в системата на висшето образование в България. Published in: 15 години административно правораздаване в България – проблеми и перспективи (2022): pp. 154-162.

Dimitrova, Diana (2019): Новите промени в АПК – стъпка към едно по-ефективно административно правораздаване. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 413-424.

Dimitrova, Diana (2019): Съвременна роля на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за защита правата на страните по трудовите правоотношения. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество , Vol. 2, (2019): 71 -82.

Krastev, Vladislav (2015): Конфликтът на интереси в частния сектор. Published in: Проучвания по Стопанска история на социално-икономическата сфера в Югозападна България (2015): pp. 254-262.

Shirvaniyan, Mariyana (2019): Специфики при вземането на решения от компетентността на областните съвети за тристранно сътрудничество. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 86-96.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Традиции и тенденции в развитието на административното правосъдие в България. Published in: Известия , Vol. 63, No. 2 (2019): 170 -183.

Shirvanyan, Mariyana (2018): Актуален анализ на съдебната практика по административнонаказателните разпоредби на закона за виното и спиртните напитки. Published in: Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор – предизвикателства и възможности за растеж (2018): pp. 160-171.

Shirvanyan, Mariyana (2019): Специфики при вземането на решения от компетентността на областните съвети за тристранно сътрудничество. Published in: Правото и бизнесът в съвременното общество: Актуални правни предизвикателства в икономиката (2019): pp. 86-96.

Shirvanyan, Mariyana and Dimitrova, Darina (2021): Специфики и предпоставки за налагане на административното наказание безвъзмезден труд в полза на обществото. Published in: Реформата в административното наказване от 2020 г. (2021): pp. 182-191.

Yolova, Galina and Andreeva, Andriyana and Blagoycheva, Hristina and Dimitrova, Darina and Nedyalkova, Plamena and Bogdanov, Hristosko (2022): Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване на трудовото законодателство. Published in: Издателство „Наука и икономика“ (2022): pp. 1-256.

Стайков, Ивайло (2017): Комплексно правоотношение, в което е включено трудово правоотношение. Published in: Право и бизнес – усъвършенстване на нормативната уредба. Сборник доклади от Юбилейна научна конференция 2016, организирана по повод 25 години ЮФ на УНСС. Том І. Частно право. София: Издателски комплекс – УНСС, 2017. ISBN 978-954-644-991-7 (2017): pp. 359-367.

Стайков, Ивайло (2017): Държавен орган ли е Съветът за електронни медии? Published in: Сборник доклади от Годишна университетска научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, 1-2 юни 2017 г. Том 6 – Научно направление „Социални, стопански и правни науки”. Велико Търново: Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски”, No. ISSN 1314-1937, (2017): pp. 139-148.

Стайков, Ивайло (2012): Отново по въпроса за правната уредба на маловажното нарушение на трудовото законодателство. Published in: Юридическо списание на НБУ (Law Journal of NBU), издание на Департамент „Право” на НБУ. [електронен ресурс]. ISSN (online) 1314-5797, No. 2 (2012): pp. 39-66.

Стайков, Ивайло (2003): Икономически и правни аспекти на свободните икономически зони в България.

Стайков, Ивайло (2022): Обезщетение за вреди, причинени от отмяната на незаконно уволнение на държавен служител (становище относно тълкувателно дело № 2 от 2021 г. на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд). Published in: News Lex.bg. Електронно издание. Научни и практически публикации. ISSN 2682-9606 (online) - https://news.lex.bg/guestpost/обезщетение-за-вреди-причинени-от-отм/ (18 February 2022)

Czech

Pellešová, Pavlína (2008): ROLE ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE V POLITICE TVORBY A OCHRANY KONKURENČNÍHO PROSTŘEDÍ. Published in:

English

Agoraki, Maria-Eleni and Delis, Manthos D and Staikouras, Panagiotis (2009): The effect of board size and composition on bank efficiency.

Alleman, James and Rappoport, Paul (2005): Regulatory Failure: Time for a New Policy Paradigm. Published in: International Journal of Digital Economics No. 60 (December 2005): pp. 105-120.

Aloui, Zouhaier (2019): The impact of Foreign Direct Investment and the institutional quality on Welfare in Latin America and Sub-saharan Africa.

Aloui, Zouhaier (2019): The role of political instability and corruption on foreign direct investment in the MENA region.

Alqatawni, Tahsen (2013): The Impact of the Dodd-Frank Act on Small Banks. Published in: Social Science Research Network , Vol. 10, No. 2347812 (30 October 2013): pp. 1-10.

Andreeva, Andriyana and Mateeva, Zhivka (2018): Employers as personal data administrators – specifics and requirements in the context of the information society. Published in: Globalization, the State and the Individual , Vol. 18, No. 2 (2018): pp. 139-147.

Andreeva, Andriyana and Yolova, Galina and Dimitrova, Darina (2022): The labour inspectorate as a supervisory authority on compliance with labour legislation. Published in: Economics & Law , Vol. IV, No. I (2022): pp. 120-133.

Azaguagh, Ismail and Driouchi, Ahmed (2018): Understanding Commons and Anticommons in different economic contexts.

Baake, Pio and Kamecke, Ulrich and Wey, Christian (2005): A Regulatory Framework for New and Emerging Markets. Published in: International Journal of Digital Economics No. 60 (December 2005): pp. 123-146.

Badruddoza, S. (2013): Rules of Microcredit Regulatory Authority in Bangladesh: A Synopsis.

Barbry, Eric (2007): Web 2.0: Nothing Changes…but Everything is Different. Published in: International Journal of Digital Economics No. 65 (March 2007): pp. 91-103.

Barkowski, Scott (2015): Does Defensive Medicine Reduce Health Care Spending?

Bauer, Johannes M. (2005): Bundling, Differentiation, Alliances and Mergers: Convergence Strategies in U.S. Communication Markets. Published in: International Journal of Digital Economics No. 60 : pp. 59-83.

Bayari, Celal (2011): The Japanese Management and Production System in Australia Recruitment, Training and Bonus in Japanese Hybrid Factories. Published in: Annual Convention of Japanese Association of Administrative Science Proceedings. , Vol. 14, No. 14 (26 November 2011): pp. 331-336.

Bayari, Celal (2014): Labour-centred Politics and Judicial Institutionalisation: The Lineaments of an Early Proto-Regulatory State Model in Australia. Published in: Discourses on Global Studies , Vol. 1, No. 4 (14 September 2014): pp. 42-60.

Bayari, Celal (2020): The Neoliberal Globalization Link to the Belt and Road Initiative: The State and State-Owned-Enterprises in China [alternative title: Bilateral and Multilateral Dualities of the Chinese State in the Construction of the Belt and Road Initiative].

Bayari, Celal (2012): The Origin of Minimum Wage Determination in Australia: The Political and Legal Institutions. Published in: Journal of Global Politics , Vol. 5, No. 1 (1 December 2012): pp. 163-198.

Bayari, Celal (2020): South Korean Economy and the Free Trade Agreement with China. Published in: The Journal of East Asian Affairs , Vol. 33, No. 1 (30 July 2020): pp. 89-122.

Beckmann, Rainer and Eppendorfer, Carsten and Neimke, Markus (2002): Financial integration within the European Union: Towards a single market for insurance. Published in: IEW Diskussionsbeiträge No. 40 (2002)

Binmore, Ken and Harbord, David (2005): Bargaining Over Fixed-to-Mobile Termination Rates in the Shadow of the Regulator. Published in: Journal of Competition Law and Economics , Vol. 1, No. 3 (September 2005): pp. 449-472.

Binmore, Ken and Harbord, David (2005): Bargaining Over Fixed-to-Mobile Termination Rates in the Shadow of the Regulator. Published in: Journal of Competition Law and Economics , Vol. 1, No. 3 (September 2005): pp. 449-472.

Bismut, Sophie (2006): Competition in European Telecom Markets. Published in: International Journal of Digital Economics No. 64 (December 2006): pp. 17-28.

Bortolotti, Bernardo and Cambini, Carlo and Rondi, Laura (2012): Reluctant Regulation.

Bourdeau de Fontenay, Alain and Liebenau, Jonathan and Savin, Brian (2005): A New View of Scale and Scope in the Telecommunications Industry: Implications for Competition and Innovation. Published in: International Journal of Digital Economics No. 60 (December 2005): pp. 85-103.

Carbonai, Davide and Di Bartolomeo, Giovanni (2006): Interlocking directorates as a thrust substitute: The case of the Italian non-life insurance industry.

Castaneda, Araceli and Phillips, Michele and Jamison, Mark (2014): Considerations for the Design and Transformation of Regulatory Systems.

Castro Azócar, Felipe (2021): The future of the Central Bank and its autonomy in the Chilean Constitutional Convention.

Cave, Martin (2006): Spectrum Management and Broadcasting: Current Issues. Published in: International Journal of Digital Economics No. 62 (June 2006): pp. 19-34.

Cebula, Richard and Foley, Maggie (2011): A Panel Data Study of the Effects of Economic Freedom, Regulatory Quality, and Taxation on the Growth Rate of Per Capita Real GDP. Published in: Journal of Public Finance and Public Choice , Vol. 30, No. 1-3 (27 December 2012): pp. 103-122.

Cebula, Richard and McGrath, Richard and Perry, William (2002): Empirical Analysis of Determinants of Geographic Differentials in the Bank Failure Rate in the U.S.: A Heteroskedastic-Tobit Estimation. Published in: The Journal of American Academy of Business, Cambridge , Vol. 3, No. 1-2 (30 September 2003): pp. 119-122.

Charlita de Freitas, Luciano and Fagundes Ferreira, Flávio and Bernardes da Silva Júnior, Osmar and Azevedo Marques Mello da Silva, João Marcelo and Vilas Boas de Freitas, Igor (2016): Towards the massification of broadband internet access in Brazil: an application of alternative dispute resolution settlement of administrative proceedings.

Congedo, Pierluigi (2015): Functional or structural separation to deal with vertical foreclosure effects in the electronic communications industry, pending the Second British Telecoms Review (2015). Published in: Italian Antitrust Review , Vol. 2, No. 3 (30 December 0201): pp. 65-90.

Congedo, Pierluigi (2014): The “regulatory authority dixit” defence in European competition law enforcement. Published in: Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies - Centre for Antitrust and Regulatory Studies - University of Warsaw , Vol. 7, No. 10 (31 November 2014): pp. 35-58.

Deffains, Bruno and Langlais, Eric (2010): Informational Externalities and Settlements in Mass Tort Litigations. Forthcoming in: European Journal of Law and Economics , Vol. 30, No. 2&3 (October 2010)

Dimitrova, Darina (2020): Administrative law aspects of the legal relations between The Regional Governor and The Council of Ministers. Published in: Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив. Серия A. Обществени науки, изкуство и култура , Vol. VI, : pp. 4-8.

Dimitrova, Darina (2022): Current Trends in the field of control over compliance with labour legislation. Published in: Economics and Computer Science No. 1 (2022): pp. 14-20.

Ellalee, Haider and Alali, Walid Y. (2022): Social welfare Promotion, Carbon Emission and Tax. Forthcoming in: (20 September 2022)

Fabella, Raul (2016): The Market Testing of Power Supply Agreements: Rationale and Design Evolution in the Philippines. Forthcoming in: Electricity Policy in the Philippines: Generation, Institutions, and Prices No. Stand-alone book to be published by the University of the Philippine Press (2019)

Faherty, Emily and Huang, Kevin and Land, Robert (2017): The Amazon Monopoly: Is Amazon’s Private Label Business the Tipping Point?

Fidanoski, Filip and Mateska, Vesna and Simeonovski, Kiril (2013): Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Macedonia. Published in: Proceedings [CD- ROM] of 16th International Students’ Conference, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ege University, Izmir. (April 2013)

Flacher, David and Jennequin, Hugues and Lorenzi, Jean-Hervé (2006): Innovation, Investment and Regulation: What are the Options for Regulation in the Near Future? Published in: International Journal of Digital Economics No. 64 (December 2006): pp. 105-123.

Fratangelo, Pierpaolo (2001): The E-Commerce Directive: first evaluations. Published in: Rivista di diritto bancario No. May 2002 (May 2002): pp. 1-15.

Gorecki, Paul (2019): Ownership and control policy of broadcasting services in Ireland: reflections on recent proposals.

Green, Kesten C. and Armstrong, J. Scott (2012): Evidence on the effects of mandatory disclaimers in advertising.

Handler, Heinz (2020): Revamping Policy Governance in Austria: The EU’s impact 25 years on. Published in:

Heinrich, Gregor (2015): Designing a Financial Stability Architecture for a Regionally Integrated Financial Space: The European Experience.

Heng, Stefan (2006): Media industry facing biggest upheaval since Gutenberg. Media consumers morphing into media makers. Published in: E-conomics No. 59 (16 October 2006)

Henk, Berkman and Rebel, Cole and Fu, Lawrence (2005): Agency Conflicts, Expropriation and Firm Value: Evidence from Securities-Market Regulation in China.

Hollander, Claude and Hollander, Abraham (2006): Triple Play Time. Published in: International Journal of Digital Economics No. 63 (September 2006): pp. 51-71.

Hollenbeck, Brett and Giroldo, Renato (2021): Winning Big: Scale and Success in Retail Entrepreneurship.

Janda, Karel and Krska, Stepan (2014): Benchmarking Methods in the Regulation of Electricity Distribution System Operators.

Jones, Siôn and Jones, Pau (2006): e-Communications: Investment and the Regulatory Framework. Published in: International Journal of Digital Economics No. 64 (November 2006): pp. 29-39.

Kingston, Kato Gogo (2010): The Dynamics of Gang Criminality and Corruption in Nigeria Universities: A Time Series Analysis. Published in: African Journal of Law and Criminology , Vol. 1, No. 1 (2 February 2011): pp. 52-63.

Kingston, Kato Gogo (2010): Shell Oil Company in Nigeria: Impediment or Catalyst of Socio-Economic Development? Published in: African Journal of Social Sciences , Vol. 1, No. 1 (1 February 2011): pp. 14-34.

Kudryashova, Ekaterina (2016): Budgetary Institutions in the Context of Budget Reform in Russia. Published in: Kutafin University Law Review , Vol. 2, No. 2(6) (2016): pp. 347-357.

Labson, Stephen (2016): Asset Valuation and the Fascination with Efficiency. Published in: Network , Vol. Dec, No. Issue 61 (December 2016): pp. 1-7.

Larouche, Pierre and Larouche, Maartje (2006): The Triangular Relationship between the Commission, NRAs and National Courts Revisited. Published in: International Journal of Digital Economics No. 64 (December 2006): pp. 125-145.

Levitin, Adam and Wachter, Susan (2012): Explaining the Housing Bubble. Published in:

Lewis, Justin (2013): Veiled Waters: Examining the Jones Act's Consumer Welfare Effect. Published in: Issues in Political Economy , Vol. 22, (2013): pp. 77-107.

Li, Yan and Pittman, Russell (2012): The proposed merger of AT&T and T-Mobile: Are there unexhausted scale economies in U.S. mobile telephony?

Mabillot, David (2007): User Generated Content: Web 2.0 Taking the Video Sector by Storm. Published in: International Journal of Digital Economics No. 65 (March 2007): pp. 39-49.

Maegli, Martin and Jaag, Christian (2009): Regulatory Governance Costs in Network Industries: Implicatins for postal Regulation.

Marquez, Carlos (2007): Extensive Capture: the rise of international industrial regulation.

Marquez, Pablo (2006): COST BENEFIT ANALYSIS, VALUE OF A STATISTICAL LIFE AND CULTURE: CHALLENGES FOR RISK REGULATION.

McAfee, R. Preston and Miller, Alan (2010): The Tradeoff of the Commons.

Medina-Cabrera, Arturo and Ortiz-Arango, Francisco and Venegas-Martínez, Francisco (2022): The Importance of implementing Energy Justice and Energy Democracy Principles in Energy Projects in Mexico.

Moszoro, Marian W. and Spiller, Pablo T. and Stolorz, Sebastian (2016): Rigidity of Public Contracts. Published in: Journal of Empirical Legal Studies , Vol. 13, No. 3 (September 2016): pp. 396-427.

Nedyalkova, Plamena and Dimitrova, Darina and Bogdanov, Hristosko (2022): New Features in the bulgarian legal framework and financial control practice for compliance with labour legislation in the age of globalization. Published in: Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society (2022): pp. 33-56.

Nguyen, Thi Phuong Loan (2013): The Legal Framework of Vietnam’s Water Sector: Update 2013. Published in:

Nyangon, Joseph and Byrne, John (2018): Diversifying Electricity Customer Choice: REVing Up the New York Energy Vision for Polycentric Innovation. Published in: Energy Systems and Environment , Vol. 1, No. 1 (9 August 2018): pp. 3-24.

O D Delaney, Marianne (2019): Parliamentary sovereignty and democratic accountability: matters of prerogative powers and legal reasoning. Published in: Centre & Institute for Innovation and Sustainable Development Economic Review , Vol. 2, (September 2019)

O'Reilly, Tim (2007): What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Published in: International Journal of Digital Economics No. 65 (March 2007): pp. 17-37.

O'Reilly, Tim (2007): What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software. Published in: International Journal of Digital Economics No. 65 (March 2007): pp. 17-37.

Ojo, Marianne (2018): Greater certainty in trade relations?: understated strategic alliances, vital legislation, trade and regional agreements. Published in: Uncertainties and Risk Assessment in Trade Relations (2018)

Osmin, Muhamad Shaharudin and Md. Diah, Jezan and Mohd. Sharif, Sariwati (2017): The Opportunities and Challenges Overview: Implementing Performance Based Standards Regulation for High Capacity Passenger Vehicle in Malaysia. Published in: Journal of the Society of Automotive Engineers Malaysia , Vol. 1, No. 3 (September 2017): pp. 237-250.

Ozili, Peterson Kitakogelu (2021): Financial inclusion and legal system quality: are they correlated? Forthcoming in: Journal of Money and Business

PRADO, Emili and FERNÁNDEZ, David (2006): The Role of Public Service Broadcasters in the Era of Convergence A Case Study of Televisió de Catalunya. Published in: International Journal of Digital Economics No. 62 : pp. 49-69.

Pernet, Sophie (2006): Bundles and Range Strategies: The Case of Telecom Operators. Published in: International Journal of Digital Economics No. 63 (September 2006): pp. 19-31.

Phiri Kampanje, Brian (2022): Legalising Recreational Cannabis Sativa as forex cash cow for Malawi – Focussing on what buyer wants.

Phiri Kampanje, Brian (2022): Repatriation of Malawian export proceeds under CD1 – who is the gatekeeper?

Piotr, Staszkiewicz (2012): Model for reputational risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding.

Pittman, Russell (2016): The Strange Career of Independent Voting Trusts in U.S. Rail Mergers.

Pogorel, Gérard (2006): The Road to More Flexibility in Spectrum Usage and Access: Are We There Yet? Published in: International Journal of Digital Economics No. 64 (December 2006): pp. 61-65.

Price, Richard (2014): Cross-sectoral cooperation between regulators The use of regulatory and competition powers; new investment in UK infrastructure, and consumer welfare. Published in: (31 March 2014)

Reddy, K. Srinivasa (2015): Institutional Laws, and Mergers and Acquisitions in India: A Review/Recommendation.

SCHEUER, Alexander (2006): Traditional paradigms for new services? : The Commission Proposal for a 'Audiovisual Media Services Directive'. Published in: International Journal of Digital Economics No. 62 : pp. 71-91.

SHIM, Sunghee and OH, Jungsuk (2006): Service Bundling and the Role of Access Charge in the Broadband Internet Service Market. Published in: International Journal of Digital Economics No. 63 (September 2006): pp. 73-91.

STUMPF, Ulrich (2006): Markets Susceptible to ex ante Regulation : Methodology and Commission Recommendation. Published in: International Journal of Digital Economics No. 64 (December 2006): pp. 41-60.

Senderski, Marcin (2012): Self-regulation as a remedy for market turmoil: An over-the-counter or a prescription drug? Published in: Intercathedra , Vol. 28, No. 3 (2012): pp. 66-71.

Stagnaro, Carlo (2012): How solar subsidies can distort the power market: the case of Italy. Published in: European Energy Review

Staszkiewicz, Piotr W. (2011): Multi entry framework for financial and risk reporting.

Staszkiewicz, Piotr W. (2012): Veryfication of the disclosure lemma for Polish broker-dealer market. Forthcoming in:

Strazisar, Borut (2006): Privatization of health sector in ex socialist states.

Strazisar, Borut (2006): Public sector privatization - legal framework.

Tyabji, Nasir (2012): Hazard Concerns: MIC at Bhopal and Virginia and the Indian Nuclear Liability Act. Published in: Economic and Political Weekly , Vol. 47, No. 41 : pp. 41-50.

Tyabji, Nasir (2015): The Politics of Industry in Nehru's India. Published in: Nehru Memorial Museum and Library, Occasional Paper, History and Society No. New Series, 67 (2015)

Tyabji, Nasir (2010): Private Industry and the Second Five-Year Plan:The Mundhra Episode as Exemplar of Capitalist Myopia. Published in: Economic and Political Weekly , Vol. 45, No. 32 : pp. 47-55.

Verico, Kiki (2018): Modification of the Regulatory Impact Assessment (RIA) on Indonesia's trade, investment, and industrial incentive policies. Published in: Journal of Economics and Finance in Indonesia (EFI) , Vol. 64, No. 1 (1 August 2018): pp. 43-58.

Yamamura, Eiji (2010): Introduction of the new bar examination and the changing effect of influential professors on its outcomes: The case of Japan 2006-2009.

Yamamura, Eiji (2010): What Discourages Participation in the Lay Judge System (Saiban’in Seido) of Japan? Interaction between the Secrecy Requirement and Social Networks.

Yamamura, Eiji (2009): What Discourages Participation in the Lay Judge System (Saiban’in Seido) of Japan? Interaction between the Secrecy Requirement and Social Networks.

Yamamura, Eiji (2009): What discourages participation in the lay judge system (Saiban'in seido) of Japan? : an interaction effect between the secrecy requirement and social network.

Young, Andrew and Levy, Daniel (2013): Explicit Evidence of an Implicit Contract. Forthcoming in: Journal of Law, Economics & Organization (Forthcoming)

Zevgolis, Nikolaos and Fotis, Panagiotis (2011): Prohibition of Parallel Imports as a Hard Core Restriction of Article 4 of Block Exemption Regulation for Vertical Agreements: European Law and Economics. Published in: Journal of Advanced Research in Law and Economics , Vol. II, No. 2(4) (7 March 2012): pp. 162-174.

Zongo, Amara (2020): The Impact of Restrictive Measures on Bilateral FDI in OECD Countries.

Zongo, Amara (2020): The Impact of Services Trade Restrictiveness on Food Trade.

yamamura, eiji (2008): INSTITUTIONAL CHANGE, COMPETITIVE PRESSURE AND OVER-INFLUENTIAL PROFFESSORS: THE NEW JAPANESE BAR EXAMINATION.

German

Blankart, Charles Beat and Gehrmann, Björn (2006): Der Dritte Sektor in der Europäischen Union: die Daseinsvorsorge aus ökonomischer Sicht. Published in: Jahrbuch Recht und Ökonomik des Dritten Sektors: RÖDS , Vol. I, No. 2005/2006 (2006): pp. 36-71.

Gilroy, Bernard Michael and Vollpert, Tobias (2003): Die EU-Richtlinie für Genpatente - eine Rechtsvorschrift aus Sicht der Volkswirtschaftslehre.

Muller, Nichole (2007): Indisches Recht mit Schwerpunkt auf gewerblichem Rechtsschutz im Rahmen eines Projektgeschäfts in Indien. Published in: IBL Review , Vol. 12, (2007): pp. 58-76.

Italian

Congedo, Pierluigi (2008): Separazione funzionale o strutturale nelle industrie regolate? I vincitori non puniscono; possibilmente cooperano (e innovano). Published in: Concorrenza e Mercato , Vol. 16, No. 2009 (June 2009)

Persian

Bubak, Baran (2020): تخمین نرخ بهینه عوارض تراکم برای آزادراه‏های ایران با استفاده از مدل قیمت‏گذاری ارزش. Published in:

Russian

Muravchenko, Viktor (2003): Правовое закрепление субъектми Российской Федерации принципов муниципальной службы. Published in: Сборник научных трудов, посвященный военному администратору и ученому генерал-лейтенанту Георгию Ефремовичу Катанаеву (1848-1921). – Омск: Изд-во Омского государственного педагогического университета. (2003): pp. 203-218.

Muravchenko, Viktor (2012): Основные понятия муниципальной службы. Published in: Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий , Vol. 2, (2012): pp. 45-50.

Muravchenko, Viktor (2015): Условия и порядок прохождения муниципальной службы в субьектах Российской Федерации. Published in: Омский научный Вестник. No. № 19. (2002): pp. 171-179.

Muravchenko, Viktor (2001): Правовое регулирование предмета муниципальной службы. Published in: Вестник Омского отделения Академии гуманитарных наук. No. № 6. (2001): pp. 74-86.

Muravchenko, Viktor (2003): Законодательные требования субъектов Российской Федерации к муниципальным должностям муниципальной службы. Published in: Законодательные требования субъектов Российской Федерации к муниципальным должностям муниципальной службы / Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения: Межвузовский сборник научных трудов. – Омск: НОУ ВПО «Омский юридический институт». (2003): pp. 184-194.

Muravchenko, Viktor (2004): Гарантии муниципальных служащих. Published in: Омский научный Вестник. No. 2 (27) (2004): pp. 48-54.

Muravchenko, Viktor (2005): Соотношение понятий должностное лицо и муниципальный служащий. Published in: Культурологическое исследование в Сибири. No. № 2 (16). (2005): pp. 132-140.

Muravchenko, Viktor (2006): Прохождение муниципальной службы в субъекте Российской Федерации. Published in: Научные основы организации управленческого труда: Секция 1. Организационные аспекты управления. Материалы всероссийской научно-практической конференции: – Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ. (2006): pp. 46-54.

Muravchenko, Viktor (2002): Правовой статус муниципального служащего в субъектах Российской Федерации. Published in: Вестник Омского государственного Аграрного университета. No. 2 (2002): pp. 80-83.

Muravchenko, Viktor (2003): Правовое закрепление субъектами Российской Федерации принципов муниципальной службы. Published in: Катанаевские чтения: Сборник научных трудов, посвященный военному администратору и ученому генерал-лейтенанту Георгию Ефремовичу Катанаеву (1848-1921). (2003): pp. 203-218.

Muravchenko, Viktor (2003): Меры ответственности муниципальных служащих в законодательстве Российской Федерации. Published in: Материалы VIII семинара-совещания АСДГ руководителей юридических служб администраций городов Сибири и Дальнего Востока «Реформа местного самоуправления: очередной этап. Новое законодательство: арбитражный процесс и трудовое право», Новосибирск. No. № 67. (2003)

Muravchenko, Viktor (2005): Соотношение понятий должностное лицо и муниципальный служащий. Published in: Культурологическое исследование в Сибири. No. № 2 (16). (2005): pp. 132-140.

Muravchenko, Viktor (2004): Предмет муниципальной службы. Published in: Проблемы культуры городов: Материалы V всероссийского научно-практического семинара. Омск: Издательский дом «Наука». (2004): pp. 196-201.

Muravchenko, Viktor (2015): Толкование отдельных ключевых понятий муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Практическое использование основных понятий муниципальной службы в субъектах Российской Федерации.

Muravchenko, Viktor (2015): Соотношение основных понятий и терминов муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Способы и порядок поступления на муниципальную службу.

Muravchenko, Viktor (2015): Конкурсный порядок подбора кадров на муниципальную службу.

Muravchenko, Viktor (2015): Квалификационные разряды муниципальной службы и порядок их присвоения.

Muravchenko, Viktor (2015): Основные положения аттестации муниципального служащего.

Muravchenko, Viktor (2015): Виды профессионального дополнительного образования муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Основные права муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Основные обязанности муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Основные ограничения муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Закрепление основных положений муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина в законодательстве муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление принципа ответственности муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление принципа внепартийности муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление принципа законности муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление принципа равного доступа граждан к муниципальной службе.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление принципа разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление принципа равенства прав и обязанностей муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепления принципа гласности в законодательстве о муниципальной службе.

Muravchenko, Viktor (2015): Правовое закрепление субъектами Российской Федерации принципа стабильности муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Материальная ответственность муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Уголовная ответственность муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Гражданско-правовая ответственность муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Административная ответственность муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Единые требования к муниципальным должностям муниципальной службы.

Muravchenko, Viktor (2015): Процедура оценки муниципальных служащих.

Muravchenko, Viktor (2015): Российское законодательство об установлении гарантий муниципальным служащим.

Muravchenko, Viktor (2015): Система гарантий муниципальных служащих.

Zulfugarzade, Teymur (2013): ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИТУАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ. Published in: Social Science Electronic Publishing , Vol. 25, (1 September 2013): pp. 1-25.

Муравченко, Виктор (2005): Управление муниципальной службой. Published in: Вестник Омского отделения Академии гуманитарных наук. No. № 7 (2005): pp. 67-77.

Муравченко, Виктор (2006): Порядок аттестации муниципальных служащих и проведение квалификационных экзаменов. Published in: Одиннадцатые «Апрельские экономические чтения»: Межвузовский сборник научных трудов / Омский государственный университет – Омск. (2006): pp. 106-108.

Spanish

G. Rabanal, Nuria (2006): El futuro de la politica de reconversión minero-energética Comunitaria ante el fin del Tratado CECA. Published in: El futuro de Europa a debate (2006): pp. 312-319.

Heinrich, Gregor (2006): Determinación de estándares internacionales: Hacia la certidumbre jurídica y la estabilidad financiera. (enlace al documento publicado: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2332/13.pdf). Published in: Panorama internacional de derecho mercantil - Culturas y sistemas jurídicos comparados. , Vol. 1, (2006): pp. 129-150.

Heinrich, Gregor (2013): El posible impacto de las reformas internacionales en América Latina y el Caribe.

Heinrich, Gregorio (2004): Los retos del nuevo Acuerdo de Capital para los países en desarrollo y la función del BIS. Published in: Revista de Temas Financieros , Vol. 1, No. 1 (2004): pp. 111-125.

Vélez-Pareja, Ignacio (2005): Valoración de flujos de caja en inflación. El caso de la regulación en el Banco Mundial. Published in: Academia. Revista Latinoamericana de Administración, CLADEA No. 36 (2006): pp. 24-49.

de Rus, Gines (2000): Infraestructuras: ¿Qué podemos decir los economistas? Published in: La investigación económica en España: 1990-2000. Una década de cambios. (2001)

This list was generated on Fri Jun 14 13:53:32 2024 CEST.
Atom RSS 1.0 RSS 2.0

Contact us: mpra@ub.uni-muenchen.de

This repository has been built using EPrints software.

MPRA is a RePEc service hosted by Logo of the University Library LMU Munich.